Социални осигуровки

осигуровки 22 дек.

Социални осигуровки

Осигуровки

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2024 г. е обнародван в Държавен вестник, брой 106 от 22 декември 2023 г.

Осигурителен доход

Минимални осигурителни прагове – въведени са с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2024 г.

Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица – определен е в размер на 933 лв. (основание чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2024 г.) – отнася се и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите.

Максимален осигурителен доход – определен е в размер на 3750 лв. (основание чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за 2024 г.).

Размери на осигуровки

Определени са размерите на осигурителните вноски за фонд “ТЗПБ” по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО за 2024 г. 

За 2024 г. не се променят размерът и разпределението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“, фонд „ОЗМ“ и фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

Вноски за фонд „ГВРС“

За 2024 г. не се внасят вноски за фонд „ГВРС“. Основание за това е разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗБДОО за 2024 г.

error: