Минимална работна заплата за 2021 г.

мрз 7 дек.

Минимална работна заплата за 2021 г.

МРЗ за 2021 г.

Както се очакваше минималната работна заплата (МРЗ) за 2021 г. е определена в размер на 650 лв.

Това е извършено с акт на Министерски съвет – Постановление № 331 от 26 ноември 2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната.

Постановлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 103 от 04 декември 2020 г.

Влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Определяне на МРЗ за 2021 г.

Член единствен от постановлението гласи следното:

“(1) Определя от 1 януари 2021 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 650 лв. и на минималната часова работна заплата 3,92 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. (2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.”.

Освен за трудовото законодателство новият размер на МРЗ за 2021 г. има връзка и с осигуровките.

Това е така, защото в посочени от КСО и ЗЗО случаи се препраща към определената МРЗ за страната.

Например при гражданските договори, ако лицето не е осигурено на друго основание през съответния месец, осигуровки по без трудовото правоотношение се плащат само ако полученото месечно възнаграждение е равно или надвишава една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността. В тази насока са разпоредбите на чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО и чл. 4, ал. 1, т. 3, б. “а” от ЗЗО.

Или пък работниците и служителите, за които не е определен минимален осигурителен праг. Осигуровките за тях се плащат върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Посочено е в чл. 6, ал. 3 от КСО.

Осигуровките за държавните служители и други лица по специални закони също се дължат върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Основание за това е разпоредбата на чл. 6, ал. 5 от КСО.

Именно поради това новият размер от 650 лв. на МРЗ за 2021 г. не е без значение и за целите на осигуровките.

error: