Социални осигуровки за 2021 г.

осигуровки 22 дек.

Социални осигуровки за 2021 г.

Осигуровки за 2021 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2021 г. е обнародван в Държавен вестник, брой 103 от 04 декември 2020 г.

Осигурителен доход за 2021 г.

Минимални осигурителни прагове

Минималните осигурителни прагове са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2021 г.

За 2021 г. принципно не се променя начинът по който и досега се определяха минималните осигурителни прагове.

Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица

За 2021 г. е увеличен от 610 лв. на 650 лв. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Новият размер е определен с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2021 г.

Минимален осигурителен доход за земеделски производители

Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите е запазен в размер 420 лв. Определен е в този размер с чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за 2021 г.

Максимален осигурителен доход

Максималният осигурителен доход за 2021 г. е запазен в размер на 3000 лв. В този размер е въведен с чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2021 г.

Минимална работна заплата

Макар да не се определя със ЗБДОО, минималната работна заплата (МРЗ) служи за целите на определяне на осигурителния доход в определени от КСО случаи. Това касае и осигуровките за 2021 г. Например за работниците, за които не се прилагат минимални осигурителни прагове, гражданските договори и т.н.

В тази връзка размерът на МРЗ за 2021 г. е 650 лв.

Размери на осигуровки

За 2021 г. не се променя размерът и разпределението на осигурителните вноски за фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ” и фонд “Безработица” на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Размерът на осигуровките за фонд “ТЗПБ” на ДОО традиционно е определен с приложение към ЗБДОО. Това е Приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО за 2021 г.

Вноски за фонд “ГВРС”

За 2021 г. не се внасят вноски за фонд “ГВРС”. Основание за това е разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗБДОО за 2021 г.

Друго

Увеличава се броят на работните дни неплатен отпуск, които през 2021 г. се зачитат за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО.

Разширена е възможността за упражняване правото на избор за промяна на осигуряването от унивурсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на ДОО.

error: