Категория: спогодби

Спогодби за социална сигурност

България прилага 12 двустранни спогодби за социална сигурност. Отнасят се за държави извън ЕС.

Спогодба за социална сигурност

Спогодба за социална сигурност е двустранно споразумение, което урежда определяне на държавата, в която се плащат осигуровките и взаимно признаване на осигурителен стаж. Казано по-разбираемо това са международни спогодби за пенсии.

Международни договори по които Република България е страна

Такива международни договори по които Република България е страна, са сключени с: Мароко, Тунис, Черна гора, Канада, Албания, Украйна, Македония, Молдова, Израел, Корея, Русия и Сърбия.

Една спогодба за социално осигуряване – с Югославия е отменена и се прилага само с Босна и Херцеговина.

НАП определя приложимото осигурително законодателство по част от тези спогодби за социална сигурност.

Спогодби НАП:

Мароко, Тунис, Черна гора, Канада, Молдова, Израел, Корея, Русия и Сърбия.

Останалите двустранни спогодби за социално осигуряване са в правомощията на НОИ.

Различните спогодби за социална сигурност определят лицата, за които се прилагат – персоналния обхват и уредените въпроси – осигурените социални рискове. Но задължително винаги включват осигуряването за пенсия във връзка с взаимното признаване на осигурителен стаж.

осигуряване на чужденец с лнч 2 окт.
здравно осигуряване на чужденец 26 сеп.
осигуряване на чужденец по трудов договор 8 сеп.
осигуровки по граждански договор с чужденец 15 авг.
здравно осигуряване на пенсионер чужденец 2 авг.

Здравно осигуряване на руснак пенсионер от ДОО

Здравно осигуряване на пенсионер чужденец

Как се провежда здравно осигуряване на пенсионер чужденец ще бъде разгледано чрез особеностите на здравно осигуряване на руснак, който получава пенсия от България.

Руски гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в България получава пенсия както от Русия, така и от българската пенсионна система (ДОО). Подлежи ли чужденецът пенсионер на задължително здравно осигуряване в НЗОК и за чия сметка са здравните вноски ?

По въпросите в областта на социалната сигурност между България и Русия се прилага договор, който е в сила от 20.03.2010 г. Договора е публикуван на интернет страницата на НАП на следния адрес.

Здравните осигуровки обаче не са включени сред уредените с договора въпроси (материалния обхват).

Поради тази причина за чужденецът пенсионер e валиден общия ред за здравно осигуряване на чуждите граждани съгласно ЗЗО.

Здравно осигуряване на чужденец в България

Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в НЗОК е определен в ЗЗО. Задължително здравно осигурени са само тези от чужденците, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в България. Това е така, защото съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗО задължително здравно осигурени са чуждите граждани, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в България. Освен ако е предвидено друго в международен договор, по който България е страна, но договора с Русия не включва здравни осигуровки.

Здравно осигуряване на пенсионер чужденец

В конкретният случай руският гражданин разполага с разрешение за постоянно пребиваване в страната. Следователно попада сред лицата, които са задължително осигурени в НЗОК. Здравноосигурителни права на чужденец в България възникват от датата на заплащане на здравноосигурителната вноска.

Тъй като руснакът е пенсионер от ДОО неговите здравни вноски са за сметка на държавния бюджет. При формиране на здравния му статус периодите би следвало да се покриват въз основа на информация за пенсионерите, която НОИ ежемесечно подава към НАП с декларация образец № 3 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

error: