Новости в КСО относно ДЗПО 2018

прехвърляне на пенсионен фонд в нои 18 ное.

Новости в КСО относно ДЗПО 2018

Със ЗИД на КСО са извършени някои последни изменения в КСО във връзка с прехвърляне на пенсионен фонд в НОИ и други касаещи ДЗПО като цяло.

Законът е приет от Народното събрание на 02 ноември 2017 г.

Обнародван е в Държавен вестник (ДВ), брой 92 от 17 ноември 2017 г.

Последни изменения в КСО относно прехвърляне на пенсионен фонд в НОИ

С въпросните последни изменения в КСО, свързани с прехвърляне на пенсионен фонд в НОИ, част от прецизираните разпоредби на кодекса са:

Промяна на осигуряването от УПФ във фонд “Пенсии” на ДОО

– чл. 4б, ал. 1 от КСО:

В чл. 4б, ал. 1 от КСО думите „възрастта по чл. 68, ал. 1“ са заменени с „възрастта им по чл. 68, ал. 1“. Разпоредбата придобива следния вид: Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

По този начин недвусмислено става ясно, че ограничението в чл. 4б от КСО касае конкретната възраст за пенсиониране на съответното лице. До промяната въпросната преценка касае възрастта за пенсиониране за календарна година, в която се упражнява правото на избор.

В този си вид текстът е в сила от 01 януари 2018 г.

Принципи, въз основа на които се осъществява ДЗПО

чл. 125, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от КСО:

В края на чл. 125, ал. 1, т. 1 е добавено „съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.

Разпоредбата придобива следния вид: Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява въз основа на принципите на:

  1. задължителност на участието с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б, ал. 1 и/или чл. 4в, ал. 1 във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69;

Лица по чл. 69 от КСО са:

– военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и

– държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Тези от тях, които са прехвърлили осигуряването си в ДОО не подлежат на ДЗПО. В този смисъл е и извършеното прецизиращо допълнение на разпоредбата.

В този си вид текстът е в сила 3 дни след обнародването на закона в ДВ.

В чл. 125, ал. 2 след думите „пенсионно осигуряване“ е добавено „в универсалните и в професионалните пенсионни фондове“, а думите „чрез пенсионни схеми“ са заличени.

Разпоредбата придобива следния вид: Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсалните и в професионалните пенсионни фондове се осъществява на капиталово покривен принцип на базата на дефинираните вноски.

В този си вид текстът е в сила 3 дни след обнародването на закона в ДВ.

Лица, които са осигурени в УПФ 

чл. 127, ал. 1 от КСО:

В чл. 127, ал. 1 след думите „са осигурени във фонд „Пенсии“ е добавено „съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, а накрая думите „във фонд „Пенсии“ са заличени.

Разпоредбата придобива следния вид: Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б.

Ако са родени след 31 декември 1959 г. осигурените във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ подлежат на ДЗПО в УПФ.

В този си вид текстът е в сила 3 дни след обнародването на закона в ДВ.

Лица, които са осигурени в ППФ

чл. 127, ал. 2 от КСО:

В чл. 127, ал. 2 накрая е добавено „с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4в във фонд „Пенсии”.

Разпоредбата придобива следния вид: Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, задължително се осигуряват и в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4в във фонд „Пенсии“.

Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са прехвърлили осигуряването си във фонд “Пенсии” на ДОО не подлежат на ДЗПО в ППФ. В този смисъл е и извършеното прецизиращо допълнение на разпоредбата.

В този си вид текстът е в сила 3 дни след обнародването на закона в ДВ.

Тези свързани с прехвърляне на пенсионен фонд в НОИ последни изменения в КСО, не засягат пряко начина, по който и досега осигурителите плащат осигуровки и подават данни за осигурените лица при избор за промяна на осигуряването.

Срок за прехвърляне на УПФ в НОИ

По скоро от гледна точка на самите осигурени лица и по специално за тези от тях, на които остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им за пенсиониране е създадена следната възможност във връзка с прехвърляне на пенсионен фонд в НОИ:

До 31 декември 2018 г. те могат еднократно да извършат прехвърляне на пенсионен фонд в НОИ (от УПФ във фонд “Пенсии” на ДОО).

Този срок за прехвърляне на УПФ в НОИ е уреден с § 154, ал. 1 от ПЗР от ЗИД на КСО: Лицата, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 31 декември 2018 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване, по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В този си вид текстът е в сила 3 дни след обнародването на закона в ДВ.

Други последни изменения в КСО, свързани с ДЗПО
Възникване на осигурителното правоотношение при промяна на участие

Създаден е нов чл. 124б от КСО със следното съдържание: При промяна на участието на осигуреното лице от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване правоотношението с дружеството, управляващо фонда, в който лицето преминава, възниква от датата на прехвърляне на средствата по индивидуалната му партида, като правоотношението с дружеството, управляващо фонда, в който лицето е било осигурено, се прекратява от същата дата.“ 

По този начин изрично е посочен моментът на прекратяване и възникване на осигурителното правоотношение при промяна на участието на осигуреното лице от един в друг фонд за ДЗПО. Новата разпоредба влиза в сила 3 дни след обнародването на закона в ДВ. Тези последни изменения в КСО също не засягат начина, по който и досега осигурителите плащат осигуровки и подават данни за осигурените за ДЗПО лица.

За повече подробности по останалите последни изменения в КСО относно ДЗПО вижте Мотивите към законопроекта.

error: