Осигуровки при погрешно изплатено възнаграждение по ДУК

дук осигуровки 12 авг.

Осигуровки при погрешно изплатено възнаграждение по ДУК

Какво се случва, когато възнаграждения, дължими на юридическо лице неправилно са изплащани на физическо лице

Внасят ли се по ДУК осигуровки за възнаграждения, дължими на юридическо лице погрешно изплащани на физическо лице.

Търговско дружество (А) дължи възнаграждения на свой изпълнителен член на съвета на директорите, който е юридическо лице (Б). Но погрешка ги е изплащало на физическо лице. Физическото лице не е в правоотношения с платеца на възнагражденията (А). Същото е изпълнител по договор за управление и контрол (ДУК) на другото юридическо лице (Б). В това качество лицето представлява изпълнителния член на съвета на директорите (Б) при управлението на първото търговско дружество (А).

Дължат ли се за физическото лице по ДУК осигуровки върху така изплатените възнаграждения?

Общественото осигуряване в България (задължителното социално и здравно осигуряване) е персонално, т.е. касае конкретни физически лица. В този смисъл са и дефинициите за осигурено лице в действащото законодателство. За целите на ДОО “осигурено лице” е физическо лице, което извършва трудова дейност, ………. – § 1, т. 3 от ДР към КСО;

За задължителното здравно осигуряване “осигурено лице” е физическо лице, осигурено при условията и по реда на ЗЗО – § 1, т. 13 от ДР към закона.

За задълженията за осигурителни вноски и правата, свързани с ДОО определящ е характера на правоотношението, въз основа на което се полага труда.

Такова правоотношение между платеца на възнаграждението (А) и физическото лице в случая липсва. Това е така, защото член на съвета на директорите е юридическо лице (Б).

Предвид това, платецът на възнаграждението (А) няма качеството на осигурител по смисъла на КСО. Респективно осигуряващ по ЗЗО спрямо физическото лице. Съответно за лицето не би следвало да се превеждат осигуровки по договор за управление и контрол.

Внасят ли се по ДУК осигуровки в конкретния случай

Гореизложеното е валидно само в случай, че между платеца на дохода (А) и физическото лице не са налице правоотношения по повод управлението на дружеството (А); между двете юридически лица (А и Б) не е налице споразумение за споделяне на възнаграждението, което се изплаща на физическото лице във връзка с упражняваната от него трудова дейност; респективно при условие, че въпросното възнаграждение е върнато, тъй като недължимо е платено на физическото лице вместо на юридическото лице – член на съвета на директорите (Б). Още повече, че въпросното физическо лице е в правоотношения с другото юридическо лице (Б). Упражнява трудова дейност по смисъла на КСО, в т.ч. във връзка с управлението на платеца на дохода (А), като за упражняваната трудова дейност подлежи на обществено осигуряване (дължат се осигуровки) съобразно правоотношението, въз основа на което се полага труда и доходите от тази трудова дейност.

В случай обаче, че възнаграждението не се върне от физическото лице на платеца на дохода (А) е възможно същото да се възприеме от органите на НАП като осигурителен доход по смисъла на КСО. Това е така, защото то е свързано с упражнявана от физическото лице трудова дейност по смисъла на същия кодекс.

error: