Проект за промени 2018 в Наредба Н-8 от 2005

изменения в наредба н-8 20 дек.

Проект за промени 2018 в Наредба Н-8 от 2005

На интернет страницата на МФ е публикуван Проект на Наредба за изменения в Наредба Н-8 от 2005 г.

Проектът съдържа предвидените изменения в Наредба Н-8 от 2005 г., които евентуално предстои да се реализират от началото на 2018 г.

Предложенията са обосновани с промените в КСО, които са направени със ЗБДОО за 2018 г.

Представяме основните нови моменти, които са предложени като изменения в Наредба Н-8 от 2005 г. в сила от 01 януари 2018 г.:

Удължаване на срока за коригиране на декларация образец № 6

Предвидено е да се удължи с 1 месец срока, в който може да се коригира подадената от осигурител декларация образец № 6 по Наредба № Н-8 от 2005 г. Относно дължимите осигурителни вноски върху възнагражденията на лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 10 от КСО. За целта в разпоредбата на чл. 6а, ал. 9 от наредбата е предложено думите „до края на месеца, следващ месеца“ да се заменят с до края на втория месец, считано след месеца“.

Според мотивите към проекта предложението е “с цел облекчаване на осигурителите.

След двумесечния срок декларацията се коригира с разрешение от Националната агенция за приходите.

Нов код за вид осигурен

Направено е предложение за създаване на нов код за вид осигурен при подаване на декларация образец № 1:

99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава-членка на Европейския съюз, държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.

Става въпрос за осигурени по българското законодателство командировани работници. Чиито минимални условия на труд обаче (в т.ч. работните дни или продължителността на работното време) се съобразяват със законодателството на друга държава (приемащата държава-членка, държава от ЕИП или Швейцария).

Въпросните разминавания най-често произтичат от несъвпадение на официалните празници. Или разлика в нормалната продължителност на законоустановеното работно време в България, съпоставено с приемащата държава.

Поради тази причина за лицата с новия код за вид осигурен (99) е предвидено данните за дните и часовете от декларация образец № 1 да се попълват според договорените условия на работа с лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Става въпрос за точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.А, 16.7 и 16.8 от декларация образец № 1. Според мотивите към проекта “изменението е свързано с коректното зачитане на осигурителен стаж и при необходимост точно определяне на дните с обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Самото наименование на новия код 99 предполага неговото приложение само и единствено в случаи, при които за месеца са налице въпросните разминавания (работни дни или продължителност на работното време в България съпоставено с приемащата държава).

Точка 34. Нетно възнаграждение

Предвидено е заличаване на първо изречение от забележките към точка 34. Нетно възнаграждение в Указанията за попълване на декларация образец № 1. Това изречение понастоящем гласи следното: Точка 34 се попълва и в случаите, в които т. 21 не е попълнена, но е попълнена т. 31.

Точка 21. касае осигурителния доход, а точка 31. Начислен месечен облагаем доход.

При евентуално заличаване на въпросното изречение се предполага, че занапред повече няма да се попълва точка 34. Нетно възнаграждение, в случай, че декларация образец № 1 не съдържа данни за осигурителния доход на лицето в точка 21.

Вижте преглед на финалните промени след влизане в сила на Наредбата за изменения в Наредба Н-8 от 2005 г.

error: