Ново видео: Осигуровки за чужденец с удостоверение А1

формуляр А1 за работа в чужбина 7 авг.

Ново видео: Осигуровки за чужденец с удостоверение А1

Осигуровки за съдружник в ООД грък с формуляр А1 за работа в чужбина

Във видеото е разяснена същността на формуляр А1 за работа в чужбина. Какво представлява Удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство. Какви са ефектите за осигуреното лице, компетентната институция и институциите на другите държави-членки на ЕС (НАП), в резултат от издаване на формуляр А1 за работа в чужбина.

Посочени са, също така, последиците, които поражда формуляр А1 за работа в чужбина от гледна точка внасянето на осигуровки съгласно приложимото осигурително законодателство.

Разгледани са действията, които следва да предприеме българското дружество. С оглед изясняване на ситуацията и преценка относно внасянето на осигурителни вноски по законодателството на друга държава-членка.

Фактическата обстановка е следната:

Гръцки гражданин е съдружник в търговско дружество, което е регистрирано по българското законодателство. Във връзка с функциониране на дружеството лицето извършва дейност на територията на различни държави-членки (Гърция, Румъния и България). Компетентните власти на Гърция са удостоверили като приложимо гръцкото законодателство в сферата на социалната сигурност чрез издаване на формуляр А1 за работа в чужбина.

Дължат ли се за съдружника осигуровки по българското осигурително законодателство ? Възможно ли е за дружеството да възникнат задължения за осигурителни вноски по осигурителното законодателство на друга държава-членка на ЕС ?

Вижте отговора във видеото с лектор Димитър Бойчев, заснето за списание “Данъци ТИТА” (линк).

error: