Необходими документи за издаване на Удостоверение А1

документи за удостоверение А1 18 сеп.

Необходими документи за издаване на Удостоверение А1

Необходими документи за Удостоверение А1

В практиката често се задава въпроса какъв е наборът от необходими документи за Удостоверение А1. Отговорът не е еднозначен, защото няма утвърден задължителен списък. А и това зависи в значителна степен от спецификата на всяка конкретна ситуация.

Издаване на удостоверение А1

Издаване на Удостоверение А1 на ниво ЕС е уредено с Регламент (ЕО) № 987/2009.

По отношение на България процедурата е детайлизирана с ДОПК. Издаване на Удостоверение А1 се извършва в рамките на административното обслужване по реда на Глава дванадесета от кодекса (основание чл. 88, ал. 2 от него).

Характерно за този процес е, че издаване на Удостоверение А1 се извършва по искане на заинтересованото лице (основание чл. 89, ал 1 от ДОПК). А към искането се прилагат и необходимите доказателства за наличие на основанията за издаване на удостоверението (основание чл. 89, ал 3 от ДОПК). Заинтересован може да бъде както осигурено лице, в т.ч. самоосигуряващ се, така и работодател/осигурител.

С други думи при кандидатстване за документа трябва да се подаде искане за издаване на удостоверение А1. Придружено, разбира се, с необходими документи за издаване на Удостоверение А1 доказващи изпълнени условия за издаване на удостоверение А1. Доказателствата са насочени към изпълнение на изискванията за прилагане на българското законодателство в сферата на социалната сигурност.

Кои са тези необходими документи за Удостоверение А1
Искане за издаване на удостоверение А1

Един от първите необходими документи за Удостоверение А1 е искане за издаване на удостоверение А1. Искането, което се подава пред НАП е стандартна бланка. Образецът на искане за издаване на удостоверение А1 от НАП зависи от конкретната ситуация на трудова активност.

Искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-236

Искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-236 се подава при командироване на работници в друга държава-членка на ЕС. Бланката на образеца можете да изтеглите тук Окд-236. Няма описан задължителен набор от документи, които да се прилагат към искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-236. Практиката показва, че в повечето случаи искането е придружено от документи, идентифициращи командирования работник. Например копие на лична карта, паспорт или др. Също така заповед за неговата командировка. И договора между предприятията, въз основа на който лицето е изпратено в друга държава членка на ЕС. Понякога се прилага и трудовия договор на лицето. Но това може би е излишно, защото  по принцип НАП разполага с тази информация.

Други документи към искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-236

Другите необходими документи за Удостоверение А1 може да са тези, които доказват изпълнение на задължителните условия за издаване на удостоверение А1 при командироване на работници в държава-членка на ЕС. Например копия от договори на работодателя с клиенти в България, справка относно брой на изпълнените поръчки в страната и т.н. Те могат да се представят и допълнително ако са изискани от органа по приходите в хода на производството. Това се случва най-вече когато информацията в искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-236 не е достатъчна за да се вземе обективно решение от НАП.

Темата относно задължителните условия за издаване на удостоверение А1 при командироване на работници в държава-членка на ЕС е  разгледана в друга наша публикация – за повече информация вижте тук.

Искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-237

Искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-237 се подава за заето лице, което работи в различни държави-членки на ЕС. Бланката на образеца можете да изтеглите тук Окд-237. Отново няма описан задължителен набор от документи, които да се прилагат към искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-237. Практиката показва, че в повечето случаи искането е придружено от документи, идентифициращи заетото лице. Например копие на лична карта, паспорт или др. И неговите договори за работа в ЕС. Понякога се прилага и трудовия договор на лицето с български работодател, но това както вече беше отбелязано може би е излишно, защото  по принцип НАП разполага с тази информация.

Други документи към искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-237

Другите необходими документи за Удостоверение А1 може да са тези, които доказват изпълнение на задължителните условия за издаване на удостоверение А1 за заето лице, което работи в различни държави-членки на ЕС. Например копие от нотариален акт за собственост върху жилище в България или договор за наем на такова и др. Служи за доказване пребиваването на лицето в страната. Както и документи доказващи седалището/мястото на дейност на работодателя в България и т.н. Те също могат да се представят и допълнително ако са изискани от органа по приходите в хода на производството. Това се случва най-вече когато информацията в искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-237 не е достатъчна за да се вземе обективно решение.

Искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-238

Искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-238 се подава при командироване на самостоятелно заето лице в друга държава-членка на ЕС. Бланката на образеца можете да изтеглите тук Окд-238. По отношение на тези случаи също няма описан задължителен набор от документи, които да се прилагат към искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-238. Практиката показва, че в повечето случаи искането е придружено от документи, идентифициращи самостоятелно заетото лице (копие на лична карта, паспорт или др.). И договора въз основа на който ще работи в друга държава членка на ЕС. Последният удостоверява наличието на действителна трудова ангажираност извън България.

Други документи към искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-238

Другите необходими документи за Удостоверение А1 може да са тези, които доказват изпълнение на задължителните условия за издаване на удостоверение А1 при командироване на самостоятелно заето лице в друга държава-членка на ЕС. Например копия от документи за собствен или нает офис и производствени помещения, регистрации в професионални/браншови организации и т.н. Отново могат да се представят допълнително ако са изискани от органа по приходите в хода на производството. Това се случва най-вече когато информацията в искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-238 не е достатъчна за да се вземе обективно решение от НАП.

Темата относно искане за издаване на удостоверение А1 за самостоятелно заето лице е  разгледана в друга наша публикация – за повече информация вижте тук.

Искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-239

Искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-239 се подава при работа на самостоятелно заето лице в различни държави-членки на ЕС. Бланката на образеца можете да изтеглите Окд-239. Тук също няма да откриете задължителен задължителен набор от документи, които да се прилагат към искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-239. Практиката показва, че в повечето случаи искането е придружено от документи, идентифициращи лицето. Например копие на лична карта, паспорт или др. И договорите въз основа на който ще работи в други държави от ЕС. Последните удостоверяват наличието на действителна трудова ангажираност извън България.

Други документи към искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-239

Другите необходими документи за Удостоверение А1 може да са тези, които доказват изпълнение на задължителните условия за издаване на удостоверение А1 за работа на самостоятелно заето лице в различни държави-членки на ЕС. Например копие от нотариален акт за собственост върху жилище в България или договор за наем на такова и др. Служи за доказване пребиваването на лицето в страната. Копие от документ за регистрация като самостоятелно заето в друга държава-членка на ЕС. Последният удостоверява наличието на действителна трудова ангажираност извън България и т.н. Тези документи могат да се представят и допълнително ако са изискани от органа по приходите в хода на производството. Това се случва най-вече когато информацията в искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-239 не е достатъчна за да се вземе обективно решение от НАП.

Искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-240

Искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-240 се подава при работа като заето и самостоятелно заето лице в различни държави от ЕС. Бланката на образеца можете да изтеглите Окд-240. Няма описан задължителен задължителен набор от документи, които да се прилагат към искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-240. Практиката показва, че в повечето случаи искането е придружено от документи, идентифициращи лицето (копие на лична карта, паспорт или др.). И договорите въз основа на които ще работи в други държави от ЕС. Служат за удостоверяване наличието на действителна трудова ангажираност извън България.

Други документи към искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-240

Другите необходими документи за Удостоверение А1 може да са тези, които доказват изпълнение на задължителните условия за издаване на удостоверение А1 при работа като заето и самостоятелно заето лице в различни държави-членки на ЕС. Например копие от нотариален акт за собственост върху жилище в България или договор за наем на такова и др. Те доказват пребиваването на лицето в страната. Също така копие от документ за регистрация като самостоятелно заето лице в друга държава-членка на ЕС. Последният удостоверява наличието на действителна трудова ангажираност извън България и т.н. Тези документи могат да се представят и допълнително ако са изискани от органа по приходите в хода на производството. Това се случва най-вече когато информацията в искане за издаване на удостоверение А1 образец Окд-240 не е достатъчна за да се вземе обективно решение от НАП.

error: