Осигуровки върху присъдени възнаграждения и обезщетение за забавянето им

осигуровки върху присъдени възнаграждения 20 окт.

Осигуровки върху присъдени възнаграждения и обезщетение за забавянето им

Дължат ли се осигуровки върху присъдени възнаграждения за извънреден и нощен труд и обезщетение за забавено плащане на тези възнаграждения

В резултат от трудово правен спор съдът уважава искът на работник срещу неговия работодател и се стига до съдебно решение с присъдени възнаграждения за положен извънреден и нощен труд. Освен това съдът присъжда на работника и обезщетение за забавеното плащане на тези възнаграждения.

Дължат ли се от работодателя осигуровки върху присъдените от съда възнаграждения за положен извънреден и нощен труд ?

Дължат ли се от работодателя осигуровки върху присъденото от съда обезщетение за забавеното плащане на тези възнаграждения ?

Осигуровки върху присъдени възнаграждения за извънреден и нощен труд

Осигурителните вноски за ДОО се дължат върху доходите от трудова дейност. Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.

Възнагражденията за положен извънреден и нощен труд са доходи от трудова дейност на работника. Това означава, че тези възнаграждения представляват осигурителен доход по смисъла на чл. 6, ал. 2 от КСО. Върху въпросните възнаграждения се дължат осигуровки за ДОО. На основание чл. 157, ал. 6 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, върху тези плащания се дължат осигурителни вноски и за ДЗПО, съответно за здравно осигуряване.

Осигуровки върху присъдено обезщетение за забавеното плащане на възнаграждения

Плащанията, представляващи обезщетение за забавени възнаграждения не са доходи от трудова дейност на работника. В потвърждение на това е и фактът, че сумите за лихви, които се изплащат по реда на чл. 245, ал. 2 от КТ са изключени от елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Това изрично е определено с разпоредбата на чл. 1, ал. 8, т. 6 от НЕВДПОВ. С други думи тези плащания не представляват осигурителен доход по смисъла на чл. 6, ал. 2 от КСО. Иначе казано върху присъденото обезщетение за забавени възнаграждения не се дължат осигуровки за ДОО. Изхождайки от разпоредбите на чл. 157, ал. 6 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, върху тези плащания не се дължат осигурителни вноски и за ДЗПО, съответно за здравно осигуряване.

error: