Категория: новини

формуляр А1 за работа в чужбина 7 авг.

Ново видео: Осигуровки за чужденец с удостоверение А1

Осигуровки за съдружник в ООД грък с формуляр А1 за работа в чужбина

Във видеото е разяснена същността на формуляр А1 за работа в чужбина. Какво представлява Удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство. Какви са ефектите за осигуреното лице, компетентната институция и институциите на другите държави-членки на ЕС (НАП), в резултат от издаване на формуляр А1 за работа в чужбина.

Посочени са, също така, последиците, които поражда формуляр А1 за работа в чужбина от гледна точка внасянето на осигуровки съгласно приложимото осигурително законодателство.

Разгледани са действията, които следва да предприеме българското дружество. С оглед изясняване на ситуацията и преценка относно внасянето на осигурителни вноски по законодателството на друга държава-членка.

Фактическата обстановка е следната:

Гръцки гражданин е съдружник в търговско дружество, което е регистрирано по българското законодателство. Във връзка с функциониране на дружеството лицето извършва дейност на територията на различни държави-членки (Гърция, Румъния и България). Компетентните власти на Гърция са удостоверили като приложимо гръцкото законодателство в сферата на социалната сигурност чрез издаване на формуляр А1 за работа в чужбина.

Дължат ли се за съдружника осигуровки по българското осигурително законодателство ? Възможно ли е за дружеството да възникнат задължения за осигурителни вноски по осигурителното законодателство на друга държава-членка на ЕС ?

Вижте отговора във видеото с лектор Димитър Бойчев, заснето за списание “Данъци ТИТА” (линк).

НАП удостоверения 4 авг.

Електронни удостоверения от НАП

400 000 хартиени удостоверения от НАП се издават електронно от следващата година

Банките също спират да изискват хартиени удостоверения за дължими данъци и осигурителни вноски.

Всички държавни органи и общини, които изискват клиентите им да представят удостоверения за дължими данъци и осигуровки, се очаква да получават тази информация от НАП задължително по електронен път. Промените са записани в ДОПК и влизат в сила от началото на 2018 г. В момента близо над 100 закона и наредби изискват граждани и предприятия да представят пред различни държавни и общински органи удостоверения за наличие или липса на задължения за данъци и осигурителни вноски, като всяка година по данни от НАП се издават около 400 000 такива удостоверения на хартия.

Държавните органи могат да получат данните по електронен път чрез електронна услуга на НАП. От началото на годината до момента според източници от НАП услугата е ползвана около 5000 пъти. Очакванията са след влизането в сила на промяната в закона информацията да се обменя служебно единствено по електронен път.

Удостоверенията за наличие или липса на задължения за осигуровки и данъци на клиентите на банките при предоставянето на кредити също ще се заявяват и получават изцяло електронно. А електронният обмен между банките и НАП се очаква да започне в близките месеци.

Източник: https://www.nap.bg/

eessi 24 юли

EESSI – електронна социална сигурност в ЕС

Социалната сигурност в ЕС се дигитализира чрез EESSI

В началото на юли ЕК направи поредна първа стъпка към дигитална социална сигурност в ЕС. Комисията пусна системата за електронен обмен на информация в сферата на социалната сигурност (EESSI). Това е нова IT платформа, която трябва да свързва по електронен път около 15 000 компетентни институции на държавите-членки на ЕС, както и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария.

На тази система се възлагат надежди да замени движението на хартиени формуляри между институциите (в т.ч. издадените удостоверения А1 за приложимото осигурително законодателство) с оглед по-бърз, лесен и сигурен обмен на данни за социалната сигурност на лицата в целия ЕС. В България електронния обмен относно издадените формуляри А1 при работа в чужбина ще се извършва от НАП.

EESSI – срокове

Държавите-членки разполагат с две години да се свържат към тази централизирана платформа. Към юли 2019 г. цялото  движение между институциите на информация в областта на социалната сигурност би следвало да се извършва по електронен път.

Поначало беше заложено EESSI да заработи само няколко години след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 883/2004 през 2010 г. Впоследствие крайният срок за приключване на проекта беше многократно отлаган през годините.

А дали всичко ще приключи през юли 2019 г. – само времето ще покаже!

Бойчев консултинг 14 юли
Бойчев консултинг 14 юли
error: