Здравно осигуряване на македонец в България

здравно осигуряване на чужденец 26 сеп.

Здравно осигуряване на македонец в България

Здравно осигуряване на чужденец в България – македонец

Здравно осигуряване на чужденец в България ще бъде разгледано чрез сления конкретен случай. Македонски гражданин пребивава през по-голямата част от годината в Македония. Лицето купува имот в България и планира да живее два, три месеца от годината в нашата страна.

При какви условия е възможно здравно осигуряване на чужденец в България ?

Как стои въпросът относно здравноосигурителни права на чужденец в конкретния случай ?

Задължително осигурени в НЗОК са единствено тези от чуждите граждани на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в България. Освен обаче ако е предвидено друго в международен договор, по който България е страна (основание чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗО).

По въпросите в областта на социалната сигурност България и Македония прилагат договор, който е в сила от 01 август 2003 г. Договорът е публикуван на интернет страницата на НОИ на следния адрес.

Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване

Договорът се прилага на територията на Република България и Република Македония.

В материалния обхват на договора е обхванато законодателството, посочено в  чл. 2 от него. Тук се включват и българските правни разпоредби за медицинска помощ в рамките на задължителното здравно осигуряване. Иначе казано задължителното здравно осигуряване е сред уредените с договора въпроси.

Договорът се прилага спрямо осигурените лица, които са обхванати или са били обхванати от правните разпоредби на едната или на двете договарящи се страни.

Приложимото осигурително законодателство се определя според разпоредбите на Дял II от договора (чл. 6 – чл. 9).

Вследствие от определяне на приложимото осигурително законодателство се определя договарящата страна в която се дължат задължителните осигурителни вноски съобразно рисковете, попадащи в материалния обхват на договора (в това число задължителните здравноосигурителни вноски).

Македонецът е неактивно лицето (не упражнява трудова дейност като наето или самостоятелно заето лице в България или Македония). Съобразно предвиденото в договора относно обезщетенията в случай на болест и във връзка с разпоредбите от ЗЗО, определящи кръга на задължително осигурените лица по българското законодателство, македонският гражданин ще е задължително осигурен в НЗОК само в случай, че има постоянно местожителство на територията на България. Постоянно местожителство за целите на договора с Македония е постоянно пребиваване по смисъла на правните разпоредби на договарящите се страни (основание чл. 1(1)(7) от договора).

Здравно осигуряване на чужденец в България

Това означава, че до получаване на разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България за македонецът не се дължат и плащат здравни осигуровки в НАП по българското законодателство, тъй като той не попада сред лицата, които са задължително осигурени в НЗОК.

Здравноосигурителни права на чужденец

Ако е здравно осигурен в Македония, по време на пребиваването си в България македонецът ползва здравна помощ, разходите за които се поемат от македонският Фонд за здравно осигуряване. За целта лицето може да се снабди от македонските власти с формуляр по договора (удостоверителен документ за обезщетения в натура – РМ/РБ 111) и в случай на необходимост да го представя при временния си престой в България.

error: