Промени 2018 в Наредба № Н-8 от 2005

наредба н-8 2018 19 ян.

Промени 2018 в Наредба № Н-8 от 2005

Наредба Н-8 2018

Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г.

Публикувана е в Държавен вестник брой 7 от 19 януари 2018 г.

Влиза в сила от 01.01.2018 г.

В следващите редове представяме основните изменения в Наредба Н-8 2018:

Срок за корекция на декларация образец № 6 по Наредба Н-8 2018

В чл. 6а, ал. 9 от Наредба № Н-8 от 2005 г. думите „до края на месеца, следващ месеца“ са заменени с думите „до края на втория месец, считано след месеца“.

По този начин се удължава с 1 месец срокът, в който може да се коригира подадената от осигурител декларация образец № 6 по наредбата за дължимите осигурителни вноски върху възнагражденията на лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 10 от КСО.

Както и досега корекции извън срока са възможни след разрешение от НАП.

Мотиви към проекта за промени на наредбата: “с цел облекчаване на осигурителите.

Нов код за вид осигурен в декларация образец № 1 по Наредба Н-8 2018

Добавен е нов код за вид осигурен по отношение на декларация образец № 1 по Наредба № Н-8 от 2005 г.:

– код 99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава-членка на Европейския съюз, държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.

Касае осигурени по българското законодателство командировани работници, чиито минималните условия на труд обаче (в т.ч. работните дни или продължителността на работното време) се съобразяват със законодателството на друга държава (примащата държава-членка, държава от ЕИП или Швейцария).

Кога се прилага код 99

Въпросните разминавания най-често произтичат от несъвпадение на официалните празници или разлика в нормалната продължителност на законоустановеното работно време в България, съпоставено с приемащата държава.

Поради тази причина за лицата с новия код за вид осигурен (99) е предвидено данните за дните и часовете от декларация образец № 1 да се попълват според договорените условия на работа с лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Става въпрос за точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.А, 16.7 и 16.8 от декларация образец № 1.

При подаване на данни с новия код за вид осигурен (99) в декларация образец № 1 ще се попълват и точки 12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения, 12.2. Код икономическа дейност за осигурения и 12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя.

Самото наименование подсказва, че новият код 99 се отнася само и единствено в случаи, при които за месеца са налице въпросните разминавания (работни дни или продължителност на работното време в България съпоставено с приемащата държава).

Мотиви към проекта за промени на наредбата: “изменението е свързано с коректното зачитане на осигурителен стаж и при необходимост точно определяне на дните с обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Заличен код за вид осигурен в декларация образец № 1

Заличен е код за вид осигурен 98 – за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания.

Прецизиране на т. 21. от декларация образец № 1 по Наредба Н-8 2018

Пояснено е, че в т. 21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски се попълват средствата за социални разходи, върху които се внасят осигурителни вноски (доходът по чл. 6, ал. 12 от КСО). Точка 21. от декларация образец № 1 се попълва по този начин още от 2017 г.

Промени относно т. 34. от декларация образец № 1 по Наредба Н-8 2018

Отпада изискването за попълване на 34. Нетно възнаграждение ако точка 21. не е попълнена (т.е. когато декларация образец 1 не съдържа данни за осигурителния доход). Промяната е факт в резултат от заличаване на първото изречение на забележките към точка 34 от указанията за попълване на декларация образец 1.

Допълнения относно код 2 към т. 15.1. от декларация образец № 1

Код 2 в т. 15.1. Код за прекратяване на осигуряването от декларация образец № 1 ще се попълва и за лицата:

– по чл. 331 от КТ (прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение) и

– по чл. 107а от Закона за държавния служител (прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по назначаването срещу уговорено обезщетение).

От началото на 2018 г. новоотпуснатите обезщетения за безработица на тези лица са в минимален размер за срок 4 месеца. Това се дължи се на промяна в чл. 54б, ал. 3 от КСО.

Заличаване на данни от НОИ

Разширен е кръга на лицата, за които НОИ разполага с правомощия да заличава данни, подадени с декларация образец № 1 при изпълнено в срок влязло в сила задължително предписание, дадено от контролните органи на института. Добавени са лицата:

– по чл. 4, ал. 9 от КСО – съпрузите на самоосигуряващите се лица по ал. 3, т. 1 и 4 от КСО, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност;

– по чл. 4, ал. 10 от КСО (по чл. 114а, ал. 1 от КТ).

Декларация образец № 3 за учащи

През 2016 г. здравното осигуряване за сметка на държавния бюджет по отношение на учащите беше ограничено до навършване на 22-годишна възраст. От началото на 2018 г. това възрастово ограничение вече е намерило отражение и в чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредба № Н-8 от 2005 г. във връзка с подаване от училищата на декларация образец № 3 за учащите.

error: