Социални осигуровки за 2020 г.

осигуровки 2020 18 дек.

Социални осигуровки за 2020 г.

Осигуровки 2020

В сила от началото на 2020 г. са извършени ежегодните промени, свързани със социалните осигуровки.

Промените са въведени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО 2020).

ЗБДОО 2020 е обнародван в ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г.

Законът влиза в сила от началото на 2020 г.

Със ЗБДОО 2020 са извършени и някои промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които също са в сила от 01.01.2020 г.

Основните нови моменти относно осигуровки 2020, са следните:

Осигурителен доход за 2020
Минимални осигурителни прагове 2020

Минималните осигурителни прагове за 2020 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО 2020.

Класовете професии традиционно са разпределени в 9 колони от приложението. А икономическите дейности са посочени, също без промяна в общия брой, на 85 реда от него.

За 2020 г. по същество не се променя начинът по който и досега се определяха минималните осигурителни прагове.

Забележки към Приложение № 1 от ЗБДОО 2019:
  1. Минималните осигурителни прагове за 2020 г. спрямо работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определят пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца (Забележка № 1 от приложението);
  2. Минималните осигурителни прагове за 2020 г. по отношение на работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия (Забележка № 2 от приложението);
  3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на НКПД- приложение № 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор (Забележка № 3 от приложението);

  1. На основание Забележка № 4 от приложението, минималните осигурителни прагове за 2020 г. не се прилагат спрямо:

– общинските съветници,

– работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, както и

– за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се 2020

За 2020 г. е увеличен от 560 лв. на 610 лв. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Новият размер е определен с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО 2020.

Минимален осигурителен доход за земеделски производители 2020

За 2020 г. е увеличен от 400 на 420 лв. размерът на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите. Новият размер е въведен с чл. 9, т. 3 от ЗБДОО 2020.

Максимален осигурителен доход 2020

Максималният осигурителен доход за 2020 г. е запазен в размер на 3000 лв. В този размер е въведен с чл. 9, т. 4 от ЗБДОО 2020.

МРЗ 2020

Макар да не се определя със ЗБДОО, МРЗ служи за целите на определяне на осигурителния доход в определени от КСО случаи. Това касае и осигуровки 2020. Например за работниците, за които не се прилагат минимални осигурителни прагове, гражданските договори и т.н.

В тази връзка размерът на МРЗ 2020 г. е 610 лв.

Размери на осигуровки 2020

За 2020 г. не се променя размерът и разпределението на осигурителните вноски за фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ” и фонд “Безработица” на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Размерът на осигуровки 2020 за фонд “ТЗПБ” на ДОО традиционно е определен с приложение към ЗБДОО. Това е Приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО 2020.

За 2020 г. размерът на осигурителните вноски за фонд “ТЗПБ” продължава да е диференциран от 0,4 на сто до 1,1 на сто съобразно основната икономическа дейност за статистически цели на осигурителя. Както досега вноската за фонд “ТЗПБ” е изцяло за сметка на осигурителя, но е важно да се подчертае, че за някои икономически дейности вноската за този фонд е определена в различен размер в сравнение с 2019 г.

Промени в КСО относно осигуровки 2020
  1. В поредността с оглед ограничаване до максималния месечен размер на осигурителния доход е добавен осигурителният доход на лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (в чл. 4а, ал. 6, т. 4 и в чл. 6, ал. 11, т. 3 от КСО); последните са осигурени лица (самоосигуряващи се по смисъла на КСО) още от началото на миналата година (2019 г.);
  2. Прецизирана е, но без промени по същество, разпоредбата на чл. 9а от КСО (Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата – по-познато още като “закупуване на осигурителен стаж”);
  3. Прецизиран е срокът за внасяне на осигурителните вноски за ДЗПО (изречение първо от чл. 158 на КСО), като разпоредбата вече не предвижда едновременно превеждане на вноските за ДЗПО с тези за ДОО, а директно препраща към сроковете за внасяне по чл. 7 от КСО.
Вноски за фонд ГВРС 2020

За 2020 г. не се внасят вноски за фонд “ГВРС”. Основание за това е разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗБДОО 2020.

error: