Здравни осигуровки

здравни осигуровки 11 мар.

Здравни осигуровки

Здравни осигуровки

В Държавен вестник (ДВ), брой 66 от 01 август 2023 г. е обнародван Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. (ЗБНЗОК за 2023 г.)

С обнародвания в същия брой на ДВ Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. (ЗБДОО за 2023 г.) са въведени размерите на осигурителния доход, които касаят и здравното осигуряване за 2023 г.

Размер на здравната осигуровка

С чл. 2 от ЗБНЗОК за 2023 г. е определен размерът на задължителната здравноосигурителна вноска.

За 2023 г. здравната осигуровка се запазва в размер 8 на сто.

Не се променя и съотношението, в което се разпределя този размер между осигуряващия и здравноосигуреното лице (60:40).

Минимален здравноосигурителен доход
Минимални осигурителни прагове

Минималните осигурителни прагове за 2023 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1, б. “а” от ЗБДОО за 2023 г. (за периода от 1 януари до 31 юли) и с Приложение № 1А към чл. 9, т. 2, б. “а” от ЗБДОО за 2023 г. (за периода от 1 август до 31 декември).

Здравни осигуровки за самоосигуряващи се

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица е определен по следния начин:

  • 710 лв. за периода от 1 януари до 31 юли (чл. 9, т. 1, б. “б” от ЗБДОО за 2023 г.)
  • 780 лв. за периода от 1 август до 31 декември (чл. 9, т. 2, б. “б” от ЗБДОО за 2023 г.)

Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване.

Здравни осигуровки за земеделски производители

Минималният осигурителен доход за земеделските производители е определен по следния начин:

  • 710 лв. за периода от 1 януари до 31 юли (чл. 9, т. 1, б. “в” от ЗБДОО за 2023 г.)
  • 780 лв. за периода от 1 август до 31 декември (чл. 9, т. 2, б. “в” от ЗБДОО за 2023 г.)

Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване.

Максимален здравноосигурителен доход

Максималният осигурителен доход за 2023 г. е както следва:

  • 3400 лв. за периода от 1 януари до 31 юли (чл. 9, т. 1, б. “г” от ЗБДОО за 2023 г.)
  • 3400 лв. за периода от 1 август до 31 декември (чл. 9, т. 2, б. “г” от ЗБДОО за 2023 г.)

error: