Категория: новини

среден осигурителен доход април 2018 13 юни

Среден осигурителен доход за месец април 2018 г.

Среден осигурителен доход април 2018 г.

По данни на НОИ за месец април 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е  893,27 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за март 2018 г. беше 879,67 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2017 г. до 30.04.2018 г. е 843,84 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец май 2018 г.

За сравнение неговият размер през април 2018 г. беше 838,24 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

доброволно пенсионно осигуряване 7 юни

Промени в КСО относно ДДПО

Промени по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване

Със ЗИД на КСО са извършени промени в КСО, свързани с допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.

Законът е обнародван в Държавен вестник, брой 46 от 01 юни 2018 г. и влиза в сила от 21 май 2018 г.

Максимален срок на изчакване

Основната промяна е създаването на нормативно определен максимален срок на изчакване – до 6 месеца. След изтичането на който работодателите, в качеството им на осигурители, ще са длъжни, ако осигуряват останалите си работници и служители, да започнат да внасят осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ФДДПО) и за новопостъпилия работник или служител. Или за лице, с което е сключен договор за възлагане на управление и контрол.

Срокът е въведен чрез създаването на нова ал. 3 към чл. 236 от КСО.

Мотивите за промяната са, че в действащите разпоредби на КСО досега липсва законоустановен изчаквателен период. Което създава възможност за прилагане от страна на работодателите на необосновано дълги периоди на изчакване. В които новопостъпилите работници и служители и работещите по договор за управление и контрол няма да бъдат осигурявани във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. А при наличието на твърде високи изисквания, установени от работодателите, работниците, постъпващи на работа в друга държава членка, може да не натрупат достатъчно средства за осигуряване на адекватна пенсия в края на своята заетост. И съответно да бъдат ощетени в резултат от упражняване на правото си на свободно движение.

 

Задължение за предоставяне на информация

Освен това се въвежда задължение за пенсионноосигурителните дружества (ПОД) и за осигурителите, да предоставят ясна писмена информация в разумни срокове. За условията за придобиване на допълнителни пенсионни права. И за последствията от прилагането на тези условия при прекратяване на трудовото правоотношение. Както и за размера на полагащите се средства на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер във ФДДПО и др.

Аргументите са, че липсва задължение за ПОД и за работодателите да предоставят информация на осигурените лица и техните наследници, свързана с условията за придобиване на допълнителни пенсионни права. И влиянието, което прекратяването на трудовото правоотношение оказва върху тях. Липсата на точна и ясна информация относно правата, които лицата придобиват в резултат от осигуряването или при прекратяване на осигуряването им във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване е пречка те да могат да направят информиран избор при приемането на предложения за наемане на работа. И да се придвижват на територията на различните държави-членки за тази цел.

С въпросният  ЗИД на КСО се въвеждат изискванията на Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите-членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права, която България транспонира в предвидения срок – до 21 май 2018 година.

Директивата въвежда правила, с които се улеснява упражняването на правото на работниците на свободно движение между държавите-членки. Чрез намаляване на препятствията, създадени от някои разпоредби, отнасящи се до определени схеми за допълнително пенсионно осигуряване. Има за цел да подобри условията за придобиване и запазване на допълнителните пенсионни права.

болнични по електронен път 6 юни

Почти всички болнични се подават електронно

Подаване на болнични по електронен път

Близо 90% от приетите през 2017 г. в териториалните поделения на Националния осигурителен институт, са болнични по електронен път. Става въпрос за основни документи за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Както от осигурителите, така и от самоосигуряващите се лица.

Това показва справка от Интегрираната система за електронен обмен на документи и данни, която се администрира от осигурителния институт. Тази система съдържа работодателската част от документацията, която се подава към Националния осигурителен институт (НОИ) след издаването на болничните листове. Или след подаване на заявления за майчинство, и на базата на която се преценява правото на парично обезщетение.

 

Статистика

Справката показва, че в ТП на НОИ през миналата година са приети общо 3 297 692 основни документи за изплащане на парични обезщетения. Най-голям е делът на постъпилите болнични по електронен път – 2 292 452 или 89,5% от всички подадени документи. На електронен носител в териториалните поделения е приета 8,9% от информацията, а на хартиен носител – 1,6%. Спрямо 2016 г. се наблюдава увеличение с 3,3% на приетите през интернет данни. Което е за сметка на другите способи за подаване.

През 2017 г. най-голям е броят на представените данни в ТП на НОИ София-град – над 32% от всички документи са насочени именно към тази структура на института. Процесът в това териториално поделение е почти изцяло електронизиран – 92,2% от данните към него са подадени по електронен път. Сходен е този показател в други три ТП на НОИ: Ловеч (92,4%); Пловдив (91,7%) и Варна (91,1%).

Електронизацията на подаването на работодателската част на документацията е вторият етап от дигитализацията на процеса по изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Тя е внедрена в средата на 2015 г. и функционира от началото на 2016 г., като се счита, че чрез нея е постигнато значително съкращаване на реалните срокове за плащане.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

проверка на здравно досие 6 юни

Проверка на здравно досие вече и с ПИК на НАП

Проверка на здравно досие

Проверка на здравно досие вече е възможна и с ПИК на НАП. За тази цел на сайта на НЗОК е разработена нова функционалност.

По този начин всяко здравноосигурено лице може да провери какво лечение е отчетено и платено на негово име. Досега тази проверка на здравно досие ставаше единствено с универсален код за достъп. Който се издава само от здравната каса и за получаването му трябва да се отиде лично до неин офис.

 

Това означава, че около 400 000 граждани, които имат ПИК на НАП ще могат да правят проверка на здравно досие. В него се съхранява информация за избора на личен лекар от 2000 г. до момента. Достъпна е и информация за всички извършени прегледи и медицински дейности от личния лекар, лекарите специалисти, болниците, направените изследвания в лабораториите, получените лекарства по линия на НЗОК и др.

Новата функционалност дава възможност на гражданите да сигнализират здравната каса ако открият несъответствия между вписаните в досието им дейности и медицинската помощ, която реално са получили.

Източник: Национална агенция приходите – http://www.nap.bg/

проверка на здравен статус 23 май

Допълнителна идентификация при справка за здравни осигуровки

При проверка на здравен статус се въвежда още един идентификатор

От 23 май 2018 г. проверка на здравен статус освен с ЕГН се прави и с въвеждането на дата на раждане. Промяната се налага поради влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата и обработването на лични данни.

 

Чрез електронна услуга на НАП „Здравен статус“ могат да се проверят и периодите, за които липсват здравноосигурителни вноски. Проверка на здравен статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700. На цената на градски разговор от цялата страна. Системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Източник: Национална агенция приходите – http://www.nap.bg/

отмяна на нриоврзоввфгврсои 22 май

Решение на ВАС за отмяна на наредба по осигуряването

Решение на ВАС за отмяна на НРИОВРЗОВВФГВРСОИ

Обнародвано е решение на тричленен състав на ВАС, с което е отменена Наредбата за реда за избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация.

 

Решението на ВАС е № 410 от 10 януари 2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г.

Публикувано е в Държавен вестник, брой 42 от 22 май 2018 г.

Вижте пълния текст на въпросното решение на ВАС.

наръчник по осигуряване 2018 22 май

Публикуван е наръчника на НАП по осигуряване за 2018 г.

Наръчник по осигуряване 2018 г.

Наръчник по осигуряване 2018 г. е вече публикуван на интеренет страницата на НАП. Пълното наименование на документа е Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2018 г.

Наръчник по осигуряване 2018 г. е актуализирана версия на този от предходната година във връзка с направените законодателни промени.

 

Наръчник по осигуряване 2018 г. е достъпен на интеренет страницата на НАП в раздел  Законодателство/Осигуряване/Становища, указания, инструкции

Източник: Национална агенция приходите – http://www.nap.bg/

среден осигурителен доход март 2018 15 май

Среден осигурителен доход за месец март 2018 г.

Среден осигурителен доход март 2018 г.

По данни на НОИ за месец март 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 879,67 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за февруари 2018 г. беше 860,14 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2017 г. до 31.03.2018 г. е 838,24 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец април 2018 г.

За сравнение неговият размер през март 2018 г. беше 832,60 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

семинар сирв и сезонни работници 11 май

Семинар през юни в Бургас

Семинар СИРВ и сезонни работници.

Изготвяте ли графици за сумирано изчисляване на работното време на Вашите работници? Срещате ли затруднения с разпоредбите на КТ, КСО, НРВПО и НПОПДОО, касаещи този въпрос?

Наемате ли сезонни работницивкл. чужденци?

А знаете ли, че много скоро предстоят отново законодателни промени в НРВПО във връзка със сумираното изчисляване на работното време?

Заповядайте на организирания от www.accountingnews.bg и Бойчев консултинг семинар на тема:

Труд, осигуровки  и болнични при СИРВ; 
Наемане и осигуряване на сезонни работници.
 • Ще бъдат обхванати всички аспекти от СИРВ – трудово законодателство, осигуровки, изчисляване и подаване на болнични; престоящи промени в НРВПО относно СИРВ;
 • Ще бъде обсъдена новата Наредба за електронните документи в трудовото досие на работника или служителя;
 • Ще бъде разгледано кое е важното при назначаването и осигуряването на сезонни работници – чужденци.

Лектори:

 • Теодора Дичева – Директор на Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ в ИА „Главна инспекция по труда„;
 • Димитър Бойчев – консултант, автор и лектор по социално и здравно осигуряване с над 15 г. професионален опит в НОИ и НАП;
 • Николинка Козарова – Началник-сектор „Болнични и майчинство“ към НОИ град Бургас.
Основни акценти от програмата на Семинар СИРВ и сезонни работници:
Трудово законодателство
 1. Предстоящи промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските във връзка със сумираното изчисляване на работното време;
 2. Нова Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя;
 3. Процедура за наемане на сезонни работници – чужди граждани.

Лектор: Теодора Дичева

Осигуровки
 1. Минимален и максимален осигурителен доход при сумираното изчисляване на работното време;
 2. Подаване на данни за осигурените лица при сумираното изчисляване на работното време;
 3. Осигуряване на наети сезонни работници – чужди граждани.

Лектор: Димитър Бойчев 

Болнични при сумирано изчисляване на работното време
 1. Изчисляване на обезщетенията за временна нетрудоспособност при СИРВ;
 2. Подаване на данни във връзка с НПОПДОО относно броя на работните часове при СИРВ.

Лектор: Николинка Козарова

Вижте пълната програма на семинара.

Място и дата на провеждане:
Бургас, 09 юни 2018 г., събота

Започваме в 9:30 часа,
Зала №4 в Експо център Флора
Продължителност: целодневен семинар

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 179 лв.

Ако направите регистрация до 31.05.2018 г. – цена 149 лв.
За втори и следващ участник от една и съща фирма: 10% търговска отстъпка от цената.

В таксата са включени материали за курса, сандвичи и кафе.

Местата за залата са ограничени.

Изпратете Вашите данни на електронна поща: office@accountingnews.bg и ще Ви бъде изпратена проформа фактура.

Телефон за контакт: 0888298382

пенсии за май 2018 2 май

Изплащане на пенсиите за месец май

Пенсии за май 2018 г.

Изплащането на пенсии за май 2018 г. от Националния осигурителен институт ще започне на 8 май (вторник). И ще приключи на 21 май (понеделник).

Периодът е съобразен с предстоящите празнични и почивни дни в началото на месеца. Както се случи и с пенсиите за април 2018 г. заради великденските празници.

 

Чрез пощенските станции пенсиите ще се изплащат съобразно изготвен график, който ще бъде обявен предварително във всяка една от тях.

Преводите на сумите за пенсиите за май 2018 г. по сметки на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 май 2018 г.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

среден осигурителен доход февруари 2018 12 апр.

Среден осигурителен доход за месец февруари 2018 г.

Среден осигурителен доход февруари 2018 г.

По данни на НОИ за месец февруари 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 860,14 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за януари 2018 г. беше 863,18 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2017 г. до 28.02.2018 г. е 832,60 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец март 2018 г.

За сравнение неговият размер през февруари 2018 г. беше 827,00 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

директива за командироване 12 апр.

Договорени са промените в Директивата за командированите работници

Очаквани промени в Директива за командироване на работници в ЕС – 96/71/ЕО.

Преразглежданата Директива за командироване на работници е вече одобрена като компромисен текст от Съвета на ЕС.
Промените във въпросната Директива за командироване ще бъдат окончателно приети на по-късен етап. След като законодателният акт бъде гласуван в Европейския парламент.
Какво предвижда преработената Директива за командироване:
 1. Командированите работници ще се ползват от същите правила за възнагражденията като местните работници.  Основаната разлика е, че досега се прилагаха минималните нива на заплащане на труда в приемащата държава-членка на ЕС.
 2. Пояснени са правилата за надбавките на командированите работници.
 3. Въвежда се понятието дългосрочно командироване. То означава, че след 12 месеца работникът ще се счита за дългосрочно командирован. И възможност за удължаване с 6 месеца при обосновано уведомление от доставчика на услуги. След този период спрямо командирования работник ще се прилагат почти всички аспекти на трудовото право на приемащата държава.
 4. Повишава се броят на евентуалните колективни трудови договори, които може да се прилагат в държавите-членки. Със система за обявяване на колективни трудови договори или арбитражни решения за общоприложими. Колективни трудови договори могат да се прилагат спрямо командировани работници не само в сектора на строителството, както е до момента. А във всички сектори и отрасли.
 5. Агенциите за временна заетост ще гарантират на командированите работници същите ред и условия. Които се прилагат спрямо временно наетите работници в държавата членка, в която се извършва работата.
 6. Подобряване на сътрудничеството срещу измамите и злоупотребите в контекста на командироването.
 7. Правилата за международния автомобилен транспорт ще бъдат установени в бъдещо специфично за сектора законодателство.
 8. Срокът за транспониране и датата на прилагане ще са 2 години след влизането в сила на директивата.

 

Официални мотиви за преразгледаната Директива за командироване
Твърди се, че целта на преразгледаната директива за командироване е да се улесни трансграничното предоставяне на услуги. Като същевременно се гарантира лоялната конкуренция и зачитането на правата на командированите работници в ЕС. А така също, че промените в тази директива за командированите работници имат за цел да се гарантира справедливо заплащане. И равнопоставени условия между командироващите и местните предприятия в приемащата държава. Като същевременно се запазва принципът за свободно движение на услуги.
„С постигнатото днес споразумение ЕС прилага важния принцип за равно заплащане за равен труд, като гарантира, че всички работници получават справедливо отношение навсякъде в ЕС. Местните или командированите работници, които работят на едно и също място и извършват една и съща работа, ще се ползват от еднакви условия на труд и заплащане. Споразумението е също така справедливо и балансирано, тъй като допринася за запазването на свободното предоставяне на услуги“, коментира Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България и председател на Съвета.
Действителността зад преработената Директива за командироване
Много е възможно част от промените изначално да задушат стопанската инициатива на предприятията в по-новите държави-членки за предоставяне на услуги в рамките на ЕС. В това число и българските предприятия.
Съблюдаване на новите по същество правила за възнаграждения като на местните работници ще постави почти невъзможни за изпълнение финансови условия. И  донякъде обезсмисля поемането на поръчки и осъществяването на дейност в други държави-членки от гледна точка на нормалната икономическа логика.
Без да се нарушават установените регулации, смисълът на честното съсезание е точно използването на индивидуалните конкурентни предимства. А  сега тази възможност  предстои да бъде отнета и то чрез законодателни мерки на ниво ЕС, отново в интерес на т.нар. „стари държави-членки“.
Единственият положителен аспект в тази насока е, че правилата относно международния автомобилен транспорт ще бъдат установени в бъдещо специфично за сектора законодателство.

великденски добавки 2018 28 мар.

Добавки за част от пенсионерите по Великден

Великденски добавки 2018

Министерският съвет взе решението за великденски добавки 2018.

Част от пенсионерите ще получат еднократна допълнителна сума в размер на 40 лева.

Добавката ще бъде изплатена заедно пенсиите за месец април 2018 г.

Но право да я получат имат само тези пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите е в размер до 321 лева, включително. В това число са добавките и компенсациите. Или иначе казано пенсионерите с доход до линията на бедност.

По данни на НОИ в тази категория попадат 1 226 698 пенсионери. Това са около 56 % от пенсионерите в България.

А за целта ще бъдат отпуснати 50 млн. лв.

 

Изплащане на пенсиите за април 2018

НОИ информира, че изплащането на пенсиите за април 2018 г. ще започне по-рано заради великденските празници. Стартира на 4 април (сряда) и ще приключи на 20 април (петък).

Получаването на сумите чрез пощенските станции ще бъде извършено по график. Той ще бъде предварително обявен във всяка една от тях.

Пенсиите за април на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат по техните сметки на 4 април 2018 г.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

онлайн справка за хонорари в нап 27 мар.

Нова е-услуга от НАП за изплатени доходи

Онлайн справка за хонорари в НАП

Физическите лица вече могат да направят онлайн справка за хонорари в НАП. Като проверят в сайта на агенцията дали за тях има подадени данни от предприятия и от самоосигуряващи се лица за изплащани доходи. Но различни от тези по трудов договор, като например хонорари.

Така гражданите ще могат да проверят и попълнят коректно годишните си декларации за облагане на доходите. В това число при годишното изравняване на осигурителния доход. Вижте повече подробности по темата в нашата публикация, специално посветена на годишното изравняване на осигурителния доход за 2017 г.

 

Е-услугата „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“ е публикувана в Портала на НАП за електронни услуги – https://inetdec.nra.bg/. Услугата е достъпна с ПИК или квалифициран електронен подпис (КЕП). За всички физически лица, имащи разрешен пълен достъп до услугите на НАП. И такива с КЕП на упълномощено лице. На които е разрешен пълен достъп до услугите „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“. Е-услугата предоставя информация също за вида и размера на изплатения доход, както и за удържания данък.

От НАП напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите от 2017 г. изтича на 30 април 2018 г. Като до тогава трябва да се плати и посоченият в тях данък за довнасяне. Най-бързо и лесно декларациите се подават онлайн с ПИК или електронен подпис. Статистиката на НАП от подадените до този момент подоходни декларации на физическите лица сочи, че всяка втора е подадена по електронен път.

профилактика и рехабилитация 2018 24 мар.

Започна програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация 2018

Програма на НОИ за профилактика и рехабилитация 2018

От 23 март т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация 2018. За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. са предвидени 20 103 061 лв. Очаква се около 47 000 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация през тази година.

Предимства на програмата за профилактика и рехабилитация 2018

Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни. Цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Всяко лице за сметка на бюджета на ДОО има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата.

 

 

Условия за включване в програмата за профилактика и рехабилитация 2018
Профилактика и рехабилитация 2018 за осигурени лица

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигуровки за 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено. И лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Профилактика и рехабилитация 2018 за пенсионери

Правоимащи са и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл. И лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, ще намерите в менюто „Обезщетения”, подменю “Профилактика и рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/