Категория: новини

среден осигурителен доход февруари 2018 12 апр.

Среден осигурителен доход за месец февруари 2018 г.

Среден осигурителен доход февруари 2018 г.

По данни на НОИ за месец февруари 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 860,14 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за януари 2018 г. беше 863,18 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2017 г. до 28.02.2018 г. е 832,60 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец март 2018 г.

За сравнение неговият размер през февруари 2018 г. беше 827,00 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

директива за командироване 12 апр.

Договорени са промените в Директивата за командированите работници

Очаквани промени в Директива за командироване на работници в ЕС – 96/71/ЕО.

Преразглежданата Директива за командироване на работници е вече одобрена като компромисен текст от Съвета на ЕС.
Промените във въпросната Директива за командироване ще бъдат окончателно приети на по-късен етап. След като законодателният акт бъде гласуван в Европейския парламент.
Какво предвижда преработената Директива за командироване:
 1. Командированите работници ще се ползват от същите правила за възнагражденията като местните работници.  Основаната разлика е, че досега се прилагаха минималните нива на заплащане на труда в приемащата държава-членка на ЕС.
 2. Пояснени са правилата за надбавките на командированите работници.
 3. Въвежда се понятието дългосрочно командироване. То означава, че след 12 месеца работникът ще се счита за дългосрочно командирован. И възможност за удължаване с 6 месеца при обосновано уведомление от доставчика на услуги. След този период спрямо командирования работник ще се прилагат почти всички аспекти на трудовото право на приемащата държава.
 4. Повишава се броят на евентуалните колективни трудови договори, които може да се прилагат в държавите-членки. Със система за обявяване на колективни трудови договори или арбитражни решения за общоприложими. Колективни трудови договори могат да се прилагат спрямо командировани работници не само в сектора на строителството, както е до момента. А във всички сектори и отрасли.
 5. Агенциите за временна заетост ще гарантират на командированите работници същите ред и условия. Които се прилагат спрямо временно наетите работници в държавата членка, в която се извършва работата.
 6. Подобряване на сътрудничеството срещу измамите и злоупотребите в контекста на командироването.
 7. Правилата за международния автомобилен транспорт ще бъдат установени в бъдещо специфично за сектора законодателство.
 8. Срокът за транспониране и датата на прилагане ще са 2 години след влизането в сила на директивата.

 

Официални мотиви за преразгледаната Директива за командироване
Твърди се, че целта на преразгледаната директива за командироване е да се улесни трансграничното предоставяне на услуги. Като същевременно се гарантира лоялната конкуренция и зачитането на правата на командированите работници в ЕС. А така също, че промените в тази директива за командированите работници имат за цел да се гарантира справедливо заплащане. И равнопоставени условия между командироващите и местните предприятия в приемащата държава. Като същевременно се запазва принципът за свободно движение на услуги.
„С постигнатото днес споразумение ЕС прилага важния принцип за равно заплащане за равен труд, като гарантира, че всички работници получават справедливо отношение навсякъде в ЕС. Местните или командированите работници, които работят на едно и също място и извършват една и съща работа, ще се ползват от еднакви условия на труд и заплащане. Споразумението е също така справедливо и балансирано, тъй като допринася за запазването на свободното предоставяне на услуги“, коментира Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България и председател на Съвета.
Действителността зад преработената Директива за командироване
Много е възможно част от промените изначално да задушат стопанската инициатива на предприятията в по-новите държави-членки за предоставяне на услуги в рамките на ЕС. В това число и българските предприятия.
Съблюдаване на новите по същество правила за възнаграждения като на местните работници ще постави почти невъзможни за изпълнение финансови условия. И  донякъде обезсмисля поемането на поръчки и осъществяването на дейност в други държави-членки от гледна точка на нормалната икономическа логика.
Без да се нарушават установените регулации, смисълът на честното съсезание е точно използването на индивидуалните конкурентни предимства. А  сега тази възможност  предстои да бъде отнета и то чрез законодателни мерки на ниво ЕС, отново в интерес на т.нар. „стари държави-членки“.
Единственият положителен аспект в тази насока е, че правилата относно международния автомобилен транспорт ще бъдат установени в бъдещо специфично за сектора законодателство.

великденски добавки 2018 28 мар.

Добавки за част от пенсионерите по Великден

Великденски добавки 2018

Министерският съвет взе решението за великденски добавки 2018.

Част от пенсионерите ще получат еднократна допълнителна сума в размер на 40 лева.

Добавката ще бъде изплатена заедно пенсиите за месец април 2018 г.

Но право да я получат имат само тези пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите е в размер до 321 лева, включително. В това число са добавките и компенсациите. Или иначе казано пенсионерите с доход до линията на бедност.

По данни на НОИ в тази категория попадат 1 226 698 пенсионери. Това са около 56 % от пенсионерите в България.

А за целта ще бъдат отпуснати 50 млн. лв.

 

Изплащане на пенсиите за април 2018

НОИ информира, че изплащането на пенсиите за април 2018 г. ще започне по-рано заради великденските празници. Стартира на 4 април (сряда) и ще приключи на 20 април (петък).

Получаването на сумите чрез пощенските станции ще бъде извършено по график. Той ще бъде предварително обявен във всяка една от тях.

Пенсиите за април на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат по техните сметки на 4 април 2018 г.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

онлайн справка за хонорари в нап 27 мар.

Нова е-услуга от НАП за изплатени доходи

Онлайн справка за хонорари в НАП

Физическите лица вече могат да направят онлайн справка за хонорари в НАП. Като проверят в сайта на агенцията дали за тях има подадени данни от предприятия и от самоосигуряващи се лица за изплащани доходи. Но различни от тези по трудов договор, като например хонорари.

Така гражданите ще могат да проверят и попълнят коректно годишните си декларации за облагане на доходите. В това число при годишното изравняване на осигурителния доход. Вижте повече подробности по темата в нашата публикация, специално посветена на годишното изравняване на осигурителния доход за 2017 г.

 

Е-услугата „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“ е публикувана в Портала на НАП за електронни услуги – https://inetdec.nra.bg/. Услугата е достъпна с ПИК или квалифициран електронен подпис (КЕП). За всички физически лица, имащи разрешен пълен достъп до услугите на НАП. И такива с КЕП на упълномощено лице. На които е разрешен пълен достъп до услугите „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“. Е-услугата предоставя информация също за вида и размера на изплатения доход, както и за удържания данък.

От НАП напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите от 2017 г. изтича на 30 април 2018 г. Като до тогава трябва да се плати и посоченият в тях данък за довнасяне. Най-бързо и лесно декларациите се подават онлайн с ПИК или електронен подпис. Статистиката на НАП от подадените до този момент подоходни декларации на физическите лица сочи, че всяка втора е подадена по електронен път.

профилактика и рехабилитация 2018 24 мар.

Започна програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация 2018

Програма на НОИ за профилактика и рехабилитация 2018

От 23 март т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация 2018. За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. са предвидени 20 103 061 лв. Очаква се около 47 000 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация през тази година.

Предимства на програмата за профилактика и рехабилитация 2018

Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни. Цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Всяко лице за сметка на бюджета на ДОО има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата.

 

 

Условия за включване в програмата за профилактика и рехабилитация 2018
Профилактика и рехабилитация 2018 за осигурени лица

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигуровки за 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено. И лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Профилактика и рехабилитация 2018 за пенсионери

Правоимащи са и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл. И лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, ще намерите в менюто „Обезщетения”, подменю “Профилактика и рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

трудови злополуки 21 мар.

Трудови злополуки в България през 2017 г.

Регистрирани трудови злополуки за миналата година.

По данни на Националния осигурителен институт (НОИ) регистрираните трудови злополуки в България през 2017 г. са общо 2 911. Базират се на годишната оперативна информация на института за инцидентите по време на работа през миналата година.

Според представените от НОИ данни 2318 от трудовите злополуки са станали на работното място, а 593 трудови злополуки – при отиване или връщане от работа.

От общо 21 икономически сектора в 20 са допуснати наранявания при изпълнение на служебни задължения. Без регистрирани инциденти е секторът, който обединява дейностите на домакинства като работодатели и като производители на стоки и услуги за собствено потребление.

С най-много инциденти през 2017 г. е преработващата промишленост, в която през годината са допуснати общо 575 трудови злополуки.

В негативната класация следват „Транспорт, складиране и пощи” (368), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (241) и „Строителство“ (175).

Най-малко трудови инциденти са допуснати при дейности на екстериториални организации и служби (3) и операции с недвижими имоти (11).

 

 

Смъртни случаи при трудови злополуки

За цялата минала година у нас са регистрирани 94 смъртни случаи при трудови злополуки в 13 икономически сектори.

От тях 79 са станали на работното място, а 15 при отиване или връщане от работа. Най-много са трагичните случаи в „Строителство” (18); „Транспорт, складиране и пощи” (17); „Преработваща промишленост” (12) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (7).

Сравнителният анализ на годишните данни за 2017 г. и 2016 г. регистрира увеличение на трудовите злополуки с 63. Най-съществено покачване има при „Сухопътен транспорт“, „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“ и „Горско стопанство“. Намалява броя на регистрираните трудови злополуки при „Добив на метални руди”, „Строителство на съоръжения“ и „Складиране на товари и спомагателни дейности“.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

А повече информация относно дължимите вноски за фонд ТЗПБ можете да намерите в нашата публикация Осигуровки 2018.

европейска трудова агенция 21 мар.

Предложение за създаване на Европейска трудова агенция

Европейска трудова агенция.

Европейската комисия (ЕК) предприе по-конкретни действия във връзка с предложението за създаване на Европейска трудова агенция (European Labour Authority – ELA). Идеята беше анонсирана през 2017 г. от председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер.

Тези конкретни действият се изразяват в представяне на самото предложение от ЕК за новата Европейска трудова агенция.

Според ресорния евро комисар (Marianne Thyssen) новата структура ще е от съществено значение за добре функциониращ вътрешен трудов пазар. Според нея по този начин ще се подпомогнат гражданите и бизнеса при намиране на необходимата информация. И ще се засили сътрудничеството между държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) за прилагане на справедливи и ефективни правила.

През последното десетилетие броят на гражданите на ЕС, които живеят и/или работят в друга държава-членка почти се е удвоил. За да достигне през 2017 г. до 17 милиона души.

 

Предвидено е новата Европейска трудова агенция да улеснява гражданите, бизнеса и националните администрации. С оглед възползване по най-добрия начин от възможностите за свободно движение и да осигури справедлива трудова мобилност.

Според инициаторите, основните цели на новата Европейска трудова агенция са насочени в три аспекта:

– осигуряване на информация на гражданите и бизнеса за възможностите за работа, схемите за мобилност, наемане и обучение, както и разяснения относно правата и задълженията при преместване, работа и/или дейност в друга държава-членка на ЕС;

– подкрепа на сътрудничеството между националните администрации при трансгранични ситуации чрез гаранции, че правилата на ЕС, които уреждат и защитават мобилността се прилагат лесно и ефективно;

– посредничество и съдействие в случаи на трансгранични спорове, например при преструктуриране на компании, включващо няколко държави-членки.

среден осигурителен доход януари 2018 12 мар.

Среден осигурителен доход за месец януари 2018 г.

Среден осигурителен доход януари 2018 г.

По данни на НОИ за месец януари 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 863,18 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за декември 2017 г. беше 888,10 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2017 г. до 31.01.2018 г. е 827,00 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец февруари 2018 г.

За сравнение неговият размер през януари 2018 г. беше 821,51 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

декларация 6 12 мар.

НАП напомни на самоосигуряващите се за Декларация 6

Декларация 6 за самоосигуряващо се лице

Във връзка с декларация 6 НАП е започнала изпращането на електронни писма до самоосигуряващите се лица.

С тях им напомня, че до 30 април 2018 г. трябва да подадат въпросната декларация 6.

Това е и срокът за извършване на годишното изравняване на осигуровки през 2018 г. Вижте повече подробности по темата в нашата публикация, специално посветена на годишното изравняване на осигурителния доход за 2017 г.

В същия срок самоосигуряващите се трябва да заплатят и дължимите за 2017 г. социални и здравни осигуровки.

Плащанията към НАП може да бъдат извършени по банков път, с пощенски запис или по интернет – бързо и без такси чрез виртуалния ПОС терминал на НАП през услугата, достъпна на Портала за е-услуги на Агенцията.

 

Без такси клиентите на НАП могат да преведат задълженията си и чрез  физически ПОС терминали. Те са инсталирани на работните места в салоните за обслужване на НАП.

От НАП предупреждават, че в случай на наличие на непокрити задължения, самоосигуряващите се лица в бъдеще могат да загубят  правата си за осигурителен стаж при пенсиониране. За периода, за който липсва съответното плащане.

Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях клиентите на администрацията могат да направят чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор“.

Източник – http://www.nap.bg/

За осигуровките на самоосигуряващите се лица можете да прочетете подробно и в нашата публикация Самоосигуряване 2018.

среден осигурителен доход декември 2017 16 февр.

Среден осигурителен доход за месец декември 2017 г.

Среден осигурителен доход декември 2017 г.

По данни на НОИ за месец декември 2017 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 888,10 лв. За сравнение средният осигурителен доход за ноември 2017 г. беше 851,25 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. е 821,51 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец януари 2018 г. За сравнение неговият размер през декември 2017 г. беше 815,96 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

доо 2018 12 февр.

Ново видео: Осигурителен доход за ДОО 2018

Осигурителен доход за ДОО 2018.

Темата „Осигурителен доход за ДОО 2018“ е разгледана в промоционално видео с лектор Димитър Бойчев, заснето за списание „Данъци ТИТА“.

Въпросите, които са обхванати са:

 • минимални осигурителни прагове 2018;
 • осигурителен доход за самоосигуряващи се 2018, в т.ч. осигурителен доход за земеделски производител 2018;
 • максимален осигурителен доход 2018.

 

Отделено е внимание и на някои последни изменения в КСО, свързани с осигурителен доход 2018:

– социални разходи 2018;

– осигурителен доход 2018 и минимални ставки на заплащане на труда за работници, командировани в ЕС;

– поредност на осигурителния доход за морски лица 2018.

Накратко е споменато и за новият размер на МРЗ 2018 във връзка с осигуровки 2018.

Вижте видеото „Осигурителен доход за ДОО 2018“ с лектор Димитър Бойчев, заснето за списание „Данъци ТИТА“ (линк).

удостоверение а1 валидност 8 февр.

Важно решение на Съда на ЕС относно Удостоверение А1

Удостоверение А1 валидност.

Съвсем наскоро Съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе с решение по преюдициално запитване от белгийския касационен съд (Hof van Cassatie). Става дума за решение по дело C‑359/16 от 06 февруари 2018 г. Поставеният въпрос е относно обвързващия ефект на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство (Удостоверение А1 валидност).

Преюдициалното запитване от белгийския съд е във връзка с командировани от България работници.

А решението на СЕС променя донякъде досегашните разбирания за абсолютния обвързващ ефект на удостоверение А1 (Удостоверение А1 валидност). В този смисъл, решението е доста озадачаващо и оставя редица отворени въпроси.

Фактите

Белгийска служба проверява как е нает на работа персоналът на белгийско дружество, което извършва дейност в строителния сектор в Белгия.

Проверката установява, че белгийското дружество на практика не наема персонал. А възлага всички свои строителни обекти на подизпълнители — български предприятия, които командироват работници от България в Белгия.

Работниците притежават удостоверения A1, издадени от българската компетентна институция.

Разследването, проведено в България в рамките на съдебната поръчка установява, че тези български предприятия не извършват значителна дейност в България.

Въз основа на резултатите от това разследване белгийската служба изпраща до българската компетентна институция мотивирано искане за нова преценка. Или за оттегляне на удостоверенията A 1, издадени на командированите от България работници.

Българската компетентна институция отговаря. Предоставя обобщение на издадените удостоверения A1. В което посочва срока им на валидност. И уточнява, че към момента на издаване на тези удостоверения българските предприятия са изпълнили условията за командироване.

 

Според СЕС обаче в този отговор обаче не са взети предвид установените и доказани от белгийските органи факти. Логично възниква въпросът по какви критерии СЕС кредитира като достоверни представените от белгийска страна факти. Но игнорира напълно посоченото от българската компетентна институция.

Това, което буди много сериозно притеснение е, че апелативният белгийския съд (Hof van beroep Antwerpen) макар да констатира, че на всеки от командированите от България работници е било издадено удостоверение A 1 и че белгийските органи не са изчерпали процедурата, предвидена за оспорване на валидността на удостоверенията, все пак приема, че не е обвързан от тези обстоятелства, при положение че посочените удостоверения са получени чрез измама.

Самото запитване към СЕС

Тъй като има съмнения белгийския касационен съд решава да спре производството и да постави на СЕС преюдициален въпрос. Може ли удостоверението за приложимо осигурително законодателство да бъде обявено за недействително или да не бъде взето предвид (Удостоверение А1 валидност). Когато от фактическата обстановка може да се приеме, че удостоверението е получено или предявено с измама ?

Решението на СЕС
Удостоверение А1 валидност

СЕС отново акцентира, че основната цел на удостоверение А1 е да улесни свободното движение на работници. А в случая и свободното предоставяне на услуги.

Както и на принципа за само едно приложимо осигурително законодателство. В удостоверение А1 компетентната институция декларира, че за лицата остава приложима нейната система за социална сигурност. Респективно удостоверение А1 предполага, че системата на другата държава-членка не може да се прилага. Това означава, че компетентната институция на приемащата държава-членка е обвързана от отразеното в удостоверение А1 (Удостоверение А1 валидност). И не може да подчинява тези работници и на системата за социална сигурност на своята държава. Следователно удостоверение А1 поначало е задължително за компетентните институции на другите държави членки.

Лоялно сътрудничество

След това СЕС се спира и на принципа на лоялното сътрудничество. Който задължава издаващата институция да направи правилна преценка на фактите. И следователно да гарантира точността на информацията, съдържаща се във формуляр А1.

 

И посочва, че принципът на лоялното сътрудничество включва и принципа на взаимно доверие. Именно поради това, докато удостоверение А1 не бъде оттеглено или обявено за невалидно, институцията на другата държавата-членка трябва да се съобразява (Удостоверение А1 валидност). И не би могла да подчини работниците на своята система за социална сигурност. Но СЕС припомня, че от принципа на лоялното сътрудничество произтича, че всяка институция на държава членка е длъжна грижливо да прецени прилаганата от нея система за социална сигурност. А институциите на останалите държави-членки са в правото си да очакват, че институцията на съответната държава членка е изпълнила това свое задължение.

Ето защо институцията на държавата-членка, която е издала удостоверение А1, следва да прецени отново дали е имало основания за издаването му. И евентуално да го оттегли, когато другата институция изрази съмнение относно точността на фактите, въз основа на които е издадено. А поради това и на съдържащите се в него сведения.

Процедура

След това СЕС накратко разглежда стъпките, за да бъде спазена процедурата, която трябва да се следва за разрешаване на евентуалните спорове между институциите на съответните държави-членки относно валидността или достоверността на удостоверение А1. Включва повдигане на въпроса пред  Административната комисия за координация на системите за социална сигурност към Европейската комисия (ЕК). А ако тя не успее да отстрани различията в становищата – възможност за образуване на производство за установяване на неизпълнение на задължения съгласно член 259 ДФЕС. От решението на СЕС обаче не става ясно дали белгийските власти са предприели някои от тези действия. За да се мине по каналния ред на процедурата.

Измама / злоупотреба

Основните аргументи на СЕС, за да постанови своето решение са, че е недопустимо правните субекти да се позовават на нормите на правото на Съюза с цел измама или злоупотреба. Посочено е, че принципът за забрана на измамата и на злоупотребата с право представлява общ принцип на правото на Съюза. Който правните субекти са длъжни да спазват. А прилагането на правната уредба на Съюза не може да се разпростре така, че да обхване сделките, които се извършват с цел чрез измама или злоупотреба да се ползват предимства, предвидени в правото на Съюза. Тук разбира се няма как да не се съгласим с мотивите на СЕС.

 

Според СЕС в случая от една страна, обективният елемент се състои в това, че не са изпълнени условията, необходими за получаване удостоверение А1. А от друга страна, субективният елемент съответства на намерението на заинтересованите лица да заобиколят или да избегнат условията за издаване на това удостоверение. За да могат да получат свързаното с него предимство. Следователно получаването на удостоверение А1 чрез измама може да е резултат от умишлено действие. Като невярно представяне на действителното положение на командирования работник. Или на предприятието, което го командирова. Или от умишлено бездействие, като укриване на релевантна информация. С намерение да се избегнат задължителните условия за издаване на удостоверение А1.

В този контекст, СЕС акцентира, че когато институцията на държавата-членка, в която са командировани работниците, сезира издалата удостоверенията А1 институция с конкретни доказателства, които навеждат на мисълта, че тези удостоверения са получени чрез измама, съгласно принципа на лоялното сътрудничество втората институция следва да прецени отново, с оглед на тези доказателства, дали е имало основания за издаване на удостоверенията и евентуално да ги оттегли.

Конкретното решение на СЕС

С тези мотиви СЕС прави заключение, че ако институцията не извърши такава нова преценка в разумен срок, тези доказателства трябва да могат да бъдат изтъкнати в съдебно производство, за да се поиска от съда в държавата-членка, в която са командировани работниците, да не взема предвид въпросните удостоверения.

Неясно защо СЕС посочва много категорично, че от представените от белгийска страна данни е видно, че българските предприятията командировали работниците не извършват значителна дейност в България. И от това следва, че удостоверенията А1 са получени чрез измама. Като са били изтъкнати факти, които не отговарят на действителността. За да се избегнат условията, предвидени в правната уредба на Съюза за командироване на работници.

Според СЕС компетентната българска институция не е взела предвид тези данни. За да прецени отново дали е имало основания за издаване удостоверенията.

Решението на СЕС е, че в случай като този националният съд може да не вземе предвид съответните удостоверения А1 и трябва да реши дали лицата, заподозрени, че са използвали командировани работници, прибягвайки до получени чрез измама удостоверения, могат да бъдат подведени под отговорност съгласно приложимото национално право.

 

Кратък коментар

Това решение на СЕС е доста озадачаващо най-вече относно безусловния, поне досега, обвързващ ефект на удостоверение А1.

Ако националният съд на другата държава-членка (в случая Белгия) може да пренебрегне удостоверения А1, означава ли това, че компетентните институции на същата държава-членка са в правото си да претендират осигурителни вноски за лицата, работещи на нейна територия. И то при условие, че друга държава-членка (в случая България) вече е удостоверила като приложимо своето осигурително законодателство. Поне докато удостоверенията А1 не са оттеглени или обявени за невалидни.

Не води ли това до подкопаване на основополагащия принцип за само едно приложимо осигурително законодателствоКойто е от решаващо значение за свободното движение на гражданите на ЕС. А в случая и за свободата при предоставяне на услуги в рамките на Съюза.

Това решение на СЕС в значителна степен обезсмисля процедурата на диалог, която трябва да се следва от институциите на държавите-членки при разрешаване на евентуални спорове относно валидността на удостоверение А1. И безспорно накърнява доверието на институциите в Административната комисия за координация на системите за социална сигурност. Като основен и най-авторитетен арбитър в такива спорове чрез своя Борд за помирение (Conciliation Board).

Няма как да не си зададем въпроса дали Решението на СЕС щеше да е същото ако работниците бяха командировани в Белгия не от България. А от някоя “стара държава-членка”, например от Германия или Франция.

Дано това решение на СЕС, все пак, да не затвърди впечатлението, че основополагащите принципи на Съюза са много удобни за консумация по целесъобразност и в зависимост от случая.

Вижте цялото Решение на СЕС по дело C‑359/16.

нап новости 7 февр.

Актуално от НАП – февруари 2018

НАП новости: Становище за промените в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.

Публикувано е становище на НАП относно промените в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.

Становището е достъпно на интернет страницата на НАП. Можете да го намерите в раздел Социално осигуряване – Становища, указания, инструкции.

Повече информация по темата можете да намерите и на нашия сайт http://osigurovkite.com/в публикацията Промени 2018 в Наредба № Н-8 от 2005 г.

НАП новости: Възможност за плащане на данъци и осигуровки без такси

Безплатните картови плащания са възможни чрез сайта и в офисите на НАП

Клиентите на НАП, които притежават банкови карти, вече могат да превеждат без такси както дължимите данъци и осигурителни вноски, така и задължения към други институции, събирани от приходната агенция. Това може да стане по два начина. Първият, най-лесен, е чрез новата услуга на НАП, достъпна чрез портала за електронни услуги на НАП, която функционира 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Без такси клиентите на НАП могат да преведат задълженията си и чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП.

 

Освен, че са безплатни, другото предимство на картовите преводи чрез т. нар. „виртуален ПОС терминал“ и физическите ПОС терминали на НАП, е че плащането се отразява веднага в данъчно-осигурителната сметка на клиента. Това означава, че задълженията се погасяват на момента. А не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи. От НАП обръщат внимание обаче, че  когато се плащат задължения към други институции (например глоби от КАТ) или задължения,  които са в процес на принудително изпълнение, погасяването им се отразява след допълнителна обработка и разпределение. И отнема повече време.

Към момента безплатните преводи са достъпни за притежателите на банкови карти Mastercard и Maestro, както и Bcard на БОРИКА. По-късно през годината се очаква и собствениците на карти Visa също да имат достъп до тази услуга.

По данни на НАП до момента от двете услуги на агенцията са се възползвали 800 клиенти. Като те са превели към бюджета близо 80 000 лв.

Вижте още Ръководство за потребителя за плащане през виртуален ПОС терминал

Рубрика Плащане на данъци и осигурителни вноски по интернет

Източник: Национална агенция за приходите – http://www.nap.bg/

нап новини 2 февр.

Актуално от НАП – януари 2018

НАП новини: Здравни осигуровки за безработни 2018

На интернет страницата на НАП е публикувана информация за здравните осигуровки на лицата, които се осигуряват здравно изцяло за своя сметка.

Подробна информация по темата можете да намерите на нашия сайт http://osigurovkite.com/ в публикацията Здравни осигуровки за безработни 2018.

НАП новини: Спогодба за социална сигурност между България и Тунис

Публикувано е, също така, становище на НАП по Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република.

Становището разглежда определянето на приложимото осигурително законодателство по спогодбата за социална сигурност с Тунис. И реда за издаване на свързаното с това удостоверение – BG/TN 1 (TN/BG 1). Образецът на удостоверение BG/TN 1 (TN/BG 1) е приложен към самото становище на НАП.

Становището и удостоверението са достъпни на интернет страницата на НАП. Можете да ги намерите в раздел Координация на системи за социална сигурност – Наръчници, становища, указания.

Повече информация по темата можете да намерите и на нашия сайт http://osigurovkite.com/в публикацията Административно споразумение по Спогодбата за социална сигурност с Тунис.

наредба н-8 2018 19 ян.

Промени 2018 в Наредба № Н-8 от 2005

Наредба Н-8 2018

Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г.

Публикувана е в Държавен вестник брой 7 от 19 януари 2018 г.

Влиза в сила от 01.01.2018 г.

В следващите редове представяме основните изменения в Наредба Н-8 2018:

Срок за корекция на декларация образец № 6 по Наредба Н-8 2018

В чл. 6а, ал. 9 от Наредба № Н-8 от 2005 г. думите „до края на месеца, следващ месеца“ са заменени с думите „до края на втория месец, считано след месеца“.

По този начин се удължава с 1 месец срокът, в който може да се коригира подадената от осигурител декларация образец № 6 по наредбата за дължимите осигурителни вноски върху възнагражденията на лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 10 от КСО.

Както и досега корекции извън срока са възможни след разрешение от НАП.

Мотиви към проекта за промени на наредбата: “с цел облекчаване на осигурителите.

Нов код за вид осигурен в декларация образец № 1 по Наредба Н-8 2018

Добавен е нов код за вид осигурен по отношение на декларация образец № 1 по Наредба № Н-8 от 2005 г.:

– код 99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава-членка на Европейския съюз, държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.

Касае осигурени по българското законодателство командировани работници, чиито минималните условия на труд обаче (в т.ч. работните дни или продължителността на работното време) се съобразяват със законодателството на друга държава (примащата държава-членка, държава от ЕИП или Швейцария).

 

Кога се прилага код 99

Въпросните разминавания най-често произтичат от несъвпадение на официалните празници или разлика в нормалната продължителност на законоустановеното работно време в България, съпоставено с приемащата държава.

Поради тази причина за лицата с новия код за вид осигурен (99) е предвидено данните за дните и часовете от декларация образец № 1 да се попълват според договорените условия на работа с лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Става въпрос за точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.А, 16.7 и 16.8 от декларация образец № 1.

При подаване на данни с новия код за вид осигурен (99) в декларация образец № 1 ще се попълват и точки 12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения, 12.2. Код икономическа дейност за осигурения и 12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя.

Самото наименование подсказва, че новият код 99 се отнася само и единствено в случаи, при които за месеца са налице въпросните разминавания (работни дни или продължителност на работното време в България съпоставено с приемащата държава).

Мотиви към проекта за промени на наредбата: “изменението е свързано с коректното зачитане на осигурителен стаж и при необходимост точно определяне на дните с обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Заличен код за вид осигурен в декларация образец № 1

Заличен е код за вид осигурен 98 – за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания.

Прецизиране на т. 21. от декларация образец № 1 по Наредба Н-8 2018

Пояснено е, че в т. 21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски се попълват средствата за социални разходи, върху които се внасят осигурителни вноски (доходът по чл. 6, ал. 12 от КСО). Точка 21. от декларация образец № 1 се попълва по този начин още от 2017 г.

 

Промени относно т. 34. от декларация образец № 1 по Наредба Н-8 2018

Отпада изискването за попълване на 34. Нетно възнаграждение ако точка 21. не е попълнена (т.е. когато декларация образец 1 не съдържа данни за осигурителния доход). Промяната е факт в резултат от заличаване на първото изречение на забележките към точка 34 от указанията за попълване на декларация образец 1.

Допълнения относно код 2 към т. 15.1. от декларация образец № 1

Код 2 в т. 15.1. Код за прекратяване на осигуряването от декларация образец № 1 ще се попълва и за лицата:

– по чл. 331 от КТ (прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение) и

– по чл. 107а от Закона за държавния служител (прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по назначаването срещу уговорено обезщетение).

От началото на 2018 г. новоотпуснатите обезщетения за безработица на тези лица са в минимален размер за срок 4 месеца. Това се дължи се на промяна в чл. 54б, ал. 3 от КСО.

Заличаване на данни от НОИ

Разширен е кръга на лицата, за които НОИ разполага с правомощия да заличава данни, подадени с декларация образец № 1 при изпълнено в срок влязло в сила задължително предписание, дадено от контролните органи на института. Добавени са лицата:

– по чл. 4, ал. 9 от КСО – съпрузите на самоосигуряващите се лица по ал. 3, т. 1 и 4 от КСО, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност;

– по чл. 4, ал. 10 от КСО (по чл. 114а, ал. 1 от КТ).

Декларация образец № 3 за учащи

През 2016 г. здравното осигуряване за сметка на държавния бюджет по отношение на учащите беше ограничено до навършване на 22-годишна възраст. От началото на 2018 г. това възрастово ограничение вече е намерило отражение и в чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредба № Н-8 от 2005 г. във връзка с подаване от училищата на декларация образец № 3 за учащите.