Осигуровки по граждански договор с чужденец от ЕС

Осигуровки по граждански договор с чужденец от ЕС 8 авг.

Осигуровки по граждански договор с чужденец от ЕС

Осигуровки по граждански договор с чужденец от ЕС

Къде се плащат осигуровки по граждански договор с чужденец от ЕС и възложител от България ще разгледаме чрез следния случай. Шведски гражданин живее и работи по трудов договор в Швеция. Лицето ще работи и по граждански договор за българско дружество. Дейността ще се извършва дистанционно от Швеция.

Дължат ли се за лицето осигуровки по този граждански договор в чужбина съгласно българското законодателство ?

Възможно ли е за българският възложител да възникнат задължения за осигурителни вноски по законодателството на другата държава-членка ?

След присъединяването на България към ЕС се прилагат регламентите за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на Съюза.

Това са Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, чиито териториален обхват включва всички държави–членки на ЕС. В най-общия случай регламентите се прилагат към граждани на държава–членка, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави–членки (основание чл. 2(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004).

„Определяне на приложимото осигурително законодателство” е един от основните принципи, установени с Регламент (ЕО) № 883/2004. Според този принцип, лицата, за които се прилага регламента са осигурени само в една държава–членка (основание чл. 11(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004).

Приложимото осигурително законодателство се определя според разпоредбите на Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 (чл. 11 – чл. 16), при условие, че е налице трансгранична ситуация. Трансгранична ситуация е пресичане на граници между държави, които прилагат регламента от лица, попадащи в персоналния му обхват. В конкретния случай такава е налице, тъй като гражданин на държава-членка (Швеция) полага труд за възложител от друга държава-членка (България).

Държава, в която се внасят осигуровки по граждански договор с чужденец от ЕС

Основното правило при определяне на приложимото осигурително законодателство е, че за лицата се внасят осигуровки по законодателството на държавата–членка, на чиято територия работят  (“lex loci laboris”). Лицата които са заети или като самостоятелно заети в една държава–членка са подчинени на законодателството на тази държава (основание чл. 11(3)(а) от Регламент (ЕО) № 883/2004).

Тъй като работи единствено на територията на Швеция, физическото лице е обхванато от системата за социална сигурност на въпросната държава-членка. Там се плащат и осигурителните вноски, изцяло съгласно законодателството на тази държава.

Това означава, че институциите в България (НАП) нямат право да претендират осигуровки за лицето по българското законодателство за периода на трудовата дейност в Швеция.

В тази връзка обаче е добре да се има предвид, че работодателите (възложителите) са длъжни да превеждат осигурителните вноски в съответствие с националното осигурително законодателство на компетентната държава–членка, което е приложимо за наетите от тях лица, независимо дали предприятието е регистрирано в тази държава–членка (основание чл. 21(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009).

На свой ред това означава, че за българският възложител хипотетично е възможно да възникнат задължения за осигуровки по осигурителното законодателството на компетентната държава-членка (Швеция), в зависимост от спецификата на националното законодателство на въпросната държава.

Възникват ли задължения за осигуровки в друга държава за българския възложител

В конкретния случай изплащаното на лицето от българското дружество възнаграждение по граждански договор не касае по никакъв начин задълженията за осигурителни вноски по българското законодателство, защото същото изобщо не се прилага спрямо лицето. Важното и същественото в случая е как осигурителното законодателство на Швеция третира тези правоотношения и техните елементи по повод евентуалното възникване на задължение за осигуровки.

В тази насока е необходимо да се проучи за дейността по гражданския договор счита ли се изпълнителят за осигурено лице по шведското осигурително законодателство. Ако да тогава как се третира дейността – като наето или самостоятелно заето лице се лице. Защото ако е дейност на самоосигуряващо се за българският възложител може изобщо да не възникнат задължения за осигуровки по граждански договор. Има ли максимален осигурителен доход в Швеция. И дали евентуално лицето вече не е осигурено по другия договор на максимума по шведското законодателство.  При такава ситуация за българското дружество също може изобщо да не възникнат задължения и т.н.

Осигуровки по граждански договор с чужденец от ЕС съгласно законодателството на компетентната държава

Важно е да се подчертае, че националното осигурително законодателство на компетентната държава–членка (в случая Швеция) се прилага в неговата цялост. С всички произтичащи задължения. Освен превеждане на осигурителни вноски могат да включват задължителни регистрации; подаване на данни за лицето; деклариране на задължения за осигуровки и други в зависимост от спецификата на това законодателство.

По отношение на основното правило (работа само в една държава-членка) не е предвидено издаване на удостоверение А1 от компетентната институция на държавата–членка, чието законодателство се прилага спрямо лицето (в случая Швеция).

error: