Здравни осигуровки за безработни 2019

здравни осигуровки за безработни 2019 7 ян.

Здравни осигуровки за безработни 2019

Здравни осигуровки за безработни 2019

Здравни осигуровки за безработни 2019 не се внасят за тези от тях, които получават парично обезщетение за безработица. Здравните вноски за безработните лица с право на парично обезщетение за безработица, както и през предходните години, са за сметка на държавния бюджет. Основание за това е разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 8 от Закона за здравното осигуряване.

Лицата, които подлежат на задължително осигуряване към НЗОК, но не са здравно осигурени на някое от основанията по Закона за здравното осигуряване (например трайно безработните без право на парично обезщетение за безработица), плащат здравни осигуровки за своя сметка и подават декларация за това. Определено е в чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. Става въпрос за декларация 7 за здравно осигуряване (декларация образец № 7 по Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. на Министъра на финансите). В декларация 7 за здравно осигуряване се посочва и избрания от лицето осигурителен доход.

Декларация 7 за здравно осигуряване се подава еднократно до 25-то число на месеца, следващ месеца на осигуряването по този ред. Например ако безработният трябва сам да започне да плаща здравни вноски от месец януари 2019 г. подава декларация 7 за здравно осигуряване до 25 февруари 2019 г.

Здравна осигуровка размер 2019

Размерът на задължителната здравна осигуровка за 2019 г е определен с чл. 2 от ЗБНЗОК.

Здравната осигуровка за 2019 г. се запазва в размер 8 на сто.

Колко струват здравните осигуровки на месец 2019

Здравни осигуровки за безработни 2019 се внасят върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и не по-голям от максималния осигурителен доход, като и двата са определени със ЗБДОО за 2019 г.

За 2019 г. е увеличен от 510 лв. на 560 лв. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се по КСО лица. Посочено е в чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2019 г. Половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се равнява на 280 лв. за 2019 г. С други думи, от началото на 2019 г. минималният здравноосигурителен доход за тези лица се увеличава с 25 лв. (от 255 лв. за 2018 г. на 280 лв. за 2019 г.).

Което обуславя повишение и на месечните здравни осигуровки за безработни 2019. Дължимата сумата здравни осигуровки за безработни 2019 е не по-малка от 22,40 лв. всеки месец (за 2018 г. беше 20,40 лв. месечно).

Тази минимална месечна сума здравни осигуровки за безработни 2019 се определя като размера на здравната осигуровка за годината се приложи към половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (280*8%=22,40 лв. здравна осигуровка за 2019г.).

Здравни осигуровки от безработни 2019 се плащат върху не повече от максималния месечен осигурителен доход. Максималният осигурителен доход за 2019 г. е увеличен от 2600 на 3000 лв. Това се отнася и за здравното осигуряване. Новият размер е въведен с чл. 9, т. 4 от ЗБДОО 2019.

Плащане на здравни осигуровки за безработни 2019

Плащането на здравни осигуровки за безработни 2019 се прави до 25-то число на следващия месец. Този срок е определен в в чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и не се променя спрямо 2018 г. Например за януари 2019 г. здравната осигуровка се плаща до 25 февруари 2019 г.

Годишно изравняване за 2018

Безработните, които са се осигурявали сами здравно за 2018 г. правят и годишно изравняване като плащат окончателни здравни вноски през 2019 г. Това се случва, когато доходите по данъчната декларация за 2018 г. надвишават осигурителния доход, върху който ежемесечно са внасяни здравни осигуровки за 2018 г. Става въпрос например за доходи от наем, авторски възнаграждения и др. Годишното изравняване за тези лица обичайно се извършва чрез Таблица 2, която е приложение към годишната данъчна декларация.

Срокът за внасяне на окончателните здравни вноски за 2018 г. е до 30 април 2019 г.

Месечните и окончателните здравни осигуровки се дължат и плащат чрез ЕГН (ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП) по сметка на съответната териториална дирекция на НАП (по постоянен адрес) за събиране на приходите за НЗОК.

Неплащането на повече от 3 месечни здравни осигуровки за предходните 36 месеца лишава тези лица от здравноосигурителни права (чл. 109, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване). Здравният статус се възстановява, когато лицето внесе всички дължими здравни вноски през последните 5 години (чл. 109, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване). Но сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не му се възстановяват (чл. 109, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване).

error: