Здравни осигуровки за 2020 г.

здравни осигуровки 2020 19 дек.

Здравни осигуровки за 2020 г.

Здравни осигуровки 2020

В сила от началото на 2020 г. са извършени ежегодните промени, свързани със здравните осигуровки.

ЗБНЗОК за 2020 г. е обнародван е в ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г.

Със ЗБДОО за 2020 г. (ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г.) са въведени размерите на осигурителния доход, които касаят и здравното осигуряване за 2020 г.

Със ЗБНЗОК за 2020 г. са извършени и някои промени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), които също са в сила от 01.01.2020 г.

Основните нови моменти относно здравни осигуровки 2020, са следните:

Размер на здравни осигуровки 2020

С чл. 2 от ЗБНЗОК за 2020 г. е определен размерът на задължителната здравноосигурителна вноска.

За 2020 г. здравната осигуровка се запазва в размер 8 на сто.

Не се променя и съотношението, в което се разпределя този размер между осигуряващ и здравно осигурен (60:40).

Минимален здравноосигурителен доход 2020
Минимални осигурителни прагове 2020

Минималните осигурителни прагове за 2020 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2020 г.

Класовете професии традиционно са разпределени в 9 колони от приложението. А икономическите дейности са посочени, също без промяна в общия брой, на 85 реда от него.

Важното е, че по същество не се променя механизмът, по който се определят минималните осигурителни прагове за 2020 г.

Здравни осигуровки за самоосигуряващи се 2020

За 2020 г. е увеличен от 560 лв. на 610 лв. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се по КСО лица. Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване. Новият размер е определен с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО 2020.

Здравни осигуровки за безработни 2020

Размерът на горепосоченият доход оказва влияние върху дължимите здравни осигуровки не само от самоосигуряващите се смисъла на КСО. Но и върху всички неосигурени лица, които плащат здравни вноски изцяло за своя сметка. Става въпрос за лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, които внасят здравни осигуровки върху не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за годината.

Колко струват здравните осигуровки на месец за безработните

От началото на 2020 г. минималният здравноосигурителен доход за тях се повишава автоматично от 280 на 305 лв. Това означава, че тяхната здравна осигуровка за 2020 г. като сума е не по-малка от 24,40 лева месечно. Запазва се задължението на тези лица за еднократно подаване на декларация образец № 7 и евентуално за извършване на годишно изравняване на здравноосигурителния доход.

Здравни осигуровки за земеделски производители 2020

Увеличен е от 400 на 420 лв. минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите. Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване. Промяната е въведена с чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за  2020 г.

Максимален здравноосигурителен доход 2020

Максималният осигурителен доход за 2020 г. е запазен в размер на 3000 лв. Това се отнася и за здравното осигуряване. В този размер е въведен с чл. 9, т. 4 от ЗБДОО 2020.

Промени в ЗЗО относно здравни осигуровки 2020

Прецизиран е срокът за внасяне на здравноосигурителните вноски  (чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „в“ от ЗЗО) за лицата по чл. 4, ал. 1 и 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), като разпоредбата вече не предвижда едновременно превеждане на въпросните здравни осигуровки с тези за ДОО, а директно препраща към сроковете за внасяне по чл. 7 от КСО.

error: