Здравни осигуровки за безработни 2017

здравни осигуровки за безработни 8 авг.

Здравни осигуровки за безработни 2017

 Здравни осигуровки за безработни 2017

Здравни осигуровки за безработни не се внасят за тези от тях, които получават парично обезщетение за безработица. Здравните вноски за тях са за сметка на държавния бюджет.

Лицата, които подлежат на задължително осигуряване към НЗОК, но не са здравно осигурени на някое от основанията по ЗЗО (например трайно безработните без право на парично обезщетение за безработица), плащат здравни осигуровки за своя сметка и подават декларация за това (декларация образец № 7).

Декларация образец № 7 се подава еднократно до 25-то число на месеца, следващ месеца на осигуряването по този ред (например ако безработният трябва сам да започне да плаща здравни вноски от януари подава декларация образец № 7 до 25 февруари).

Колко струват здравните осигуровки на месец

Здравната осигуровка е в размер 8 % върху избран от лицата осигурителен доход между 230 лв. и 2600 лв. Плаща се до 25-то число на следващия месец (например за януари – до 25 февруари). Избраният осигурителен доход също се посочва в декларация образец № 7.

Тези лица правят и годишно изравняване като плащат окончателни здравни вноски. Това се случва, когато декларираните доходи надвишават осигурителния доход, върху който ежемесечно са внасяли здравни осигуровки. Става въпрос например за доходи от наем, авторски възнаграждения и др. Годишното изравняване се извършва чрез Таблица 2, която е приложение към годишната данъчна декларация.

Срокът за внасяне на окончателните здравни вноски е до 30 април на следващата година.

Месечните и окончателните здравни осигуровки се дължат и се плащат по сметка на съответната териториална дирекция на НАП за съ­би­ра­не на при­хо­ди­те за НЗОК.

Неплащането на повече от 3 месечни здравни осигуровки за предходните 36 месеца лишава тези лица от здравноосигурителни права. Здравният статус се възстановява, когато лицето внесе всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 5 години. Но сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не му се възстановяват.

error: