Изравняване на осигурителния доход при подаване на нова данъчна декларация

изравняване на осигурителния доход 30 авг.

Изравняване на осигурителния доход при подаване на нова данъчна декларация

Годишно изравняване на осигурителния доход

При откриване на грешка в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ след срока за подаване (от 10 януари до 30 април), лицата имат право еднократно да направят промени. Чрез подаване на нова данъчна декларация до 30 септември.

При самоосигуряващите се лица, е възможно това да се отрази върху годишното изравняване на осигурителния доход. В зависимост от това какви точно са промените в новата данъчна декларация. Но е възможно, също така, промените изобщо да не окажат влияние в това отношение.

И в двете хипотези обаче самоосигуряващото се лице има задължение еднократно да подде отново справките за окончателния размер на осигурителния доход. Таблица 1 и/или Таблица 2 се подават в горепосочения срок. Т.е. до 30 септември (на годината, следваща годината за която се отнасят).

Изравняване на осигурителния доход

Таблиците се подават независимо от това дали промените рефлектират или не върху върху годишното изравняване на осигурителния доход:

  1. В случай, че новата декларация не рефлектира върху изравняването на осигурителния доход, самоосигуряващото се лице би следвало да подаде Таблица 1 и/или Таблица 2 във вида, в който са били първоначално представени до 30 април на годината, следваща годината за която се отнасят.
  2. Ако новата декларация оказва влияние върху резултата, свързан с изравняването на осигурителния доход, самоосигуряващото се лице взима това предвид по отношение съдържанието на Таблица 1 и/или Таблица 2, които се подават до 30 септември на годината, следваща годината за която се отнасят. За 2018 г. – в срок до 30 септември 2019 г.

При формиране в резултат от това на (допълнително) задължение за осигурителни вноски, самоосигуряващото се лице би следвало еднократно да подаде и декларация образец № 6.  В същия срок – до 30 септември (на годината, следваща годината, за която се отнасят вноските).

В случай обаче, че в резултат от това се намалява размерът на задължението за осигурителни вноски декларацията образец № 6 се подава с код за корекция. Но само след разрешение на НАП. А подаването е на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител.

error: