Здравни осигуровки за 2021 г.

здравни осигуровки 6 дек.

Здравни осигуровки за 2021 г.

Здравни осигуровки

В Държавен вестник (ДВ), брой 103 от 04 декември 2020 г. е обнародван Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ЗБНЗОК за 2021 г.).

С обнародвания в същия брой на ДВ Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО за 2021 г.) са въведени размерите на осигурителния доход, които касаят и здравното осигуряване за 2021 г.

Размер на здравната осигуровка

С чл. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г. е определен размерът на задължителната здравноосигурителна вноска.

За 2021 г. здравната осигуровка се запазва в размер 8 на сто.

Не се променя и съотношението, в което се разпределя този размер между осигуряващия и здравноосигуреното лице (60:40).

Минимален здравноосигурителен доход
Минимални осигурителни прагове

Минималните осигурителни прагове за 2021 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2021 г.

Класовете професии традиционно са разпределени в 9 колони от приложението. А икономическите дейности са посочени на 86 реда от него.

По същество не се променя механизмът, въз основа на който се определят минималните осигурителни прагове за 2021 г.

Здравни осигуровки за самоосигуряващи се

За 2021 г. е увеличен от 610 лв. на 650 лв. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се по КСО лица (основание чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2021 г.). Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване. 

Здравни осигуровки за безработни

Размерът на горепосочения доход (650 лв.) оказва влияние върху дължимите здравни осигуровки не само от самоосигуряващите се смисъла на КСО. Но касае и всички неосигурени лица, които плащат здравни вноски изцяло за своя сметка. Става въпрос за лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, които внасят здравни осигуровки върху не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година.

Това означава, че от началото на 2021 г. минималният здравноосигурителен доход за тях се повишава от 305 лв. съответно на 325 лв. С други думи, тяхната здравна осигуровка за 2021 г. като сума е не по-малка от 26,00 лв. месечно. Запазва се задължението на тези лица за еднократно подаване на декларация образец № 7 и евентуално за извършване на годишно изравняване на здравноосигурителния доход.

Здравни осигуровки за земеделски производители

В размер на 420 лв. се запазва минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите (основание чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за  2021 г.). Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване.

Максимален здравноосигурителен доход

Максималният осигурителен доход за 2021 г. е запазен в размер на 3000 лв. (основание за това е чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2021 г.).

error: