Категория: новини

среден осигурителен доход май 2018 13 юли

Среден осигурителен доход за месец май 2018 г.

Среден осигурителен доход май 2018 г.

По данни на НОИ за месец май 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е  884,18 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за април 2018 г. беше 893,27 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца 

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2017 г. до 31.05.2018 г. е 849,72 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец юни 2018 г.

За сравнение неговият размер през май 2018 г. беше 843,84 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

уведомяване на бъдещите пенсионери 13 юли

НОИ уведомява бъдещите пенсионери

Уведомяване на бъдещите пенсионери

Уведомяване на бъдещите пенсионери ще бъде извършено за втора поредна година от Националният осигурителен институт (НОИ).

НОИ ще изпрати 81052 персонални уведомителни писма. До всички осигурени лица, които през 2019 г. навършват изискуемата от КСО възраст за пенсиониране. И на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.

В писмата ще са посочени и документите, които всеки следва да представи заедно със заявлението за отпускане на пенсия. Както и информация за осигурителните права на въпросните лица.

Такава кампания НОИ прави за втора поредна година – през 2017 г. лични писма са получили общо 82 782 души. Целта на това уведомяване на бъдещите пенсионери е да бъде им осигурено достатъчно време. Да се погрижат за набавянето и оформянето на всички необходими документи във връзка с излизането им в пенсия. Това не само осигурява спокойствие на лицата при подготовката на пенсионирането, но и оптимизира самото пенсионно производство.

През 2019 г. изискуемата за жените възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е 61 години и 4 месеца. А за мъжете е 64 години и 2 месеца. Правото на пенсия се придобива при наличие на 35 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените. И 38 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете. Необходимо е обаче и двете изисквания (за навършена възраст и за придобит осигурителен стаж) да са изпълнени едновременно.

Осигурителният институт препоръчва на осигурените лица да се снабдят с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Такъв код те могат да получат във всяко териториално поделение на институцията. ПИК предоставя лесен и удобен начин за ползване на редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ. Както и позволява на потребителите да проследят осигурителната си история в Регистъра на осигурените лица.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

нови документи за болнични 4 юли

Нови образци за изплащане на болнични и майчинство

Нови документи за болнични и майчинство

НОИ информира, че от 1 юли 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в КТ и КСО. Както и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО). Става въпрос за отпуска и паричните обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна възраст. И съответно образци на нови документи за болнични и майчинство.

От 1 юли 2018 г. правото на отпуск и обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст е за период от 365 дни. От деня на предаване на детето за осиновяване. Но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Осиновителите на деца до 5-годишна възраст, които не ползват отпуска или прекъснат неговото ползване, ще получават 50 на сто от полагащото се обезщетение. След изтичането на 90 дни от деня на предаване на детето за осиновяване до изтичане на 365 дни. Или до навършване на 5-годишна възраст.

Образците на нови документи за болнични и майчинство

Утвърдени са нови образци на документите за изплащане на паричните обезщетения, приложения към НПОПДОО. На интернет страницата на НОИ  ще се публикуват утвърдените нови образци на заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Ще бъдат достъпни в рубриката „За потребителя“, подрубрики „Формуляри“, „Формуляри за временна неработоспособност и майчинство“.

До 15 юли 2018 г. включително в НОИ ще се приемат старите образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения, отнасящи се за периоди преди 1 юли 2018 г. От 16 до 18 юли 2018 г. ще бъде преустановено приемането на удостоверения. Поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни за изплащане на паричните обезщетения. След 18 юли 2018 г. ще се приемат само новите образци на Приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. Изискванията към структурата, формата, използваните номенклатури и контрола на подаваните данни по новите образци са публикувани в рубриката „Е-услуги“, подрубрики „За разработчици на софтуер“, „Електронен обмен на данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО“.

Няма промяна в реда и начина на изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Както и в срока за подаване на документите.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

пенсии за юли 2018 2 юли

Изплащане на преизчислените пенсии за юли 2018

Пенсии за юли 2018

НОИ информира, че изплащането на преизчислените пенсии за юли 2018 ще започне от 9 юли (понеделник). И ще приключи на 20 юли (петък) 2018 г.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график. Който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция. Сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат заверени на 9 юли 2018 г.

Преизчислените пенсии за юли 2018
Пенсии, свързани с трудова дейност

Считано от 1 юли 2018 г. са преизчислени размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31.12.2017 г. включително. Преизчислението е извършено с новата по-висока тежест от 1,169 за всяка година зачетен осигурителен стаж на лицата. Осигурено е увеличение с 3,8 на сто на получавания към 30.06.2018 г. размер на пенсиите от трудова дейност.

Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст

От 1 юли 2018 г. се прилага и нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – 207,60 лв. Нови минимални размери имат и всички пенсии, свързани с трудова дейност, тъй като се определят като процент от тази сума. Такива са:
1/ пенсиите за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж, за които минимумът се определя на 176,46 лв. (85% от 207,60 лв.);
2/ пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, чиито минимален размер зависи и от определения на пенсионера процент трайно намалена работоспособност; долната граница при първите ще е между 176,46 лв. и 238,74 лв. (между 85% и 115% от 207,60 лв.), при вторите – между 207,60 и 259,50 лв. (между 100% и 125% от 207,60 лв.);
3/ наследствените пенсии, чийто минимален размер става 155,70 лв. (75% от 207,60 лв.).

Социалната пенсия за старост

От 1 юли 2018 г. се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост – 125,58 лв. Спрямо него са определени нови размери на всички пенсии, несвързани с трудова дейност, каквито са пенсиите за военна инвалидност, пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии, както и различните видове добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

НОИ напомня, че в случаите на служебно преизчисляване или определяне на нов размер на пенсиите не се изпращат разпореждания на лицата. Пенсионерите могат да се информират за тях чрез електронната услуга на НОИ „Справка за издадени пенсионни разпореждания“, която се достъпва чрез интернет страницата на института с въвеждане на ПИК и ЕГН или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на НОИ.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

укриване на осигуровки 27 юни

Анкета на НАП „Заплата в плик“

Анкета на НАП относно укриване на осигуровки

НАП провежда информационна кампания „Заплата в плик“, насочена срещу явлението укриване на осигуровки от трудови правоотношения.

В рамките на кампанията срещу укриване на осигуровки се провежда анкета. Целта на анкетата е да се установят причините работниците да се съгласяват техните работодатели да внасят осигурителни вноски върху по-ниски от действителните заплати.

Сред партньорите на НАП в кампанияти срещу укриване на осигуровки е и НОИ. Осигурителният институт също подкрепя инициативата. С оглед популяризиране на негативния ефект върху осигурените лица, ако осигурителите не декларират в реален размер дължимите трудови възнаграждения.

Анкетата може да бъде попълнена тук.

 

Същевременно НАП отчита рекордни постъпления

НАП отчита рекордни постъпления пред Комисията за наблюдение на приходните администрации в Парламента. Събраните от НАП приходи през 2017 г. са близо 19,2 млрд. лв. Което е с милиард и половина повече спрямо предходната година. А за последните 3 години увеличението на постъпленията в бюджета, администрирани от НАП достига 5 млрд. лв.

Според изпълнителният директор на НАП г-жа Галя Димитрова увеличението на бюджетните приходи се дължи не само на ръста в икономиката. Но и на по-качествената работа на екипа на Агенцията. И подобреното доброволно спазване на закона от данъкоплатците. По време на изслушването в Парламента, г- жа Димитрова представя данни за близо двойно по-голямото увеличение на постъпленията от данъци и осигурителни вноски спрямо ръста на БВП. И отчита, че 96% от всички декларирани през годината задължения към фиска се внасят доброволно. Като паралелно с това се отчита увеличение на събираемостта на просрочени вземания с 10%.

„Основната ни стратегическа цел е да насърчаваме доброволното спазване на закона“, казва в изложението си г-жа Галя Димитрова. И добавя, че фокусът на НАП е върху поведението на клиентите, включително с използването на електронна комуникация и телефонен контакт. През 2017 г. по повод на събиране на закъснели плащания администрацията е комуникирала с над 40 000 души. Като  в резултат от телефонните разговори размерът на просрочените задължения е намалял с 64%.

Г-жа Галя Димитрова е получила и награда от Парламента за цялостната дейност и отличните резултати на НАП.

 

Установени са укрити приходи при общи проверки на МВР, НАП и ИА АА
Значителни укрити приходи са установени в рамките на предприети съвместни проверки. В които са участвали служители на отдел „Икономическа полиция“ – ГДНП, колегите им от СДВР и представители на НАП, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Съвместните действия са започнали  преди седмица. Неотчетените продажби са установени след сравнителен анализ на броя обучаващи се за правоспособност за правоуправление на превозни средства, преминали през автошколите и явилите се на изпит  пред  „Автомобилна администрация“.

Според действащото законодателство, всички компании, които провеждат обучение на бъдещи шофьори, са длъжни да водят точна отчетност. Включително да подават данни за курсистите в ИААА. В НАП е извършено сравнение на броя на обучаемите, допуснати до изпит, със средните пазарни цени. И са формирани минимален размер на приходите за всяка от автошколите. Тези данни са сравнени с информацията, подадена от касовите апарати и финансовите отчетите на фирмите.

Още в първите няколко фирми са открити значителни отклонения. И ще бъдат извършени пълни данъчни ревизии за последните 5 години, допълват от НАП.

От НАП информират, че предстои възлагането на подобни проверки в целия бранш.

промени в Регламент 883 от 2004 26 юни

Предстоят промени в регламентите за координация на социалната сигурност

Очакват се промени в Регламент 883 от 2004 и Регламент 987 от 2009

Съветът на ЕС по заетост и социална политика е постигнал общ подход по регламентите за координация на системите за социална сигурност на дъдржавите-членки.

Става въпрос за предстоящи промени в Регламент 883 от 2004 и Регламент 987 от 2009. Част от тези промени са изключително важни. Тъй като пряко засягат правилата при определяне на приложимото осигурително законодателство и издаване на удостоверение А1.

Основните насоки, в които се може да се очакват промени в Регламент 883 от 2004 и Регламент 987 от 2009, са следните:

 • разширяване на забраната за заместване в случаите на командироване и по отношение на самостоятелно заетите лица;
 • изрично въвеждане на минимално изискуеми периоди на осигуряване в изпращащата държава-членка преди командироването в друга държава-членка;
 • изрично въвеждане на двумесечното правило между командированията;
 • въвеждане на правило за определяне на приложимото осигурително законодателство в случаи, при които лице работи на територията на една държава-членка и същевременно получава обезщетение за безработица от друга държава-членка;
 • прецизиране на текстовете, свързани с определяне на приложимото осигурително законодателство спрямо полетен и кабинен екипаж (пилоти, стюардеси, стюарди и т.н.);
 • въвеждане на конкретни критерии за определяне на седалище или място на дейност;
 • др.
Мотивите за промени в Регламент 883 от 2004 и Регламент 987 от 2009

Одобрените промени се аргументират с необходимостта правилата в тази област да станат по-ясни и справедливи. И да се подобри тяхната приложимост. Като по този начин да се допринесе за улесняване на свободното движение на хора в рамките на ЕС.

Съгласието по досието е било постигнато по време на заключителното заседание на Съвета под ръководството на Българското председателство.

Това осигурява възможност на предстоящото Австрийско председателство да започне преговори с Европейския парламент по досието. С оглед на постигането на окончателно споразумение по него.

Европейският комисар по заетостта, мобилността и социалните въпроси Мариан Тийсен е дала висока оценка на Българското председателство. По време на което беше постигнат значителен напредък и по редица важни законодателни и незаконодателни инициативи. Включително и по политически чувствителното предложение за промяна в Директивата за командироване на работници в ЕС.

По време на заседанието министрите на ЕС по заетост и социална политика са одобрили и доклад за напредъка по проекта на Регламент за създаване на Европейски орган по труда.

среден осигурителен доход април 2018 13 юни

Среден осигурителен доход за месец април 2018 г.

Среден осигурителен доход април 2018 г.

По данни на НОИ за месец април 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е  893,27 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за март 2018 г. беше 879,67 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2017 г. до 30.04.2018 г. е 843,84 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец май 2018 г.

За сравнение неговият размер през април 2018 г. беше 838,24 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

доброволно пенсионно осигуряване 7 юни

Промени в КСО относно ДДПО

Промени по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване

Със ЗИД на КСО са извършени промени в КСО, свързани с допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.

Законът е обнародван в Държавен вестник, брой 46 от 01 юни 2018 г. и влиза в сила от 21 май 2018 г.

Максимален срок на изчакване

Основната промяна е създаването на нормативно определен максимален срок на изчакване – до 6 месеца. След изтичането на който работодателите, в качеството им на осигурители, ще са длъжни, ако осигуряват останалите си работници и служители, да започнат да внасят осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ФДДПО) и за новопостъпилия работник или служител. Или за лице, с което е сключен договор за възлагане на управление и контрол.

Срокът е въведен чрез създаването на нова ал. 3 към чл. 236 от КСО.

Мотивите за промяната са, че в действащите разпоредби на КСО досега липсва законоустановен изчаквателен период. Което създава възможност за прилагане от страна на работодателите на необосновано дълги периоди на изчакване. В които новопостъпилите работници и служители и работещите по договор за управление и контрол няма да бъдат осигурявани във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. А при наличието на твърде високи изисквания, установени от работодателите, работниците, постъпващи на работа в друга държава членка, може да не натрупат достатъчно средства за осигуряване на адекватна пенсия в края на своята заетост. И съответно да бъдат ощетени в резултат от упражняване на правото си на свободно движение.

Задължение за предоставяне на информация

Освен това се въвежда задължение за пенсионноосигурителните дружества (ПОД) и за осигурителите, да предоставят ясна писмена информация в разумни срокове. За условията за придобиване на допълнителни пенсионни права. И за последствията от прилагането на тези условия при прекратяване на трудовото правоотношение. Както и за размера на полагащите се средства на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер във ФДДПО и др.

Аргументите са, че липсва задължение за ПОД и за работодателите да предоставят информация на осигурените лица и техните наследници, свързана с условията за придобиване на допълнителни пенсионни права. И влиянието, което прекратяването на трудовото правоотношение оказва върху тях. Липсата на точна и ясна информация относно правата, които лицата придобиват в резултат от осигуряването или при прекратяване на осигуряването им във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване е пречка те да могат да направят информиран избор при приемането на предложения за наемане на работа. И да се придвижват на територията на различните държави-членки за тази цел.

С въпросният  ЗИД на КСО се въвеждат изискванията на Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите-членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права, която България транспонира в предвидения срок – до 21 май 2018 година.

Директивата въвежда правила, с които се улеснява упражняването на правото на работниците на свободно движение между държавите-членки. Чрез намаляване на препятствията, създадени от някои разпоредби, отнасящи се до определени схеми за допълнително пенсионно осигуряване. Има за цел да подобри условията за придобиване и запазване на допълнителните пенсионни права.

болнични по електронен път 6 юни

Почти всички болнични се подават електронно

Подаване на болнични по електронен път

Близо 90% от приетите през 2017 г. в териториалните поделения на Националния осигурителен институт, са болнични по електронен път. Става въпрос за основни документи за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Както от осигурителите, така и от самоосигуряващите се лица.

Това показва справка от Интегрираната система за електронен обмен на документи и данни, която се администрира от осигурителния институт. Тази система съдържа работодателската част от документацията, която се подава към Националния осигурителен институт (НОИ) след издаването на болничните листове. Или след подаване на заявления за майчинство, и на базата на която се преценява правото на парично обезщетение.

Статистика

Справката показва, че в ТП на НОИ през миналата година са приети общо 3 297 692 основни документи за изплащане на парични обезщетения. Най-голям е делът на постъпилите болнични по електронен път – 2 292 452 или 89,5% от всички подадени документи. На електронен носител в териториалните поделения е приета 8,9% от информацията, а на хартиен носител – 1,6%. Спрямо 2016 г. се наблюдава увеличение с 3,3% на приетите през интернет данни. Което е за сметка на другите способи за подаване.

През 2017 г. най-голям е броят на представените данни в ТП на НОИ София-град – над 32% от всички документи са насочени именно към тази структура на института. Процесът в това териториално поделение е почти изцяло електронизиран – 92,2% от данните към него са подадени по електронен път. Сходен е този показател в други три ТП на НОИ: Ловеч (92,4%); Пловдив (91,7%) и Варна (91,1%).

Електронизацията на подаването на работодателската част на документацията е вторият етап от дигитализацията на процеса по изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Тя е внедрена в средата на 2015 г. и функционира от началото на 2016 г., като се счита, че чрез нея е постигнато значително съкращаване на реалните срокове за плащане.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

проверка на здравно досие 6 юни

Проверка на здравно досие вече и с ПИК на НАП

Проверка на здравно досие

Проверка на здравно досие вече е възможна и с ПИК на НАП. За тази цел на сайта на НЗОК е разработена нова функционалност.

По този начин всяко здравноосигурено лице може да провери какво лечение е отчетено и платено на негово име. Досега тази проверка на здравно досие ставаше единствено с универсален код за достъп. Който се издава само от здравната каса и за получаването му трябва да се отиде лично до неин офис.

Това означава, че около 400 000 граждани, които имат ПИК на НАП ще могат да правят проверка на здравно досие. В него се съхранява информация за избора на личен лекар от 2000 г. до момента. Достъпна е и информация за всички извършени прегледи и медицински дейности от личния лекар, лекарите специалисти, болниците, направените изследвания в лабораториите, получените лекарства по линия на НЗОК и др.

Новата функционалност дава възможност на гражданите да сигнализират здравната каса ако открият несъответствия между вписаните в досието им дейности и медицинската помощ, която реално са получили.

Източник: Национална агенция приходите – http://www.nap.bg/

проверка на здравен статус 23 май

Допълнителна идентификация при справка за здравни осигуровки

При проверка на здравен статус се въвежда още един идентификатор

От 23 май 2018 г. проверка на здравен статус освен с ЕГН се прави и с въвеждането на дата на раждане. Промяната се налага поради влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата и обработването на лични данни.

Чрез електронна услуга на НАП „Здравен статус“ могат да се проверят и периодите, за които липсват здравноосигурителни вноски. Проверка на здравен статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700. На цената на градски разговор от цялата страна. Системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Проверка за здравен статус от сйта на НАП можете  направите тук.

Източник: Национална агенция приходите – http://www.nap.bg/

отмяна на нриоврзоввфгврсои 22 май

Решение на ВАС за отмяна на наредба по осигуряването

Решение на ВАС за отмяна на НРИОВРЗОВВФГВРСОИ

Обнародвано е решение на тричленен състав на ВАС, с което е отменена Наредбата за реда за избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация.

Решението на ВАС е № 410 от 10 януари 2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г.

Публикувано е в Държавен вестник, брой 42 от 22 май 2018 г.

Вижте пълния текст на въпросното решение на ВАС.

наръчник по осигуряване 2018 22 май

Публикуван е наръчника на НАП по осигуряване за 2018 г.

Наръчник по осигуряване 2018 г.

Наръчник по осигуряване 2018 г. е вече публикуван на интеренет страницата на НАП. Пълното наименование на документа е Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2018 г.

Наръчник по осигуряване 2018 г. е актуализирана версия на този от предходната година във връзка с направените законодателни промени.

Наръчник по осигуряване 2018 г. е достъпен на интеренет страницата на НАП в раздел  Законодателство/Осигуряване/Становища, указания, инструкции

Източник: Национална агенция приходите – http://www.nap.bg/

среден осигурителен доход март 2018 15 май

Среден осигурителен доход за месец март 2018 г.

Среден осигурителен доход март 2018 г.

По данни на НОИ за месец март 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 879,67 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за февруари 2018 г. беше 860,14 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2017 г. до 31.03.2018 г. е 838,24 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец април 2018 г.

За сравнение неговият размер през март 2018 г. беше 832,60 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

семинар сирв и сезонни работници 11 май

Семинар през юни в Бургас

Семинар СИРВ и сезонни работници.

Изготвяте ли графици за сумирано изчисляване на работното време на Вашите работници? Срещате ли затруднения с разпоредбите на КТ, КСО, НРВПО и НПОПДОО, касаещи този въпрос?

Наемате ли сезонни работницивкл. чужденци?

А знаете ли, че много скоро предстоят отново законодателни промени в НРВПО във връзка със сумираното изчисляване на работното време?

Заповядайте на организирания от www.accountingnews.bg и Бойчев консултинг семинар на тема:

Труд, осигуровки  и болнични при СИРВ; 
Наемане и осигуряване на сезонни работници.
 • Ще бъдат обхванати всички аспекти от СИРВ – трудово законодателство, осигуровки, изчисляване и подаване на болнични; престоящи промени в НРВПО относно СИРВ;
 • Ще бъде обсъдена новата Наредба за електронните документи в трудовото досие на работника или служителя;
 • Ще бъде разгледано кое е важното при назначаването и осигуряването на сезонни работници – чужденци.

Лектори:

 • Теодора Дичева – Директор на Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ в ИА „Главна инспекция по труда„;
 • Димитър Бойчев – консултант, автор и лектор по социално и здравно осигуряване с над 15 г. професионален опит в НОИ и НАП;
 • Николинка Козарова – Началник-сектор „Болнични и майчинство“ към НОИ град Бургас.
Основни акценти от програмата на Семинар СИРВ и сезонни работници:
Трудово законодателство
 1. Предстоящи промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските във връзка със сумираното изчисляване на работното време;
 2. Нова Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя;
 3. Процедура за наемане на сезонни работници – чужди граждани.

Лектор: Теодора Дичева

Осигуровки
 1. Минимален и максимален осигурителен доход при сумираното изчисляване на работното време;
 2. Подаване на данни за осигурените лица при сумираното изчисляване на работното време;
 3. Осигуряване на наети сезонни работници – чужди граждани.

Лектор: Димитър Бойчев 

Болнични при сумирано изчисляване на работното време
 1. Изчисляване на обезщетенията за временна нетрудоспособност при СИРВ;
 2. Подаване на данни във връзка с НПОПДОО относно броя на работните часове при СИРВ.

Лектор: Николинка Козарова

Вижте пълната програма на семинара.

Място и дата на провеждане:
Бургас, 09 юни 2018 г., събота

Започваме в 9:30 часа,
Зала №4 в Експо център Флора
Продължителност: целодневен семинар

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 179 лв.

Ако направите регистрация до 31.05.2018 г. – цена 149 лв.
За втори и следващ участник от една и съща фирма: 10% търговска отстъпка от цената.

В таксата са включени материали за курса, сандвичи и кафе.

Местата за залата са ограничени.

Изпратете Вашите данни на електронна поща: office@accountingnews.bg и ще Ви бъде изпратена проформа фактура.

Телефон за контакт: 0888298382