Здравни осигуровки за безработни за 2021 г.

здравни осигуровки за безработни 5 дек.

Здравни осигуровки за безработни за 2021 г.

Здравни осигуровки за безработни

Здравни осигуровки за безработни лица не се внасят за тези от тях, които получават парично обезщетение за безработица. Здравните вноски за лицата с право на парично обезщетение за безработица, както и досега, са за сметка на държавния бюджет. Основание за това е чл. 40, ал. 1, т. 8 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Лицата, които подлежат на задължително осигуряване към НЗОК, но не са здравно осигурени на някое от другите основания по ЗЗО (например трайно безработните без право на парично обезщетение за безработица), плащат здравни осигуровки за своя сметка и подават еднократно декларация. Това е определено е в чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. Става въпрос за декларация образец № 7 по Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. във връзка с възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на въпросното основание. В декларацията се посочва и избрания от лицето здравноосигурителен доход.

Размер на здравната осигуровка за 2021 г.

Задължителната здравна осигуровка за 2021 г. е определена в размер 8 на сто (с чл. 2 от ЗБНЗОК).

Здравни осигуровки за безработни лица се внасят върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и не по-голям от максималния осигурителен доход, като и двата са определени със ЗБДОО за 2021 г.

За 2021 г. е увеличен от 610 лв. на 650 лв. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се по КСО лица. Определен е в такъв размер (650 лв.) с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2021 г. А половината от този осигурителен доход се равнява на 325 лв. за 2021 г. С други думи, от началото на 2021 г. минималният здравноосигурителен доход за въпросните лица се увеличава с 20 лв. (от 305 лв. за 2020 г. на 325 лв. за 2021 г.).

Което обуславя повишение за 2021 г. и на месечните здравни осигуровки за безработни, като дължимата сума е не по-малка от 26,00 лв. на месец (за 2020 г. беше 24,40 лв. месечно).

Тази минимална месечна сума здравни осигуровки за безработни се определя като размерът на здравната осигуровка за годината се приложи към половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (т.е. 325*8% = 26,00 лв. здравна осигуровка за 2021 г.).

Здравни осигуровки се плащат върху не повече от максималния месечен осигурителен доход. Максималният осигурителен доход за 2021 г. е запазен в размер на 3000 лв. (основание чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2021 г.). Това се отнася и за здравното осигуряване.

Плащане на здравни осигуровки за безработни 

Плащането на здравни осигуровки за безработни се прави до 25-то число на следващия месец. Този срок е определен в в чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО и не се променя спрямо 2020 г. Например за януари 2021 г. здравната осигуровка за тези лица се плаща до 25 февруари 2021 г.

Годишно изравняване за 2020 г.

Безработните, които са се осигурявали сами здравно за 2020 г. би следвало да правят и годишно изравняване като плащат окончателни здравни вноски през 2021 г. Това се случва, когато доходите по данъчната декларация за 2020 г. надвишават осигурителния доход, върху който ежемесечно са внасяни здравни осигуровки за 2020 г. Става въпрос например за доходи от наем, авторски възнаграждения и др. Годишното изравняване за тези лица обичайно се извършва чрез Таблица 2, която е приложение към годишната данъчна декларация.

Окончателните здравни вноски се внасят в срока за подаване на данъчната декларация.

Месечните и окончателните здравни осигуровки се дължат и плащат чрез ЕГН (ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП) по сметка на съответната териториална дирекция на НАП (по постоянен адрес) за събиране на приходите за НЗОК.

Неплащането на повече от 3 месечни здравни осигуровки за предходните 36 месеца лишава лицата от здравноосигурителни права (чл. 109, ал. 1 от ЗЗО). А здравният статус се възстановява, когато лицето внесе всички дължими здравни вноски през последните 5 години (чл. 109, ал. 2 от ЗЗО). Но сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват (чл. 109, ал. 3 от ЗЗО).

error: