Здравно осигуряване на деца в ЕС

здравно осигуряване на деца 5 сеп.

Здравно осигуряване на деца в ЕС

Здравно осигуряване на деца в друга държава-членка на ЕС

Как се провежда здравно осигуряване на деца, които живеят с родителите си в друга държава-членка на ЕС

Семейство български граждани се премества да живее заедно с децата си в друга държава-членка на ЕС. Родителите започват да работят там и са здравно осигурени по чуждото законодателство. Като членове на семейството децата, които са ученици, също са здравно осигурени в другата държава-членка. Но същевременно всички български граждани до 18 години са здравно осигурени и в България за сметка на държавния бюджет.

В коя държава се осигуряват здравно децата ?

Според правилата, въведени с регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки, неактивните лица (в това число въпросните деца) са подчинени на законодателството на държавата по пребиваване (основание чл. 11(3)(д) от Регламент (ЕО) № 883/2004). При определяне на пребиваването по смисъла на регламентите се взима предвид къде се намира центърът на жизнен интерес на осигурените лица (основание чл. 1(й) от Регламент (ЕО) № 883/2004 и чл. 11 от Регламент (ЕО) № 987/2009).

Това означава, че децата – членове  на семейството на български граждани, които пребивават в друга държава-членка подлежат на здравно осигуряване в държавата, където се намира центърът на жизнения им интерес.  Иначе казано те са здравно осигурени в тази държава и при необходимост би следвало ползват здравна помощ за сметка на тамошната компетентна институция. Правилата на регламентите на ЕС в това отношение са ясни и категорични. А прилагането им при определяне на компетентната държава-членка е пряко. Тоест не зависи от спецификата на националните законодателства на съответните държави-членки (чуждото и българското здравно осигурително законодателство).

Здравен статус и изключване на децата от здравно осигуряване в България

Ако на база пребиваването спрямо лицата се прилага законодателството на другата държава-членка (в това число за здравно осигуряване) няма причина за децата да бъдат изисквани и издавани документи от НЗОК или НАП. Това е така, защото в тези случаи България изобщо не е компетентна по отношение на тяхната социална сигурност. Здравните вноски не следва да се поемат от държавния бюджет. И разходите за здравна помощ не са сметка на България. Освен това, в тези случаи (неактивни лица – деца, ученици) не е предвидено издаване на Удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство.

Тъй като в подобни случаи децата ще са обхванати от осигурителното законодателство на друга държава–членка, в НАП е създадена възможност за изключване на такива лица от системата на здравно осигуряване в България. Това се случва след представяне на необходимите удостоверителни документи. При формиране на здравен статус такива документи могат да бъдат декларация от родителя или документ за осигуряване на детето в здравната система на другата държава–членка.

error: