Здравно неосигурени лица 2018

здравни осигуровки за безработни 2018 11 ян.

Здравно неосигурени лица 2018

Здравни осигуровки за безработни 2018.

Здравни осигуровки за безработни 2018 не се внасят за тези от тях, които получават парично обезщетение за безработица. Здравните вноски за безработните лица с право на парично обезщетение за безработица, както и през предходните години, са за сметка на държавния бюджет. Основание за това е разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 8 от Закона за здравното осигуряване.

Лицата, които подлежат на задължително осигуряване към НЗОК, но не са здравно осигурени на някое от основанията по Закона за здравното осигуряване (например трайно безработните без право на парично обезщетение за безработица), плащат здравни осигуровки за своя сметка и подават декларация за това. Определено е в чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. Става въпрос за декларация 7 за здравно осигуряване (декларация образец № 7 по Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. на Министъра на финансите). В декларация 7 за здравно осигуряване се посочва и избрания от лицето осигурителен доход.

Декларация 7 за здравно осигуряване се подава еднократно до 25-то число на месеца, следващ месеца на осигуряването по този ред. Например ако безработният трябва сам да започне да плаща здравни вноски от януари 2018 г. подава декларация 7 за здравно осигуряване до 25 февруари 2018 г.

Здравна осигуровка размер 2018

Размерът на задължителната здравна осигуровка за 2018 г е определен с чл. 2 от ЗБНЗОК.

Здравната осигуровка за 2018 г. очаквано се запазва в размер 8 на сто.

Колко струват здравните осигуровки на месец 2018

Здравни осигуровки за безработни 2018 се внасят върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и не по-голям от максималния осигурителен доход, като и двата са определени със ЗБДОО за 2018 г.

От началото на 2018 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е фиксиран в размер на 510 лв. Посочено е в чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2018 г. Половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се равнява на 255 лв. за 2018 г. С други думи, от началото на 2018 г. минималният здравноосигурителен доход за безработните се увеличава с 25 лв. (от 230 лв. за 2017 г. на 255 лв. за настоящата година).

Което обуславя повишение и на месечните здравни осигуровки за безработни 2018. Дължимата сумата здравни осигуровки за безработни 2018 е не по-малка от 20,40 лв. всеки месец (за 2017 г. беше 18,40 лв. месечно).

Тази минимална месечна сума здравни осигуровки за безработни 2018 се определя като размера на здравната осигуровка за настоящата година се приложи към половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (255*8%=20,40 лв. здравна осигуровка за 2018 г.).

Здравни осигуровки от безработни 2018 се плащат върху не повече от максималния месечен осигурителен доход. Размерът на максималния  осигурителен доход е въведен с чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2018 г. Той се отнася и за здравното осигуряване. За 2018 г. максимумът очаквано се запазва в размер на 2600 лв. месечно.

Плащане на здравни осигуровки за безработни 2018

Плащането на здравни осигуровки за безработни 2018 се прави до 25-то число на следващия месец. Този срок е определен в в чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и не се променя спрямо 2017 г. Например за януари 2018 г. здравната осигуровка се плаща до 25 февруари 2018 г.

Годишно изравняване за 2017 г.

Безработните, които са се осигурявали сами здравно за 2017 г. правят и годишно изравняване като плащат окончателни здравни вноски през 2018 г. Това се случва, когато доходите по данъчната декларация за 2017 г. надвишават осигурителния доход, върху който ежемесечно са внасяли здравни осигуровки за 2017 г. Става въпрос например за доходи от наем, авторски възнаграждения и др. Годишното изравняване през 2018 г. се извършва чрез Таблица 2 за 2017 г., която е приложение към годишната данъчна декларация.

Срокът за внасяне на окончателните здравни вноски за 2017 г. е до 30 април 2018 г.

Месечните и окончателните здравни осигуровки се дължат и плащат чрез ЕГН (ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП) по сметка на съответната териториална дирекция на НАП (по постоянен адрес) за събиране на приходите за НЗОК.

Неплащането на повече от 3 месечни здравни осигуровки за предходните 36 месеца лишава тези лица от здравноосигурителни права (чл. 109, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване). Здравният статус се възстановява, когато лицето внесе всички дължими здравни вноски през последните 5 години (чл. 109, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване). Но сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не му се възстановяват (чл. 109, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване).

error: