Обучения и публикации

Обучения и семинари

Димитър Бойчев е утвърден лектор в областта на осигуровките и издаването на удостоверение А1. Ежегодно участва в провеждането на десетки обучения, семинари и уебинари с практическа насоченост.

В периода 2019 г. – 2022 г. е  хоноруван преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, магистърска програма, курс „Данъците в счетоводството“, I-ва част.

димитър бойчев
Димитър Бойчев

Основната цел на семинарите е участниците да получат систематизирано максимален обем от полезна информация и да бъдат подпомогнати при затруднения, свързани с прилагане на българското осигурително законодателство и регламентите на ЕС.

Тематиката на обученията е насочена основно към:

 • ежегодните промени в осигурителното законодателство (подробно представяне на промените, обсъждане на мотивите за въвеждането, начинът на прилагането им и анализ на възможните последствия за задължените лица);
 • актуални въпроси за осигурителните вноски  (разглеждане на интересни казуси и примери от практиката, препоръки при затруднения с прилагане на законодателството, разясняване на възможности за оптимизиране на разходите за осигуровки);
 • осигурителни вноски в трансгранични ситуации (общ преглед на Регламентите на ЕС и двустранните споразумения за социална сигурност,  решаване на казуси, свързани с тяхното прилагане и представяне на интересни случаи от практиката);
 • базови обучения за новоназначени служители (разясняване на основни положения от осигурителното законодателство и Регламентите на ЕС, задълженията на осигурителите и тяхната комуникация с НАП и други институции).

Публикации

Димитър Бойчев е разпознаваем автор на десетки книги, наръчници, коментари и отговори на въпроси в областта на осигуровките и издаваното на формуляр А1 за престижни специализирани издания/издателства като ТИТА, Труд и право, Наръчник на икономиста, Актив, Раабе, Сиела и др.

Само малка част от неговата авторска дейност са:

 • Облагане доходите на физическите лица от А до Я. Важни насоки за тяхното осигуряване, съавтор, ISBN 978-954-608-289-3, 2021 г., ИК Труд и право;
 • Работа на чужденци в Република България – трудовоправни аспекти, осигуряване, данъци, съавтор, ISBN 978-619-7088-11-3, 2021 г., издател ТИТА;
 • Казуси за осигурителни вноски върху някои специфични елементи от възнаграждението на работниците и служителите, автор, ISBN 978-619-7088-10-6, 2019 г., издател ТИТА;
 • Приложимо осигурително законодателство в ЕС. Правила за определяне на държавата-членка, в която се дължат осигурителните вноски и издаване на удостоверение А1, автор, ISBN 978-619-7088-08-3, 2018 г., издател ТИТА;
 • Командироване в ЕС – КТ, КСО, ЗДДФЛ, СИДДО, съавтор, ISSN 1314-6505, 2017 г., издател ТИТА;
 • Задължителни вноски за 2022 г. Преглед на промените, автор, списание „Труд и осигуровки ТИТА“, бр. 4, март 2022 г.;
 • Задължителни вноски за 2021 г. Преглед на промените, автор, списание „Данъци ТИТА“, бр. 142, януари 2021 г.;
 • Годишно изравняване на осигурителния доход за 2021 г. на самоосигуряващите се лица, автор, списание „Труд и осигуровки ТИТА“, бр. 2, януари 2022 г.;
 • Годишно изравняване на осигурителния доход за 2020 г. на самоосигуряващите се лица, автор, списание „Данъци ТИТА“, бр. 145, февруари 2021 г.;
 • Социално и здравно осигуряване 2009, автор, издателство „Сиела“;
 • Осигуряване при трансгранични ситуации – практически казуси, автор, издателство РААБЕ, 2014 г.;
 • Осигуряване в рамките на ЕС – практически казуси, автор, издателство РААБЕ, 2013 г.;
 • Практика и казуси в осигуряването, съавтор, издателство РААБЕ, ISBN/ISSN: 2367-685X;
 • Международно данъчно облагане и осигуряване, съавтор, издателство РААБЕ;
 • стотици отговори на актуални въпроси в специализирани издания;
 • и много други.

Отворени сме към потенциално партньорство, свързано с нови обучения или публикации и сме на ваше разположение, ако желаете да обсъдим съвместно сътрудничество.

 

error: