Договорени са промените в Директивата за командированите работници

директива за командироване 12 апр.

Договорени са промените в Директивата за командированите работници

Очаквани промени в Директива за командироване на работници в ЕС – 96/71/ЕО.

Преразглежданата Директива за командироване на работници е вече одобрена като компромисен текст от Съвета на ЕС.
Промените във въпросната Директива за командироване ще бъдат окончателно приети на по-късен етап. След като законодателният акт бъде гласуван в Европейския парламент.
Какво предвижда преработената Директива за командироване:
  1. Командированите работници ще се ползват от същите правила за възнагражденията като местните работници.  Основаната разлика е, че досега се прилагаха минималните нива на заплащане на труда в приемащата държава-членка на ЕС.
  2. Пояснени са правилата за надбавките на командированите работници.
  3. Въвежда се понятието дългосрочно командироване. То означава, че след 12 месеца работникът ще се счита за дългосрочно командирован. И възможност за удължаване с 6 месеца при обосновано уведомление от доставчика на услуги. След този период спрямо командирования работник ще се прилагат почти всички аспекти на трудовото право на приемащата държава.
  4. Повишава се броят на евентуалните колективни трудови договори, които може да се прилагат в държавите-членки. Със система за обявяване на колективни трудови договори или арбитражни решения за общоприложими. Колективни трудови договори могат да се прилагат спрямо командировани работници не само в сектора на строителството, както е до момента. А във всички сектори и отрасли.
  5. Агенциите за временна заетост ще гарантират на командированите работници същите ред и условия. Които се прилагат спрямо временно наетите работници в държавата членка, в която се извършва работата.
  6. Подобряване на сътрудничеството срещу измамите и злоупотребите в контекста на командироването.
  7. Правилата за международния автомобилен транспорт ще бъдат установени в бъдещо специфично за сектора законодателство.
  8. Срокът за транспониране и датата на прилагане ще са 2 години след влизането в сила на директивата.
Официални мотиви за преразгледаната Директива за командироване
Твърди се, че целта на преразгледаната директива за командироване е да се улесни трансграничното предоставяне на услуги. Като същевременно се гарантира лоялната конкуренция и зачитането на правата на командированите работници в ЕС. А така също, че промените в тази директива за командированите работници имат за цел да се гарантира справедливо заплащане. И равнопоставени условия между командироващите и местните предприятия в приемащата държава. Като същевременно се запазва принципът за свободно движение на услуги.
“С постигнатото днес споразумение ЕС прилага важния принцип за равно заплащане за равен труд, като гарантира, че всички работници получават справедливо отношение навсякъде в ЕС. Местните или командированите работници, които работят на едно и също място и извършват една и съща работа, ще се ползват от еднакви условия на труд и заплащане. Споразумението е също така справедливо и балансирано, тъй като допринася за запазването на свободното предоставяне на услуги”, коментира Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България и председател на Съвета.
Действителността зад преработената Директива за командироване
Много е възможно част от промените изначално да задушат стопанската инициатива на предприятията в по-новите държави-членки за предоставяне на услуги в рамките на ЕС. В това число и българските предприятия.
Съблюдаване на новите по същество правила за възнаграждения като на местните работници ще постави почти невъзможни за изпълнение финансови условия. И  донякъде обезсмисля поемането на поръчки и осъществяването на дейност в други държави-членки от гледна точка на нормалната икономическа логика.
Без да се нарушават установените регулации, смисълът на честното съсезание е точно използването на индивидуалните конкурентни предимства. А  сега тази възможност  предстои да бъде отнета и то чрез законодателни мерки на ниво ЕС, отново в интерес на т.нар. “стари държави-членки”.
Единственият положителен аспект в тази насока е, че правилата относно международния автомобилен транспорт ще бъдат установени в бъдещо специфично за сектора законодателство.
error: