Осигуряване на румънец, работещ в Румъния за българско дружество

осигуряване на чужденец от ЕС 28 сеп.

Осигуряване на румънец, работещ в Румъния за българско дружество

Осигуряване на чужденец от ЕС, който работи в друга държава-членка за българско дружество

Спецификите относно осигуряване на чужденец от ЕС ще бъдат разгледани чрез следния конкретен случай. Установено в България дружество с ограничена отговорност (ООД) възнамерява да открие клон в Румъния. Дружеството ще наеме по трудов договор румънски гражданин, който ще работи само на територията на другата държава-членка на ЕС.

В коя държава се дължат осигурителни вноски за румънеца ?

Възможно ли е за българското дружество да възникнат задължения за осигурителни вноски по румънското законодателство ?

В конкретния случай са възможни две хипотези:

Трудов договор с клона на дружеството, в случай че клонът има качеството работодател

При първата хипотеза лицето е наето по трудово правоотношение от клона на българското дружество. Тогава румънски гражданин ще работи за румънски работодател. Иначе казано ще отсъства трансграничен елемент и няма да се налага определяне на приложимо осигурително законодателство. Ситуацията се урежда изцяло в съответствие с националното осигурително право на Румъния. Там се дължат осигуровките и при необходимост лицето ползва осигурителни права.

Трудов договор с дружеството

Втората възможност е румънецът да бъде нает по трудов договор от българското дружество. В този случай е налице трансгранична ситуация в рамките на ЕС. Това е така, защото гражданин на една държава-членка – Румъния ще полага труд за работодател от друга държава-членка – България.

В ЕС се прилагат правила за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки. Въведени са с Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009.

Основен принцип

Определяне на приложимото осигурително законодателство е един от основните принципи, въведени с тези регламенти. Изразява се в това, че при трансгранична ситуация в ЕС за лицата  може да има само една компетентна държава-членка. Това е единствената държава, в която се дължат и внасят осигуровките и от която при необходимост лицето ползва осигурителни права.

Чрез принципа за само едно приложимо осигурително законодателство на практика се елиминират възможностите за дублиране на осигурителни вноски или липса на осигуровки за лицата.  Определяне на приложимото осигурително законодателство представлява определяне на една единствена компетентна за осигуровките държава-членка. Респективно освобождаване от всякакви задължения за осигурителни вноски по законодателството на други държави-членки.

Основно правило при осигуряване на чужденец от ЕС

Основното правило е че за лицата се внасят осигуровки в държавата-членка, в която работят. Познато е още като lex loci laboris или законодателството по място на работа. В тези случаи няма задължение за работодателя/или осигуреното лице да уведомява институцията на която и да било държава-членка. И не е предвидена възможност за издаване на Удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство.

Правилото се състои в това, че за лице, което в трансгранична ситуация работи само в една държава-членка се внасят осигурителни вноски същата тази държава. Иначе казано, в тази ситуация българското дружество трябва да осигурява лицето в Румъния и то изцяло в съответствие със законодателството на тази държава.

Националното осигурително законодателство на компетентната държава-членка се прилага в неговата цялост. Освен превеждане на осигуровки това може да предвижда задължителни регистрации, подаване на данни за осигурените лица, деклариране на задължения за осигурителни вноски и т.н.

Очевидно хипотезата, при която румънецът е нает не от клона, а директно от дружеството принципал може да породи доста административни усложнения за предприятието, в т.ч. евентуално регистрация като задължено лице в Румъния и други формалности.

Споразумение за изключение

В тази ситуация хипотетично съществува възможност румънецът да се осигурява в България въз основа на споразумение за изключение от правилата при определяне на приложимото осигурително законодателство. Тази тема е разгледана в друга наша публикация – за повече информация виж тук. Но в случая осигуряване на румънеца по българското законодателство едва ли е в интерес на самото осигурено лице, т.к. същото е по-трайно свързано с румънската система за социална сигурност.

Заключение

В обобщение на всичко изложено до тук, може би по-удачният вариант е лицето да встъпи в трудови правоотношения с клона (в случай, че клонът има качеството работодател), който така или иначе е ситуиран в Румъния и ще функционира съгласно установените там регулации.

error: