Европейски осигурителен номер и Европейска трудова агенция

европейски осигурителен номер 29 ное.

Европейски осигурителен номер и Европейска трудова агенция

ЕК планира въвеждане на Европейски осигурителен номер и създаване на Европейска трудова агенция.

В свое обръщение от 13 ноември 2017 г. до ЕП председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер анонсира планове за въвеждане на единен Европейски осигурителен номер и създаване на Европейска трудова агенция.

Европейски осигурителен номер

Сред мотивите зад предложението за въвеждане на общ Европейски осигурителен номер (European Social Security Number – ESSN) са опростяване и осъвременяване взаимодействието на гражданите с администрацията в широк кръг области – координация на системите за социална сигурност, трудовата мобилност и заетостта.

По същество тази идея не е нова за ЕС. Но досега при обсъждане на нейната реализацията винаги на преден план са излизали множеството специфични национални особености на държавите-членки в сферата на социалната сигурност. Което донякъде би могло да затрудни практическата й реализация, но не и да я направи невъзможна.

Предложението за  Европейски осигурителен номер едва ли би могло да се реализира без хармонизация на националното законодателство на държавите-членки. Но това поставя особен прецедент, защото хармонизацията е изключително нетипична за сферата на социалната сигурност в ЕС.

Европейска трудова агенция

Намерението за учредяване на Европейска трудова агенция (European Labour Authority – ELA) е насочено към създаване на гаранции, че правилата на ЕС в сферата на трудовата мобилност се прилагат ясно, справедливо и ефективно. По този повод в своето обръщение председателят на ЕК заявява следното: “Изглежда абсурдно да има банков надзор, който да следи за банковите стандарти, а да няма единна трудова агенция за гарантиране справедливостта на вътрешния пазар”. И допълва категорично: “Ние ще създадем такава”.

Чрез създаването на такъв орган се цели засилване сътрудничеството между институциите на всички нива и по-добро управление на трансграничните ситуации. Както и по-нататъшни инициативи в подкрепа на мобилността – такива като  единния Европейски осигурителен номер.

Предвижда се основните функции на Европейска трудова агенция да бъдат насочени към:

борба със злоупотреби в сферата на трудовото и осигурителното законодателство, вкл. организиране на съвместни трангранични контролни действия;

– засилване на административното сътрудничество и взаимното доверие, в т.ч. чрез разрешаване на спорове между националните администрации;

– сближаване на съществуващите инструменти за трансгранична мобилност (EURES, координация на системите за социална сигурност, ЕЗОК, синя карта и т.н. );

– надграждане на съществуващите институции и структури за по-добро управление на трансграничните ситуации и съвместни действия. Например при здравословни и безопасни условия на труд и недекларираната заетост.

Законодателните предложения по двете инициативи (ESSN, ELA) са анонсирани в работната програма на ЕК за 2018 г.

Други актуални въпроси, по които се работи в момента са:

– Реформа на Директивата за командироване;
– Модернизиране на правилата за координация на системите за социална сигурност;
Електронен обмен на информация в сферата на социалната сигурност (EESSI).

error: