Осигуряване на съдружник в адвокатско дружество

осигуряване на съдружник в адвокатско дружество 10 авг.

Осигуряване на съдружник в адвокатско дружество

Как се провежда осигуряване на съдружник в адвокатско дружество

Относно осигуряване на съдружник в адвокатско дружество ще разгледаме следния случай. Адвокат, упражняващ свободна професия става съдружник в новорегистрирано адвокатско дружество. Съдружникът в адвокатското дружество започва да полага труд и в това качество, съответно реализира доходи и на това основание.
Трябва ли и как следва да се осигурява лицето за дейността и доходите като съдружник в адвокатското дружество?

Лицата, упражняващи свободна професия въз основа на предварителна регистрация, определена с нормативен акт (в това число адвокатите) са самоосигуряващи се лица за целите на държавното обществено осигуряване (основание чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 1, ал. 5, т. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица).

Осигуровките за самоосигуряващите се лица се дължат авансово и окончателно. Осигурителните вноски, които се дължат авансово се внасят върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (основание чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване). Според реално получените доходи от трудова дейност, самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на осигурителния доход и годишен осигурителен доход за периодите на упражняване на трудова дейност (основание чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване).

Същевременно в Кодекса за социално осигуряване, упражняващите трудова дейност съдружници в адвокатските дружества не са изведени като самостоятелна категория осигурени лица, респективно като самоосигуряващи се лица по смисъла на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

Въпреки това, за упражняваната свободна професия същите вече имат това качество по силата на действащото осигурителното законодателство.

Изводът относно осигуряване на съдружник в адвокатско дружество

Това означава, че съдружникът в адвокатското дружество подлежи на държавното обществено осигуряване за упражняваната свободна професия (адвокат), на това основание внася авансово осигуровки в качеството на самоосигуряващо се лице, а въз основа на реално получените доходи (включително и от адвокатското дружество) определя окончателен размер на осигурителния доход и годишен осигурителен доход.

error: