Становище на НАП по осигурителното законодателство за 2018

указание на нап за осигуровки 2018 2 ян.

Становище на НАП по осигурителното законодателство за 2018

Указание на НАП за осигуровки 2018.

Публикувано е указание на НАП за осигуровки 2018 на интернет страницата на агенцията.

Към това указание на НАП за осигуровки 2018 е приложена и таблица за размерите и
разпределението на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно
осигуряване и Учителски пенсионен фонд по осигурени лица.

Публикуваме пълния текст на въпросното указание на НАП за осигуровки 2018:

ДО
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

КОПИЕ: ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА
ПРАКТИКА” ……………………………

ОТНОСНО: Промени в законодателството в сила от 1 януари 2018 г., свързани със
задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на
работниците и служителите” (ГВРС)

Във връзка с промените в законодателството, свързани със задължителните
осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, изразявам следното становище на
основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите:

I. По Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
(ЗБДОО).

1. С чл. 9 от ЗБДОО за 2018 г, са определени следните размери на месечния
осигурителен доход:
> минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната
година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии
съгласно Приложение №1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2018 г.
Както за 2017 г. така и за 2018 г. минималният осигурителен доход за
работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за
интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния
осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група
професия (основание Забележка №2 от Приложение №1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за
2018 г.). Минималният месечен осигурителен доход не се прилага за общинските
съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните
управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на
етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост
(основание Забележка №4 от Приложение №1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2018 г.).
> минимален месечен размер на осигурителния доход за
самоосигуряващите се лица – 510 лв. (чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2018 г.).
Обръщам внимание, че за разлика от 2017 г. минималният месечен размер на
осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2018 г. не се определя съобразно
облагаемия им доход за 2016 г. от упражняване на трудова дейност като
самоосигурявагци се лица, а е фиксиран в размер на 510 лв. Същият минимален месечен
размер на осигурителния доход се прилага и за самоосигуряващите се лица, които
започват дейност през 2018 г. За лицата, извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от
Кодекса за социално осигуряване (КСО), за които осигурителният доход за социално
и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, също се взема предвид доходът по чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за
2018 г.
> минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните
земеделски стопани и тютюнопроизводители също е увеличен и е в размер на 350 лв.
(чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за 2018 г.).
> максималният месечен размер на осигурителния доход за 2018 г. не е
променен спрямо 2017 г. и остава в размер на 2600 лв. (чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2018 г.).
Размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална
болест“ по групи основни икономически дейности за 2018 г. е определен съгласно
приложение №2 към чл. 15 от ЗБДОО за 2018 г.

2. На основание чл. 16, ал. 1 от закона за 2018 г. не се внасят вноски за фонд
ГВРС.

II. Промени в КСО (в сила от 01.01.2018 г.).

1. Със Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
(ЗИДКСО) (ДВ, бр. 92 от 2017 г.):
1.1. Променена е разпоредбата на чл. 4б от КСО, като осигуреното в универсален
пенсионен фонд лице може да промени осигуряването си от универсален пенсионен
фонд във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, не по-късно
от 5 години преди възрастта, на която то лично би придобило право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.
Преди изменението в разпоредбата тази преценка се правеше според възрастта
по чл. 68, ал. 1 от КСО за съответната календарна година, в която се упражнява правото
на избор.
1.2. С §154, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИДКСО се
предоставя право на определен кръг осигурени лица, които не са упражнили правото си
на избор по чл. 4б от КСО, еднократно в срок до 31 декември 2018 г. да променят
осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”, съответно фонд
“Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО”, на държавното обществено осигуряване. Това са
лица, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до
навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 от кодекса и на които не е отпусната пенсия
за осигурителен стаж и възраст. Изборът се осъществява чрез подаване в компетентната
ТД на НАП на заявление, приложение № 3 към чл. 4, ал. 5 към Наредбата за реда за
избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация.
2. С §3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБДОО за 2018 г. са
направени следните изменения и допълнения в КСО, свързани с дейността и
функционалната компетентност на органите по приходите:

2.1. Изменени и допълнени са разпоредбите на чл. 4а от КСО, като от 1 януари
2018 г. осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ на морските лица се увеличава с
2 процентни пункта както следва:
> 19,8 на сто за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а
за работещите при условията на I или II категория труд – 22,8 на сто (чл. 4а, ал. 3, т. 1 от
КСО);
> 14,8 на сто за фонд “Пенсии” за лицата, родени след 31 декември 1959 г.,
а за работещите при условията на I или II категория труд – 17,8 на сто (чл. 4а, ал. 3,
т. 2 от КСО).
Допълнена е ал. 6 на чл. 4а, от КСО, като редът за определяне на максималния
месечен размер на осигурителния доход за морските лица, когато получават и доходи
от дейности по чл. 4 от КСО, се уеднаквява с този за лицата по чл. 4 от КСО в следната
последователност:
1. доходи от дейности на лицата съгласно носледователността, посочена в чл. 4,
ал. 1 и 10 от КСО;
2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда (КТ) или по
специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
3. осигурителния доход като морски лица;
4. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в
търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия
и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и
тютюн опроизводител и;
5. доходи за работа без трудово правоотношение.
2.2. Изменени и допълнени са разпоредбите на чл, 6 от КСО, като текстът на
ал. 2, т. 2 е синхронизиран с чл. 9 от ЗБДОО за 2018 г. по отношение минималния
размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. В чл. 6, ал. 12 изрично
се регламентира, че върху средствата за социални разходи, изплатени на лицата по
чл. 4, ал. 1 от КСО, се дължат осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и
професионална болест“ и за Учителския пенсионен фонд. Допълнението в разпоредбата е поясняващо, тъй като и понастоящем върху тези суми се внасят осигурителни вноски
за посочените фондове.
Следва да се отбележи, че на основание чл. 6, ал. 1, т. 4, б. „б“ от КСО
осигурителната вноска за фонд „Пенсии” от 1 януари 2018 г. се увеличава
с 1 процентен пункт, от които 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на
осигуреното лице.
2.3. Разпоредбата на чл. 6а, ал. 1 от КСО, регламентираща реда за определяне на
осигурителния доход на лица, командировани в друга държава – членка на Европейския
съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство или в Конфедерация Швейцария, е допълнена като е предвидено освен
командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ,
работниците и служителите да са подчинени на българското законодателство в сферата
на социалната сигурност на основание чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социални сигурност. Кумулативното изпълнение на тези две условия е предпоставка за прилагането па разпоредбата на чл. 6а от КСО.
С направеното изменение се внася яснота относно кръгът на лицата, за които се
прилага разпоредбата, като изрично се посочва, че е необходимо те да са
командировани по смисъла на чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) №883/2004 и по
този начин се изключват тези, които отговарят на условията на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 1 от КТ, но се разглеждат като обичайно осъществяващи дейност в две или
повече държави-членки съгласно чл. 13 Регламент (ЕО) №883/2004.
2.4. В чл. 7 от КСО се прецизират разпоредбите на ал. 4 и ал. 5. В ал. 4 с
препратка към чл. 6, ал. 8 от кодекса се посочва, че определеният срок се отнася само за
месечните авансови осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица. В ал. 5 на
чл. 6 чрез добавяне на думата „могат“ се пояснява, че разпоредбата урежда правото на
самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал, 9 от КСО при определените
обстоятелства да заявяват кои задължения за осигурителни вноски погасяват.
2.5. С цел избягване на противоречиво тълкуване е направено допълнение в
разпоредбата на чл. 9, ал. 5 от КСО, като се пояснява, че не се дължат осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд върху получаваното обезщетение за времето, през което лицето е останало без работа по КТ, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование.

III. Промени по отношение на здравното осигуряване.

1. Съгласно чл. 2 от Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2018 г. (ЗБНЗОК) задължителната здравноосигурителна вноска е в размер на 8 на сто, като размерът на вноската се запазва спрямо предходната
година.
2. Необходимо е да се отбележи, че на основание чл. 40, ал. 4а от Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО) от 1 януари 2018 г. здравноосигурителната вноска за
лицата по чл. 40, ал. 3 от същия закон се внася върху 65 на сто от минималния
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, което е 331.50 лв.
При определяне на дохода, върху който се внасят здравноосигурителни вноски
за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, следва да се има предвид
осигурителният доход, върху който се дължат вноски за държавното обществено
осигуряване.
Съгласно чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2018 г. лицата по чл. 40, ал. 5 от 330 от
1 януари 2018г. внасят здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход не по-
малък от 255 лв. (половината от минималния размер на осигурителния доход за
самоосигуряващите се лица).
С определения със ЗБДОО за 2018 г. минимален размер на осигурителния доход
за самоосигуряващите се лица (510 лв.) е обвързан осигурителният доход за здравно
осигуряване при неплатен отпуск, при неработоспособност поради болест, бременност
и раждане, при отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и ал. 3 от
КТ и при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и
ал. 4 от КТ.
Към настоящото становище е приложена таблица за размерите и
разпределението за 2018 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно
осигуряване и Учителски пенсионен фонд по осигурени лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица за размерите и разпределението за 2018 г. на
осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен
фонд по осигурени лица.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:

 

Двата документа можете да изтеглите тук:

Източник: https://www.nap.bg/

error: