Здравни осигуровки

здравни осигуровки 22 дек.

Здравни осигуровки

Здравни осигуровки

В Държавен вестник (ДВ), брой 106 от 22 декември 2023 г. е обнародван Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. (ЗБНЗОК за 2024 г.)

С обнародвания в същия брой на ДВ Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. (ЗБДОО за 2024 г.) са въведени размерите на осигурителния доход, които касаят и здравното осигуряване за 2024 г.

Размер на здравната осигуровка

С чл. 2 от ЗБНЗОК за 2024 г. е определен размерът на задължителната здравноосигурителна вноска.

За 2024 г. здравната осигуровка се запазва в размер 8 на сто.

Не се променя и съотношението, в което се разпределя този размер между осигуряващия и здравноосигуреното лице (60:40).

Минимален здравноосигурителен доход
Минимални осигурителни прагове

Минималните осигурителни прагове за 2024 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2024 г.

Здравни осигуровки за самоосигуряващи се

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, вкл. за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите, е определен в размер на 933 лв. (основание чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2024 г.)

Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване.

Максимален здравноосигурителен доход

Максималният осигурителен доход за 2024 г. е определен в размер на 3750 лв. (основание чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за 2024 г.).

error: