Социални осигуровки за 2018 г.

осигуровки 2018 12 дек.

Социални осигуровки за 2018 г.

Осигуровки 2018.

Новостите, свързани с осигуровки 2018  официално вече са факт.

Промените са въведени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. (ЗБДОО 2018).

ЗБДОО 2018 е приет на 29 ноември 2017 г. Обнародван е в ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г.

Законът влиза в сила от началото на 2018 г.

Със ЗБДОО 2018 са извършени и някои последни изменения в КСО.

Основните нови моменти относно осигуровки 2018, са следните:

Осигурителен доход 2018
Минимални осигурителни прагове 2018

Минималните осигурителни прагове за 2018 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО 2018.

По отношение размерите на минималните осигурителни прагове за 2018 г. не е постигната договореност между социалните партньори. Определени са с административно увеличение от 3,9 на сто. И в резултат на планираното увеличение с 10,9 на сто на минималната работна заплата за 2018 г. (510 лв. МРЗ за 2018 г.). Тоест средното увеличение на минималните осигурителни прагове за 2018 г. е около 6,8 на сто.

Класовете професии традиционно са разпределени в 9 колони от приложението. А икономическите дейности са посочени, също без промяна в общия брой, на 85 реда от него.

Важното е, че за 2018 г. по същество не се променя механизмът, въз основа на който и досега се определяха минималните осигурителни прагове. Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО 2018 можете да изтеглите тук – минимални осигурителни прагове 2018 таблица.

Забележки към Приложение № 1 от ЗБДОО 2018, свързани минималните осигурителни прагове:
  1. Минималните осигурителни прагове за 2018 г. спрямо работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определят пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
  2. Минималните осигурителни прагове за 2018 г. по отношение на работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно ЗИХУ, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
  3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на НКПД- приложение № 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

  1. Минималните осигурителни прагове за 2018 г. не се прилагат спрямо:

– общинските съветници,

– работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗСч. и

– за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по ЗУЕС.

Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се 2018

Отпада прилаганият до края на 2017 г. диференциран размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. От началото на 2018 г. е въведен фиксиран минимум на осигурителния доход от 510 лв., върху не по-малко от който самоосигуряващите се лица да плащат авансово осигуровки за месеца. Този размер е определен с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО 2018. Предвид това в чл. 6, ал. 2, т. 2 от КСО са заличени думите „определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице“ в сила от началото на 2018 г.

Осигуровки 2018 за земеделски производители

За 2018 г. е увеличен от 300 на 350 лв. минималният месечен размер на осигурителният доход за регистрираните земеделски производители (стопани) и тютюнопроизводителите (първоначално беше предвидено да е 480 лв.). Новият размер е въведен с чл. 9, т. 3 от ЗБДОО 2018.

Прецизиран, но без да се внасят промени по същество, е текстът на чл. 7, ал. 4 от КСО относно срокът за внасяне на месечните авансови вноски от самоосигуряващите се лица. Направено е като по отношение на срока в чл. 7, ал. 4 от кодекса е добавено, че става въпрос за авансовите осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица (по чл. 6, ал. 8 от КСО), които така или иначе и досега са се внасяли до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Максимален осигурителен доход 2018

Размерът на максималният месечен осигурителен доход за 2018 г. е определен с чл. 9, т. 4 от ЗБДОО 2018. Максимумът на месечният осигурителен доход за 2018 г. очаквано се запазва в размер на 2600 лв.

МРЗ 2018

Макар да не се определя със ЗБДОО, МРЗ служи за целите на определяне на осигурителния доход в определени от КСО случаи. Това касае и осигуровки 2018. Например за работниците, за които не се прилагат минимални осигурителни прагове, гражданските договори и т.н.

В тази връзка предвиденият размер на МРЗ 2018 г. е 510 лв.

Последни изменения в КСО 2018

Въведените от началото на годината последни изменения в КСО са свързани основно с осигурителния доход за 2018 г.:

Социални разходи 2018 

Прецизиран е, но без да се внасят промени по същество, текстът на чл. 6, ал. 12 от КСО относно дължимите осигуровки върху социалните разходи. По отношение внасянето на осигурителни вноски върху социалните разходи, чл. 6, ал. 12 от КСО вече изрично препраща не само към чл. 6, ал. 3 и 5 от кодекса, но и към чл. 6, ал. 6 и 7 от КСО. Въпросните две алинеи (чл. 6, ал. 6 и 7 от кодекса) са свързани с внасяне на вноски за фонд “ТЗПБ” на ДОО и Учителския пенсионен фонд.  Върху социалните разходи, така или иначе, се плащат осигуровки и за четирите фонда на ДОО и то още от началото на 2017 г., както и за Учителския пенсионен фонд.

Минимални ставки на заплащане 2018

Направено е допълнение в чл. 6а, ал. 1 от КСО, за да се поясни недвусмислено че минималните ставки на заплащане на труда в премащата държава-членка служат като база за определяне на минималния осигурителен доход само за тези от командированите или изпратени работници и служители по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ, които същвременно са командировани лица и по смисъла на чл. 12(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004.

Извод

Иначе казано вече изрично е ясно, че разпоредбата на чл. 6а, ал. 1 от КСО не се прилага спрямо лицата работещи в различни държави-членки (по смисъла на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004, в т.ч. международните шофьори), независимо че някои от тях може да са командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ. По този начин напълно се реализира замисъла при въвеждане на разпоредбата, ясно изразен още в мотивите към законопроекта при самото включване на чл. 6а в КСО през далечната вече 2010 г.

Морски лица

Допълнен е редът на доходите, върху които се внасят осигуровки за морските лица при ограничаване до максимума (2600 на месец), за да се приведе в съответствие с промените в поредността, направени от началото на 2017 г. за останалите осигурени лица. Поредността на доходите за морските лица  придобива следният вид:

– доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 10 от КСО;
– доходи от обезщетения, изплащани по КТ или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
– осигурителен доход като морски лица;
– осигурителен доход като самоосигуряващи се по КСО лица;
– доходи за работа по граждански договори (без трудово правоотношение).
Размер на осигурителните вноски 2018
Размер на осигуровки 2018 за фонд Пенсии на ДОО

От началото на 2018 г. размерът на осигуровките за фонд “Пенсии” на ДОО се увеличава с 1 процентен пункт. От който (1 процентен пункт) 0,56 са за сметка на осигурителя, а 0,44 за сметка на осигуреното лице. Това повишение беше заложено още през 2015 г. с промени в чл. 6 от КСО (ДВ, брой 61 от 2015 г.).

За 2018 г. се получава следният общ размер на осигуровките за фонд “Пенсии” на ДОО:

– за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 19,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а от КСО – 22,8 на сто;

– за лицата, родени след 31 декември 1959 г. – 14,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а от КСО – 17,8 на сто;

За всички морски лица обаче размерът на осигуровките за фонд “Пенсии” на ДОО от началото на 2018 г. се повишава направо с 2 процентни пункта. По този начин се компенсира пропускът от началото на 2017 г., при който осигурителните вноски за фонд “Пенсии” на морските лица не бяха увеличени с 1 на сто. И така от началото на 2018 г. размерът на техните осигуровки за фонд “Пенсии” се изравнява с този на всички останали осигурени лица (Виж горепосочените общи размери). Това двупроцентно повишение се поема напълно от морските лица, защото те по принцип се осигуряват изцяло за своя сметка.

Размер на осигуровки 2018 за фонд ТЗПБ на ДОО

Размерът на осигуровките за фонд “ТЗПБ” традиционно е определен с приложение към ЗБДОО за 2018 г. Това е Приложение № 2 към чл. 15 от ЗБДОО 2018. За 2018 г. размерът на осигурителните вноски за фонд “ТЗПБ” е от 0,4 на сто до 1,1 на сто съобразно основната икономическа дейност за статистически цели на осигурителя и както досега вноската е изцяло за негова сметка.

 Осигуровки 2018 за фонд ГВРС

За 2018 г. не се внасят вноски за фонд “ГВРС”. Основание за това е разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗБДОО 2018. Максималният размер на гарантираните вземания по ЗГВРСНР за 2018 г. е определeн на 1300 лв.

error: