Срок за промяна вида на осигуряването

смяна на вида осигуряване за 2018 17 ян.

Срок за промяна вида на осигуряването

Смяна на вида осигуряване за 2018 г. от самоосигуряващите се лица.

Самоосигуряващите се лица могат да направят смяна на вида осигуряване за 2018 г.

Срокът е до 31 януари тази година.

Обхват на осигуряването

Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. А по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

Самоосигуряващите се лица  които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „ОЗМ”,  могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Т.е. осигуряване само за пенсия. В този случай обаче, самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации. Например за болнични и т. нар. „майчински” при бременност и раждане.

Смяна на вида осигуряване за 2018 г.

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година. Но ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Става въпрос за декларация образец Окд 5. Срокът за подаване на документа в тези случаи е до 31 януари на съответната година.

Именно поради това срокът за смяна на вида осигуряване за 2018 г. е до 31 януари тази година.

Първоначален избор на вид осигуряване 2018 и промени през годината

Самоосигуряващите се лица, които тепърва започват дейност през 2018 г. определят вида на осигуряването си в 7-дневен срок от възникване на това обстоятелство. За целта се подава декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП. Отново става въпрос за декларация образец Окд 5. При  прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и деклариран вид осигуряване.

Източник: Национлана агенция за приходите – http://www.nap.bg/

error: