Осигуряване на чужденец по трудов договор

осигуряване на чужденец по трудов договор 8 сеп.

Осигуряване на чужденец по трудов договор

Как се провежда осигуряване на чужденец по трудов договор ако лицето е от държава извън ЕС – украинец

Гражданин на Украйна с разрешение за постоянно пребиваване в България работи законно по трудов договор на територията на нашата страна. Чужденецът е командирован от българският работодател в друга държава-членка (Германия) в рамките на предоставянето на услуги в ЕС.

В коя държава се плащат осигуровки за чужденеца ?

Осигуряване на чужденец по трудов договор в България

В тези ситуации на първо място се взема предвид дали е налице двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност.

По въпросите в областта на социалното осигуряване България и Украйна прилагат договор. Споразумението  е в сила от в сила от 01.04.2003 г.

Договорът се отнася за лица, пребиваващи на територията на една от договарящите страни, които се подчиняват или са били подчинени на осигурителното законодателство на някоя от тях.

Приложимото осигурително законодателство се определя съгласно разпоредбите на Част ІІ от договора (чл. 6 и чл. 7). При условие обаче, че е налице трансгранична ситуация. Изразява се в движение по повод трудовата активност между договарящите се държави. И то извършвано от лица, попадащи в персоналния обхват на договора. В конкретния случай е налице трансгранична ситуация. Защото гражданин на едната договаряща страна (Украйна) работи на територията на другата – България. Вследствие от определяне на приложимото законодателство се определя и страната, в която се дължат задължителните осигурителни вноски съобразно рисковете, попадащи в материалния обхват на договора.

Споразумението касае законодателството, което е посочено в чл. 2 от него.

Основно правило при определяне на приложимото осигурително законодателство по договора е, че спрямо заетите лица се прилага законодателството на тази договаряща страна, на чиято територия те извършват трудова дейност (основание чл. 6 от споразумението).

В случая ситуацията попада в хипотезата на основното правило и за чужденеца се плащат осигуровки по трудов договор в България съобразно рисковете, попадащи в материалния обхват на договора.

Здравно осигуряване на чужденец по трудов договор в България

Задължителното здравно осигуряване обаче не е включено в материалния обхват на договора.

Поради тази причина за украинеца e валиден общия ред за здравно осигуряване на чужденците съгласно ЗЗО.

Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в НЗОК е определен в ЗЗО – задължително осигурени са само тези от чуждите граждани, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в България.

В конкретният случай чужденецът разполага с разрешение за постоянно пребиваване в страната и следователно попада сред лицата, които са задължително осигурени в НЗОК. Здравните вноски за украинеца се внасят като за всеки друг гражданин работещ по трудово правоотношение.

Осигуряване на чужденец по трудов договор ако е командирован от България в друга държава-членка на ЕС

В определени ситуации регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки се прилагат и спрямо граждани на трети държави. Тук следва да се направи преценка дали това се отнася за чужденеца украинец.

От 01.01.2011 г. е в сила Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави.

Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 се прилагат спрямо чужденци извън ЕС, ако по отношение на тези лица са изпълнени кумулативно следните условия:

– пребивават законно (независимо от продължителността на разрешеното пребиваване) и са обхванати от системата за социална сигурност (в някои или всички от клоновете на социалната сигурност, определени от чл. 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004) в дадена държава–членка и

– при наличие на трансгранична ситуация между държави–членки на Европейския съюз, независимо дали трансграничният елемент касае икономическа активност или не.

В конкретната ситуация движението на чужденеца е между две държави-членки на ЕС (командирован е от България в Германия), като преди това бил осигурен в държавата от която се движи (България). Това означава, че украинецът попада в персоналния обхват на Регламент (ЕО) № 883/2004.

С други думи спрямо чужденеца се прилага общия ред за определяне на приложимото осигурително законодателство и издаване на удостоверение А1 при командироване на работници в ЕС все едно че лицето е гражданин на държава-членка. Тази тема е подробно разгледана в друга наша публикация – за повече информация вижте тук.

error: