Приета е новата наредба за внасяне на задължителните вноски и избор на осигуряване

нриоврзоввфгврсои 24 авг.

Приета е новата наредба за внасяне на задължителните вноски и избор на осигуряване

НРИОВРЗОВВФГВРСОИ.

В Държавен вестник, брой 70 от 24.08.2018 г. е обнародвано Постановление на Министрески съвет № 175 от 20 август 2018 г. за приемане на

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация (НРИОВРЗОВВФГВРСОИ)

Припомняме, че наредбата беше отменена с Решение на Върховния административен съд № 410 от 10 януари 2018 г., в сила от 22 май 2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г. (ДВ, бр. 42 от 2018 г.), оставено в сила с Решение № 5894 от 2018 г. на петчленен състав на ВАС.

Съображенията за отмяната на НРИОВРЗОВВФГВРСОИ бяха допуснатите съществени нарушения на административнопроизводствените правила, уредени със Закона за нормативните актове

В резултат на отмяната на наредбата липсваше подзаконова нормативна уредба, с която:

  • да се регламентират правила и ред за изчисляване и внасяне на осигурителните вноски от осигурителите и самоосигуряващите се лица;
  • да са регламентирани редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по Кодекса за социално осигуряване;
  • да се регламентират правила и ред за обмена на информация между НАП, НОИ, НЗОК, МФ и пенсионноосигурителните дружества, за внасяне и разпределяне на задължителните вноски и информация за натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигурените лица;
  • др.
Приемане на НРИОВРЗОВВФГВРСОИ

Съдържанието на новата наредба е идентично с това на отменената и не променя досега установения ред, а по-скоро се запълва възникналата законодателна празнота.

С приемането на наредбата ще се възобнови възможността НАП да изпълнява законоустановените функции по администриране на задължителните осигурителни вноски, които по закон е длъжна да събира, както и да събира, обработва и предоставя информацията, свързана с тези вноски.

Новата НРИОВРЗОВВФГВРСОИ влиза в сила от 24.08.2018 г. – деня на обнародването й в Държавен вестник.

С преходните и заключителните разпоредби на наредбата се създава специален ред за уреждане на случаите, възникнали в периода от отмяната на нормативния акт до влизане в сила на новата наредба.

error: