Здравни осигуровки за 2018 г.

здравни осигуровки 2018 18 дек.

Здравни осигуровки за 2018 г.

Здравни осигуровки 2018.

Законодателството, свързано със здравни осигуровки 2018 официално вече е прието.

ЗБНЗОК за 2018 г. е обнародван в ДВ, бр. 101 от 19 декември 2017 г.

Със ЗБДОО за 2018 г. (ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г.) са въведени размерите на осигурителния доход, които касаят и здравното осигуряване за 2018 г.

Основните нови моменти относно здравни осигуровки 2018, са следните:

Размер на здравни осигуровки 2018

С чл. 2 от ЗБНЗОК за 2018 г. е определен размерът на задължителната здравноосигурителна вноска.

За 2018 г. здравната осигуровка очаквано се запазва в размер 8 на сто.

Не се променя и съотношението, в което се разпределя този размер между осигуряващ и здравно осигурен (60:40).

Минимален здравноосигурителен доход 2018
Минимални осигурителни прагове 2018

Минималните осигурителни прагове за 2018 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2018 г.

Класовете професии традиционно са разпределени в 9 колони от приложението. А икономическите дейности са посочени, също без промяна в общия брой, на 85 реда от него. Повече относно минималните осигурителни прагове можете да прочетете в нашата публикация относно социалните осигуровки за 2018 г.

Важното е, че по същество не се променя механизмът, по който се определят минималните осигурителни прагове за 2018 г.

Здравни осигуровки за самоосигуряващи се 2018

Отпада прилаганият до края на 2017 г. диференциран размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите по КСО се лица. Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване. От началото на 2018 г. е въведен фиксиран минимум от 510 лв., върху не по-малко от който самоосигуряващите се лица да плащат авансово осигурителни вноски за месеца, в т.ч. здравни осигуровки. Този размер е определен с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2018 г.

Здравни осигуровки за безработни 2018

Размерът на горепосоченият доход оказва влияние върху дължимите здравни осигуровки не само от самоосигуряващите се смисъла на КСО. Но и върху всички неосигурени лица, които плащат здравни вноски изцяло за своя сметка. Става въпрос за лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, които внасят здравни осигуровки върху не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за годината.

Колко струват здравните осигуровки на месец за безработните

От началото на 2018 г. минималният здравноосигурителен доход за тях се повишава автоматично от 230 на 255 лв. Това означава, че тяхната здравна осигуровка за 2018 г. като сума е не по-малка от 20,40 лева месечно. Запазва се задължението на тези лица за еднократно подаване на декларация 7 и евентуално за извършване на годишно изравняване на здравноосигурителния доход.

Прочетете повече в нашата публикация, специално посветена на темата “Здравни осигуровки за безработни 2018“.

Здравни осигуровки за земеделски производители 2018

Увеличен е от 300 на 350 лв. минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители (стопани) и тютюнопроизводителите. Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване. Промяната е въведена с чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за  2018 г.

Максимален здравноосигурителен доход 2018

С чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2018 г. е определен размерът на максималния месечен осигурителен доход. Това се отнася и за здравното осигуряване. За 2018 г. максимумът очаквано се запазва в размер на 2600 лв. месечно.

error: