Категория: новини

среден осигурителен доход юли 2018 14 сеп.

Среден осигурителен доход за месец юли 2018 г.

Среден осигурителен доход юли 2018 г.

По данни на НОИ за месец юли 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 878,70 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за юни 2018 г. беше 875 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца 

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2017 г. до 31.07.2018 г. е 861,52 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец август 2018 г.

За сравнение неговият размер през юли 2018 г. беше 855,83 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

осигуровки за субсидии 5 сеп.

Дължат ли се социални осигуровки върху субсидиите на земеделците

Социални осигуровки за субсидии

Самоосигуряващ се за целите на държавното обществено осигуряване (ДОО) е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка (основание чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване).

Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица, в т.ч. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите, се дължат авансово и окончателно (основание чл. 6, ал. 8 и 9 от КСО). С уточнението, че регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (основание чл. 6, ал. 10 от КСО).

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, най-общо включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност (основание чл. 6, ал. 2 от КСО). А при формиране на годишния осигурителен доход за лицата, които определят окончателен размер на осигурителния доход, се взима предвид облагаемия доход от упражняване на съответната трудова дейност (основание чл. 6, ал. 9 от КСО).

Определянето на годишния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите е регламентирано в чл. 3, ал. 3, т. 1 и 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ).

Въпросните разпоредби ясно, невдусмислено и категорично изключват от годишния осигурителен доход сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.

Изводът относно социалните осигуровки за субсидии

Въпросните средства са подпомагане във връзка с изпълнение на определени национални мерки или реализиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, а не са доходи от трудова дейност.

Иначе казано сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет не са осигурителен доход по смисъла на КСО.

Това означава, че не се дължат социални осигуровки за субсидии на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите.

 Освен че се обуславя от действащото осигурително законодателство, този извод се подкрепя и от досегашната официална практика на НАП:

– Становище на Изпълнителния директор на НАП с Изх.№ 20-00-328 от 22.12.2011 г.;

– Становище на Изпълнителния директор на НАП с Изх.№ № 20-00-62 от 20.03.2012 г.;

– утвърдения от Изпълнителния директор на НАП Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2018 г., ФИШ І.I.8.3;

– отговори на писмени запитвания, които са достъпни в системата Въпроси и отговори на интернет страницата на НАП.

нриоврзоввфгврсои 24 авг.

Приета е новата наредба за внасяне на задължителните вноски и избор на осигуряване

НРИОВРЗОВВФГВРСОИ.

В Държавен вестник, брой 70 от 24.08.2018 г. е обнародвано Постановление на Министрески съвет № 175 от 20 август 2018 г. за приемане на

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация (НРИОВРЗОВВФГВРСОИ)

Припомняме, че наредбата беше отменена с Решение на Върховния административен съд № 410 от 10 януари 2018 г., в сила от 22 май 2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г. (ДВ, бр. 42 от 2018 г.), оставено в сила с Решение № 5894 от 2018 г. на петчленен състав на ВАС.

Съображенията за отмяната на НРИОВРЗОВВФГВРСОИ бяха допуснатите съществени нарушения на административнопроизводствените правила, уредени със Закона за нормативните актове

В резултат на отмяната на наредбата липсваше подзаконова нормативна уредба, с която:

 • да се регламентират правила и ред за изчисляване и внасяне на осигурителните вноски от осигурителите и самоосигуряващите се лица;
 • да са регламентирани редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по Кодекса за социално осигуряване;
 • да се регламентират правила и ред за обмена на информация между НАП, НОИ, НЗОК, МФ и пенсионноосигурителните дружества, за внасяне и разпределяне на задължителните вноски и информация за натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигурените лица;
 • др.
Приемане на НРИОВРЗОВВФГВРСОИ

Съдържанието на новата наредба е идентично с това на отменената и не променя досега установения ред, а по-скоро се запълва възникналата законодателна празнота.

С приемането на наредбата ще се възобнови възможността НАП да изпълнява законоустановените функции по администриране на задължителните осигурителни вноски, които по закон е длъжна да събира, както и да събира, обработва и предоставя информацията, свързана с тези вноски.

Новата НРИОВРЗОВВФГВРСОИ влиза в сила от 24.08.2018 г. – деня на обнародването й в Държавен вестник.

С преходните и заключителните разпоредби на наредбата се създава специален ред за уреждане на случаите, възникнали в периода от отмяната на нормативния акт до влизане в сила на новата наредба.

командироване на работници в ес 16 авг.

Семинар в Бургас за командироването на работници в ЕС

Командироване на работници в ЕС.

Бойчев консултинг и accountingnews.bg организират семинар на тема:

ТРУД И ОСИГУРОВКИ В ТРАНСГРАНИЧНИ СИТУАЦИИ

с фокус върху:

Командироването на работници и международни шофьори в ЕС.

Лектори:

Михаил Илиев  д-р по право, експерт в Министерството на труда и социалната политика

Димитър Бойчев – консултант, автор и лектор по обществено осигуряване и координация на системи за социална сигурност

Основните акценти от програмата на семинара са:

 Трудово законодателство при командироване на работници в ЕС
 1. Условия за командироване и изпращане в рамките на предоставянето на услуги в ЕС;
 2. Разграничение с режима на командироване по чл. 121 от КТ;
 3. Минимални условия на работа в приемащата държава, в т.ч. изискването за заплащане на минималните ставки;
 4. Заплащане на командировъчни пари пътни, дневни и квартирни;
 5. Проблемът за командироването/изпращането в сектора на международния автомобилен транспорт;

Лектор: Михаил Илиев  д-р по право, експерт в Министерството на труда и социалната политика

Михаил Илиев
Михаил Илиев
Осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС
 1. Задължителни условия за прилагане на законодателството на изпращата държава-членка при командироване на работници в ЕС;
 2. Задължение за уведомяване на НАП от работодателя при командироване на работници в ЕС;
 3. Предназначение на удостоверение А1 и процедура за издаване на документа;
 4. Осигурителен доход за командированите в ЕС работници – прилагане на чл. 6а от КСО и осигуровки върху пътни, дневни и квартирни пари;
 5. Приложимо осигурително законодателство за международните шофьори в ЕС.

 Лектор: Димитър Бойчев консултант, автор и лектор по обществено осигуряване и координация на системи за социална сигурност 

Димитър Бойчев
Димитър Бойчев

Вижте пълната програма на семинара.

Място и дата на провеждане:
Бургас, 20 октомври 2018 г., събота

Започваме в 9:30 часа,
Зала № 1 в Експо център Флора
Продължителност: целодневен семинар

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 185 лв.

Ако направите регистрация до 10.10.2018 г. – цена 165 лв.
За втори и следващ участник от една и съща фирма или ако сте участвали в предишни наши семинари:

 • 10% търговска отстъпка от цената.

В таксата са включени материали за курса, сандвичи и кафе.

Местата за залата са ограничени.

Изпратете Вашите данни на електронна поща: office@accountingnews.bg и ще Ви бъде изпратена проформа фактура.

Телефон за контакт: 0888298382

изплащане на втора пенсия 12 авг.

Как ще се изплаща втората пенсия

Изплащане на втора пенсия

Вече съществува някаква яснота относно проектът на предложения за законодателни промени в КСО, с които ще се уреди начинът на изплащане на втора пенсия. Става въпрос за пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд (УПФ). Т.е. от втория стълб на българската пенсионна система.

Проектът предвижда универсалните пенсионни фондове да предлагат три варианта за изплащане на втора пенсия:

 1. допълнителна пожизнена пенсия за старост;
 2. разсрочено плащане на пенсията за определен период или
 3. еднократно изплащане.

Предлага се размерът на допълнителна пожизнена пенсия за старост да е най-малко 20% от минималния размер на пенсията за стаж и възраст към датата на отпускането й. Такава пенсия ще могат да получат  хората с достатъчно средства в индивидуалните си партиди, които да позволят изплащането й. В този случай пенсионерите ще могат да изберат гарантиран период на изплащане на допълнителна пенсия. Например 5 или 10 години, който ще се записва в пенсионен договор. В случай, че през този период пенсионерът почине, пенсията ще се изплаща на неговите наследници.

Гарантиран размер на втората пенсия

Предложенията включват допълнителната пожизнена пенсия за старост да е с гарантиран размер. Той ще се изчислява на базата на брутния размер на преведените от НАП осигурителни вноски за съответното осигурено лице. Това е гаранция, че към момента на пенсиониране пенсионните дружества ще компенсират евентуални загуби от ниска доходност или от удържани такси от вноските на осигурените. За изплащане на пожизнените пенсии ще се създаде фонд като обособена сметка в рамките на всеки универсален пенсионен фонд.

Когато средствата по индивидуалната партида са недостатъчни за отпускане на допълнителна пожизнена пенсия, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст, осигуреният ще може да ги получи разсрочено. Предвижда се месечният размер на разсроченото плащане да не може да е по-голям от минималната пенсия и по-малък от 20% от нея.

В случай, че средствата по индивидуалната партида са по-малки от трикратния размер на минималната пенсия е предвидено да се изплащат еднократно. Или разсрочено за срок от не повече от 1 година. Ако пенсионерът почине преди края на определения за разсроченото плащане период, остатъкът от средствата ще се получават от неговите наследници. Когато няма такива, парите ще се прехвърлят в резерва за гарантиране на плащането на пожизнени пенсии.

Първите пенсионери с втора пенсия

Очакванията са, че през есента на 2021 г. жените, родени през 1960 г., ще придобият право на допълнителна пенсия. Докато за мъжете това ще се случи през 2024 г.

Предлага се, по желание на осигурения, пенсията да може да се получава една година преди навършване на пенсионна възраст. Но при условие, че натрупванията в индивидуалната партида на осигурения са значителни. И позволяват да му се отпусне пенсия, която е не по-малка от минималната пенсия за стаж и възраст.

На този етап това са само предложения и проектът, който засега отразява някакъв вид консунсус между социалните партньори, все пак може да претърпи определени изменения докато влезе за гласуване в Народното събрание.

Десислава Стефанова, главен експерт в ЦУ на НАП

среден осигурителен доход юни 2018 10 авг.

Среден осигурителен доход за месец юни 2018 г.

Среден осигурителен доход юни 2018 г.

По данни на НОИ за месец юни 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 875 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за май 2018 г. беше 884,18 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца 

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г. е 855,83 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец юли 2018 г.

За сравнение неговият размер през юни 2018 г. беше 849,72 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

проект на нриоврзоввфгврсои 6 авг.

Наздорът на НОИ одобри проект на наредба по осигуряването

Проект на НРИОВРЗОВВФГВРСОИ

На 03 август 2018 г., в петък се е провело заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

На заседанието е разгледан и проектът на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „ГВРС“ и за обмена на информация (проект на НРИОВРЗОВВФГВРСОИ).

Припомняме, че въпросната наредба беше отменена с решение на ВАС, в сила от 22 май 2018 г. Решението на ВАС е под № 410 от 10 януари 2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г. Вижте пълния текст на решението на ВАС за отмяна на наредбата.

На заседанието в петък Надзорният съвет на НОИ единодушно е утвърдил проекта на ПМС на НРИОВРЗОВВФГВРСОИ, чието евентуално последващо приемане да запълни празнотата от отмяната.

нови банкови сметки на нап 2 авг.

Десет офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

Нови банкови сметки на НАП

От 1 август 2018 г. ще има нови банкови сметки на НАП за 10 офиса на агенцията. По които занапред ще се плащат осигуровки, данъци и други публични вземания. От НАП информират, че промяната се налага заради вливането на СИБАНК в ОББ, в които агенцията е поддържала сметки досега.

По тези нови банкови сметки на НАП ще се нареждат плащания във всички офиси на НАП в град София. Включително за регистрираните в „Средни данъкоплатци и осигурители“. Както и в офисите София-област, Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол. Промяната засяга както граждани, така и юридически лица с регистрация в горепосочените структури на НАП.

Няма промяна в банковите сметки на останалите офиси на НАП.

Ползвателите на  електронната услуга за плащане на задължения към НАП, достъпна в Портала за е-услуги на НАП  ще могат да продължат да плащат без такси по електронен път. Запазва се и възможността за плащане без такса на ПОС терминал във всички структури на НАП.

Всички клиенти на НАП, засегнати от промените ще получат съобщение по електронната поща, допълват от  агенцията. Номера на сметки няма да бъдат посочвани в кореспонденцията по имейл от съображения за сигурност.  Информация за новите сметки e публикувана на сайта на приходната администрация, в рубриката „Плащане“, подрубрика „Банкови сметки“.

Източник: Национална агенция за приходите – http://www.nap.bg/

последици от брекзит 20 юли

Съобщение от ЕК относно Брекзит

Подготовка за възможните последици от Брекзит

На 19 юли 2018 г. Европейската комисия (ЕК) публикува съобщение относно подготовката за възможните последици от Брекзит.

На 30 март 2019 г. Великобритания ще напусне Европейския съюз (ЕС) и ще се третира като трета държава. Това ще има сериозни отражения за гражданите, бизнеса и администрациите както във Великобритания, така и в държавите от ЕС. Включително в сферата на координацията на социалната сигурност.

ЕК призовава всички заинтересовани страни в държавите-членки да пристъпят към интензивна подготовка на всички нива по отношение на възможните последици от Брекзит.

Тъй като не е сигурно дали споразумението за оттеглянето на Великобритания ще е факт към тази дата при подготовката следва да се вземат предвид различните възможни сценарии. При всички случаи обаче, дори и да се постигне споразумение, Великобритания вече няма да е държва-членка след оттеглянето от ЕС. И няма да може да се ползва от привилегиите на членството в Съюза. В тази връзка ЕК отново акцентира върху необходимостта от сериозна подготовка за възможните последици от Брекзит. И свързаното с това разглеждане на Великобритания като трета държава, дори и при постигнато споразумение.

Сценарии за възможните последици от Брекзит

На 29 март 2017 г. Великобритания уведоми съвета на ЕС за намерението си да напусне ЕС. Освен ако в споразумението за оттегляне не се договори друга дата, законодателството на Съюза спира да се прилага спрямо Великобритания от 30 март 2019 г., 00:00 часа централно европейско време. И Великобритания става трета държава.

Предвид това заинтересованите страни следва да са подготвени за два основни възможни сценария:

– Ако споразумение за оттегляне се постигне преди 30 март 2019 г., законодателството на ЕС спира да се прилага към и във Великобритания от 01 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца;

– Ако споразумение за оттегляне не се постигне преди 30 март 2019 г., няма да има преходен период и законодателството на ЕС спира да се прилага към и във Великобритания от 30 март 2019 г.

Десислава Стефанова, главен експерт в ЦУ на НАП

валидност на удостоверение А1 19 юли

Съдът на ЕС препотвърди обвързващия ефект на удостоверение А1

Валидност на удостоверение А1

С решение от 11 Юли 2018 г., Съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе относно белгийското осигурително законодателство, което предвижда възможността да се пренебрегне удостоверение А1 в случаи на злоупотреба и неговата съвместимост с правото на Европейския съюз (ЕС), касаещо координацията на системите за социална сигурност. Това решение е важно, защото е свързано с обвързващия ефект и валидност на удостоверение А1.

Фактите

Въпросното белгийско законодателство (в сила от 27 декември 2012 г.) съдържа текстове относно злоупотреби в случаите на командироване. И предвижда възможност за белгийските съдилища и компетентни институции едностранно да пренебрегнат удостоверения А1, издадени от друга държава-членка за командировани в Белгия работници, ако са установени нарушения на права. А впоследствие да подчинят лицата на белгийската система за социална сигурност.

След уведомление от Европейската комисия (ЕК) за несъвместимост с Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламен (ЕО) № 987/2009 въпросното белгийско законодателство временно е суспендирано. А ЕК повдига въпроса пред СЕС.

Решението на СЕС

СЕС се позовава на своята съдебна практика относно валидността на удостоверение А1. И неговия обвързващ ефект за всички компетентни институции и съдилища. До евентуалното му оттегляне или обявяване за невалидно от издалата го държава-членка. Обвързващият ефект на удостоверение А1 се корени в основния принцип за само едно приложимо осигурително законодателство. В ролята на лоялното административно сътрудничество между институциите. И необходимостта от правна сигурност за заинтересованите страни.

Освен това, в случаи на съмнения относно достоверността на удостоверение А1 държавите-членки трябва да следват специфична процедура за диалог и помирение.

Лоялното административно сътрудничество се обзсмисля ако дадена държава-членка, прескачайки въпросната процедура, едностранно пренебрегне удостоверение А1. И подчини командированите работници на своята система за социална сигурност.

Изводът

Заключението на СЕС е, че разпоредбите от въпросното белгийско законодателство са несъвместими с правото на ЕС. И предвиденото в Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламен (ЕО) № 987/2009.

СЕС все пак напомня за друго свое решение (по дело C‑359/16 от 06 февруари 2018 г. ), в което отсъжда, че национален съд може да пренебрегне удостоверения А1 в случаи на явна  и доказана измама. Повече по темата може да прочете в друга публикация, специално посветена на решението на СЕС по това дело.

Десислава Стефанова, главен експерт в ЦУ на НАП

среден осигурителен доход май 2018 13 юли

Среден осигурителен доход за месец май 2018 г.

Среден осигурителен доход май 2018 г.

По данни на НОИ за месец май 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е  884,18 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за април 2018 г. беше 893,27 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца 

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2017 г. до 31.05.2018 г. е 849,72 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец юни 2018 г.

За сравнение неговият размер през май 2018 г. беше 843,84 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

уведомяване на бъдещите пенсионери 13 юли

НОИ уведомява бъдещите пенсионери

Уведомяване на бъдещите пенсионери

Уведомяване на бъдещите пенсионери ще бъде извършено за втора поредна година от Националният осигурителен институт (НОИ).

НОИ ще изпрати 81052 персонални уведомителни писма. До всички осигурени лица, които през 2019 г. навършват изискуемата от КСО възраст за пенсиониране. И на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.

В писмата ще са посочени и документите, които всеки следва да представи заедно със заявлението за отпускане на пенсия. Както и информация за осигурителните права на въпросните лица.

Такава кампания НОИ прави за втора поредна година – през 2017 г. лични писма са получили общо 82 782 души. Целта на това уведомяване на бъдещите пенсионери е да бъде им осигурено достатъчно време. Да се погрижат за набавянето и оформянето на всички необходими документи във връзка с излизането им в пенсия. Това не само осигурява спокойствие на лицата при подготовката на пенсионирането, но и оптимизира самото пенсионно производство.

През 2019 г. изискуемата за жените възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е 61 години и 4 месеца. А за мъжете е 64 години и 2 месеца. Правото на пенсия се придобива при наличие на 35 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените. И 38 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете. Необходимо е обаче и двете изисквания (за навършена възраст и за придобит осигурителен стаж) да са изпълнени едновременно.

Осигурителният институт препоръчва на осигурените лица да се снабдят с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Такъв код те могат да получат във всяко териториално поделение на институцията. ПИК предоставя лесен и удобен начин за ползване на редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ. Както и позволява на потребителите да проследят осигурителната си история в Регистъра на осигурените лица.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

нови документи за болнични 4 юли

Нови образци за изплащане на болнични и майчинство

Нови документи за болнични и майчинство

НОИ информира, че от 1 юли 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в КТ и КСО. Както и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО). Става въпрос за отпуска и паричните обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна възраст. И съответно образци на нови документи за болнични и майчинство.

От 1 юли 2018 г. правото на отпуск и обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст е за период от 365 дни. От деня на предаване на детето за осиновяване. Но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Осиновителите на деца до 5-годишна възраст, които не ползват отпуска или прекъснат неговото ползване, ще получават 50 на сто от полагащото се обезщетение. След изтичането на 90 дни от деня на предаване на детето за осиновяване до изтичане на 365 дни. Или до навършване на 5-годишна възраст.

Образците на нови документи за болнични и майчинство

Утвърдени са нови образци на документите за изплащане на паричните обезщетения, приложения към НПОПДОО. На интернет страницата на НОИ  ще се публикуват утвърдените нови образци на заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Ще бъдат достъпни в рубриката „За потребителя“, подрубрики „Формуляри“, „Формуляри за временна неработоспособност и майчинство“.

До 15 юли 2018 г. включително в НОИ ще се приемат старите образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения, отнасящи се за периоди преди 1 юли 2018 г. От 16 до 18 юли 2018 г. ще бъде преустановено приемането на удостоверения. Поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни за изплащане на паричните обезщетения. След 18 юли 2018 г. ще се приемат само новите образци на Приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. Изискванията към структурата, формата, използваните номенклатури и контрола на подаваните данни по новите образци са публикувани в рубриката „Е-услуги“, подрубрики „За разработчици на софтуер“, „Електронен обмен на данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО“.

Няма промяна в реда и начина на изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Както и в срока за подаване на документите.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

пенсии за юли 2018 2 юли

Изплащане на преизчислените пенсии за юли 2018

Пенсии за юли 2018

НОИ информира, че изплащането на преизчислените пенсии за юли 2018 ще започне от 9 юли (понеделник). И ще приключи на 20 юли (петък) 2018 г.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график. Който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция. Сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат заверени на 9 юли 2018 г.

Преизчислените пенсии за юли 2018
Пенсии, свързани с трудова дейност

Считано от 1 юли 2018 г. са преизчислени размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31.12.2017 г. включително. Преизчислението е извършено с новата по-висока тежест от 1,169 за всяка година зачетен осигурителен стаж на лицата. Осигурено е увеличение с 3,8 на сто на получавания към 30.06.2018 г. размер на пенсиите от трудова дейност.

Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст

От 1 юли 2018 г. се прилага и нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – 207,60 лв. Нови минимални размери имат и всички пенсии, свързани с трудова дейност, тъй като се определят като процент от тази сума. Такива са:
1/ пенсиите за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж, за които минимумът се определя на 176,46 лв. (85% от 207,60 лв.);
2/ пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, чиито минимален размер зависи и от определения на пенсионера процент трайно намалена работоспособност; долната граница при първите ще е между 176,46 лв. и 238,74 лв. (между 85% и 115% от 207,60 лв.), при вторите – между 207,60 и 259,50 лв. (между 100% и 125% от 207,60 лв.);
3/ наследствените пенсии, чийто минимален размер става 155,70 лв. (75% от 207,60 лв.).

Социалната пенсия за старост

От 1 юли 2018 г. се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост – 125,58 лв. Спрямо него са определени нови размери на всички пенсии, несвързани с трудова дейност, каквито са пенсиите за военна инвалидност, пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии, както и различните видове добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

НОИ напомня, че в случаите на служебно преизчисляване или определяне на нов размер на пенсиите не се изпращат разпореждания на лицата. Пенсионерите могат да се информират за тях чрез електронната услуга на НОИ „Справка за издадени пенсионни разпореждания“, която се достъпва чрез интернет страницата на института с въвеждане на ПИК и ЕГН или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на НОИ.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

укриване на осигуровки 27 юни

Анкета на НАП „Заплата в плик“

Анкета на НАП относно укриване на осигуровки

НАП провежда информационна кампания „Заплата в плик“, насочена срещу явлението укриване на осигуровки от трудови правоотношения.

В рамките на кампанията срещу укриване на осигуровки се провежда анкета. Целта на анкетата е да се установят причините работниците да се съгласяват техните работодатели да внасят осигурителни вноски върху по-ниски от действителните заплати.

Сред партньорите на НАП в кампанияти срещу укриване на осигуровки е и НОИ. Осигурителният институт също подкрепя инициативата. С оглед популяризиране на негативния ефект върху осигурените лица, ако осигурителите не декларират в реален размер дължимите трудови възнаграждения.

Анкетата може да бъде попълнена тук.

 

Същевременно НАП отчита рекордни постъпления

НАП отчита рекордни постъпления пред Комисията за наблюдение на приходните администрации в Парламента. Събраните от НАП приходи през 2017 г. са близо 19,2 млрд. лв. Което е с милиард и половина повече спрямо предходната година. А за последните 3 години увеличението на постъпленията в бюджета, администрирани от НАП достига 5 млрд. лв.

Според изпълнителният директор на НАП г-жа Галя Димитрова увеличението на бюджетните приходи се дължи не само на ръста в икономиката. Но и на по-качествената работа на екипа на Агенцията. И подобреното доброволно спазване на закона от данъкоплатците. По време на изслушването в Парламента, г- жа Димитрова представя данни за близо двойно по-голямото увеличение на постъпленията от данъци и осигурителни вноски спрямо ръста на БВП. И отчита, че 96% от всички декларирани през годината задължения към фиска се внасят доброволно. Като паралелно с това се отчита увеличение на събираемостта на просрочени вземания с 10%.

„Основната ни стратегическа цел е да насърчаваме доброволното спазване на закона“, казва в изложението си г-жа Галя Димитрова. И добавя, че фокусът на НАП е върху поведението на клиентите, включително с използването на електронна комуникация и телефонен контакт. През 2017 г. по повод на събиране на закъснели плащания администрацията е комуникирала с над 40 000 души. Като  в резултат от телефонните разговори размерът на просрочените задължения е намалял с 64%.

Г-жа Галя Димитрова е получила и награда от Парламента за цялостната дейност и отличните резултати на НАП.

 

Установени са укрити приходи при общи проверки на МВР, НАП и ИА АА
Значителни укрити приходи са установени в рамките на предприети съвместни проверки. В които са участвали служители на отдел „Икономическа полиция“ – ГДНП, колегите им от СДВР и представители на НАП, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Съвместните действия са започнали  преди седмица. Неотчетените продажби са установени след сравнителен анализ на броя обучаващи се за правоспособност за правоуправление на превозни средства, преминали през автошколите и явилите се на изпит  пред  „Автомобилна администрация“.

Според действащото законодателство, всички компании, които провеждат обучение на бъдещи шофьори, са длъжни да водят точна отчетност. Включително да подават данни за курсистите в ИААА. В НАП е извършено сравнение на броя на обучаемите, допуснати до изпит, със средните пазарни цени. И са формирани минимален размер на приходите за всяка от автошколите. Тези данни са сравнени с информацията, подадена от касовите апарати и финансовите отчетите на фирмите.

Още в първите няколко фирми са открити значителни отклонения. И ще бъдат извършени пълни данъчни ревизии за последните 5 години, допълват от НАП.

От НАП информират, че предстои възлагането на подобни проверки в целия бранш.

error: