Нов размер на минималната работна заплата за 2018 г.

мрз 2018 22 дек.

Нов размер на минималната работна заплата за 2018 г.

МРЗ 2018.

Както се очакваше МРЗ 2018 е определена в размер на 510 лв.

Това е извършено с Постановление на Министерски съвет № 316 от 20 декември 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната.

Постановлението за определяне на МРЗ 2018 е обнародвано в Държавен вестник, брой 102 от 22 декември 2017 г.

Влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Член единствен от постановлението гласи следното:

(1) Определя от 1 януари 2018 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 510 лв. и на минималната часова работна заплата 3,07 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.

Освен за трудовото законодателство новият размер на МРЗ 2018 има връзка и с осигуровки 2018.

Това е така, защото в посочени от КСО и ЗЗО случаи се препраща към определената МРЗ за страната.

Например при гражданските договори, ако лицето не е осигурено на друго основание през съответния месец, осигуровки по без трудовото правоотношение се плащат само ако полученото месечно възнаграждение е равно или надвишава една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността. В тази насока са разпоредбите на чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО и чл. 4, ал. 1, т. 3, б. “а” от ЗЗО.

Или пък работниците и служителите, за които не е определен минимален осигурителен праг. Осигуровките за тях се плащат върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Посочено е в чл. 6, ал. 3 от КСО.

Осигуровките за държавните служители и други лица по специални закони също се дължат върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Основание за това е разпоредбата на чл. 6, ал. 5 от КСО.

Именно поради това новият размер на МРЗ 2018 от 510 лв. не е без значение и за целите на осигуровки 2018.

error: