Почти всички болнични се подават електронно

болнични по електронен път 6 юни

Почти всички болнични се подават електронно

Подаване на болнични по електронен път

Близо 90% от приетите през 2017 г. в териториалните поделения на Националния осигурителен институт, са болнични по електронен път. Става въпрос за основни документи за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Както от осигурителите, така и от самоосигуряващите се лица.

Това показва справка от Интегрираната система за електронен обмен на документи и данни, която се администрира от осигурителния институт. Тази система съдържа работодателската част от документацията, която се подава към Националния осигурителен институт (НОИ) след издаването на болничните листове. Или след подаване на заявления за майчинство, и на базата на която се преценява правото на парично обезщетение.

Статистика

Справката показва, че в ТП на НОИ през миналата година са приети общо 3 297 692 основни документи за изплащане на парични обезщетения. Най-голям е делът на постъпилите болнични по електронен път – 2 292 452 или 89,5% от всички подадени документи. На електронен носител в териториалните поделения е приета 8,9% от информацията, а на хартиен носител – 1,6%. Спрямо 2016 г. се наблюдава увеличение с 3,3% на приетите през интернет данни. Което е за сметка на другите способи за подаване.

През 2017 г. най-голям е броят на представените данни в ТП на НОИ София-град – над 32% от всички документи са насочени именно към тази структура на института. Процесът в това териториално поделение е почти изцяло електронизиран – 92,2% от данните към него са подадени по електронен път. Сходен е този показател в други три ТП на НОИ: Ловеч (92,4%); Пловдив (91,7%) и Варна (91,1%).

Електронизацията на подаването на работодателската част на документацията е вторият етап от дигитализацията на процеса по изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Тя е внедрена в средата на 2015 г. и функционира от началото на 2016 г., като се счита, че чрез нея е постигнато значително съкращаване на реалните срокове за плащане.

Източник: Национален осигурителен институт – https://www.nssi.bg/

error: