Промени в КСО относно ДДПО

доброволно пенсионно осигуряване 7 юни

Промени в КСО относно ДДПО

Промени по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване

Със ЗИД на КСО са извършени промени в КСО, свързани с допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.

Законът е обнародван в Държавен вестник, брой 46 от 01 юни 2018 г. и влиза в сила от 21 май 2018 г.

Максимален срок на изчакване

Основната промяна е създаването на нормативно определен максимален срок на изчакване – до 6 месеца. След изтичането на който работодателите, в качеството им на осигурители, ще са длъжни, ако осигуряват останалите си работници и служители, да започнат да внасят осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ФДДПО) и за новопостъпилия работник или служител. Или за лице, с което е сключен договор за възлагане на управление и контрол.

Срокът е въведен чрез създаването на нова ал. 3 към чл. 236 от КСО.

Мотивите за промяната са, че в действащите разпоредби на КСО досега липсва законоустановен изчаквателен период. Което създава възможност за прилагане от страна на работодателите на необосновано дълги периоди на изчакване. В които новопостъпилите работници и служители и работещите по договор за управление и контрол няма да бъдат осигурявани във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. А при наличието на твърде високи изисквания, установени от работодателите, работниците, постъпващи на работа в друга държава членка, може да не натрупат достатъчно средства за осигуряване на адекватна пенсия в края на своята заетост. И съответно да бъдат ощетени в резултат от упражняване на правото си на свободно движение.

Задължение за предоставяне на информация

Освен това се въвежда задължение за пенсионноосигурителните дружества (ПОД) и за осигурителите, да предоставят ясна писмена информация в разумни срокове. За условията за придобиване на допълнителни пенсионни права. И за последствията от прилагането на тези условия при прекратяване на трудовото правоотношение. Както и за размера на полагащите се средства на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер във ФДДПО и др.

Аргументите са, че липсва задължение за ПОД и за работодателите да предоставят информация на осигурените лица и техните наследници, свързана с условията за придобиване на допълнителни пенсионни права. И влиянието, което прекратяването на трудовото правоотношение оказва върху тях. Липсата на точна и ясна информация относно правата, които лицата придобиват в резултат от осигуряването или при прекратяване на осигуряването им във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване е пречка те да могат да направят информиран избор при приемането на предложения за наемане на работа. И да се придвижват на територията на различните държави-членки за тази цел.

С въпросният  ЗИД на КСО се въвеждат изискванията на Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите-членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права, която България транспонира в предвидения срок – до 21 май 2018 година.

Директивата въвежда правила, с които се улеснява упражняването на правото на работниците на свободно движение между държавите-членки. Чрез намаляване на препятствията, създадени от някои разпоредби, отнасящи се до определени схеми за допълнително пенсионно осигуряване. Има за цел да подобри условията за придобиване и запазване на допълнителните пенсионни права.

error: