Варианти за промени на здравната система

нов здравноосигурителен модел 28 сеп.

Варианти за промени на здравната система

Предложения за нов здравноосигурителен модел

Предложенията за нов здравноосигурителен модел вече са представени от Министерство на здравеопазването.

Основните цели, които си поставя възможното бъдещо реформиране на здравната система, са следните:

  • подобряване ефективността на използването на средствата;
  • регулиране на териториалните дисбаланси;
  • засилване на контрола и намаляване на нерегламентираните разходи;
  • повишаване удовлетвореността на пациентите.

Предложени са два варианта на нов здравноосигурителен модел:

Вариант А на нов здравноосигурителен модел

Този вариант предвижда участие на частни застрахователи в здравната система наравно с Националната осигурителна каса (НЗОК).  Един вид двустълбов модел основан на избор между НЗОК и частни застрахователи, които са равнопосавени и се конкурират помежду си.

Здравната вноска се запазва в същия размер (8 на сто) и продължава да се събира от Националната агенция за приходите. Но след това се насочва към НЗОК или към частен застраховател в зависимост от направения от здравноосигуреното лице избор.

Този модел не изключва възможността генерираната доходност при ефективно управление на средствата да се разпределя по определени правила между осигурените лица.

Вариант Б на нов здравноосигурителен модел

Вторият вариант е базиран на тристълбов модел, който включва:

  • Първи стълб – Задължително осигуряване – 8%-но здравно осигуряване;
  • Втори стълб – Задължително здравно застраховане – задължителна за всички здравна застраховка с фиксирана премия;
  • Трети стълб – Доброволно здравно застраховане – класическо застраховане.

Може да се разглежда като преминаване от чисто солидарен към персонализиран здравноосигурителен модел. Това предполага смесена система на финансиране с няколко нива. При която средствата да се генерират от 8 %-ната задължителна осигурителна вноска и фиксираната (в рамките на годината) задължителна застрахователна премия.

Този вариант предвижда НЗОК да остане, както досега, единствения осигуряващ. Но освен това, всеки задължително здравно осигурен ще е длъжен да се застрахова допълнително за покриване на лечение (критични заболявания и злополуки) от обхвата на основния пакет.

По отношение задължителното здравно застраховане, този вариант предвижда:

– застрахователната премия да не зависи от доходите на лицето;

– застрахователната премия да се изплаща еднократно за годината или на месечни вноски.

– застрахователите да нямат право да отказват застраховане на здравно осигурен;

– гражданите да имат право свободно да избират и да променят своя застраховател;

– държавата да покрива застраховките на пенсионери, безработни, социално слаби и деца;

държавните служители сами да заплащат допълнителната задължителна застраховка.

Подробното представяне на двата варианта на нов здравноосигурителен модел е достъпно на интеренет страницата на Министерство на здравеопазването.

Десислава Стефанова, главен експерт в ЦУ на НАП

error: