Решение на Съда на ЕС относно действието на удостоверение А1

обхват на удостоверение а1 15 май

Решение на Съда на ЕС относно действието на удостоверение А1

Обхват на удостоверение А1

Съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе с решение, свързано с обвързващото действие и обхват на удостоверение А1. Става въпрос за решение по Дело C-17/19 от 14 май 2020 г.

Фактите

Срещу работодатели във Франция (Bouygues, Elco и Welbond) са образувани наказателни производства, по които те са признати за виновни (от Апелативен съд Кан – Cour d’appel de Caen) за нарушаване на трудовото законодателство.

Въпросните френски работодатели обжалват (пред Касационен съд, Франция – Cour de cassation) с аргумента, че не са взети предвид последиците, произтичащи от удостоверения  A 1, издадени на работниците.

Възниква въпросът дали последиците, свързани с удостоверения A 1 обхващат и определянето на приложимото трудово право. Т.е. и задълженията на работодателя, произтичащи от трудовото законодателство на държавата, в която работниците и служителите осъществяват трудовата си дейност.

Предвид това, производството е спряно и СЕС е сезиран с въпрос, чрез който по същество се иска да се установи дали удостоверение А1 е задължително за юрисдикциите на приемащата държава-членка не само във връзка със социалното осигуряване, но и с трудовото право.

Решението на СЕС

В началото на своите съображения СЕС припомня, че удостоверение А1 има за цел да улесни свободното движение на работниците. И в определени хипотези свободното предоставяне на услуги. С това е свързан и принципът за само едно приложимо осигурително законодателство.

Отново е посочен и задължителния обвързващ ефект на удостоверение А1 за чуждите компетентни институции и юрисдикции.

В тази връзка обаче СЕС дава ясно да се разбере, че удостоверение А1 има обвързващо действие само до задълженията, наложени от националните законодателства в областта на социалната сигурност. Т.е. до тези, за които се отнася осъществената с Регламент № 883/2004 координация. И това недвусмислено произтича от материалния обхват на регламента.

Предвид това, удостоверение А1 обвързва компетентната институция и юрисдикциите на приемащата държава-членка само доколкото удостоверява, че работниът е подчинен на законодателството на изпращащата държава-членка в областта на социалната сигурност.

Иводът

Заключението на СЕС е, че удостоверение А1 няма обвързващо действие по отношение на задълженията в области, различни от социалната сигурност.  Респективно няма обвързващо действие относно трудовото законодатество.

Вижте цялото Решение на СЕС по Дело C-17/19 от 14 май 2020 г.

error: