Осигуряване на пенсионер собственик на ЕООД

осигуряване на пенсионер собственик на ЕООД 7 сеп.

Осигуряване на пенсионер собственик на ЕООД

Социално и здравно осигуряване на пенсионер собственик на ЕООД

Как се провежда осигуряване на пенсионер собственик на ЕООД  ще разгледаме чрез следния случай. Собственик на капитала на ЕООД е пенсионер от ДОО. Той упражнява трудова дейност в дружеството като самоосигуряващо се лице. Освен това получава възнаграждения по договор за управление и контрол (ДУК) на дружеството.

Какви са спецификите в случая при осигуряване на пенсионер собственик на ЕООД  ?

Основни принципи

Държавното обществено осигуряване (ДОО) се осъществява на принципа задължителност и всеобщност на осигуряването (основание чл. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване).

ДОО е определено като задължително по закон и включва почти всички работещи лица. Целта е да се обезпечи покритие срещу основните значими за обществото и международно признати осигурени социални рискове. Също така, това е условие за защита на важно конституционно право, каквото е правото на обществено осигуряване. Определено е с   чл. 51, ал. 1, от Конституцията на Република България.  Гореизложеното се отнася и за ДОО на пенсионерите, които извършват управление и контрол на търговски дружества. В този смисъл се е произнесъл и Конституционният съд с Решение № 5 от 29 юни 2000 г. по конституционно дело № 4 от 2000 г.

Следващ съществен принцип при функциониране на ДОО е равнопоставеност на осигурените лица (основание чл. 3, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване). Изразява се в това, че разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) трябва да се прилагат еднакво спрямо лицата, които извършват една и съща по своя характер трудова дейност.

Трудова дейност

Тъй като ДОО гарантира защита на трудещите се лица в основата за възникване на осигуряването е извършването на трудова дейност. Осигуряването възниква от деня, в който лицата започнат да упражняват трудова дейност по КСО и продължава до нейното прекратяване (основание чл. 10, ал. 1 от КСО). Осигурителните вноски за ДОО се дължат върху доходите от трудова дейност. Осигурителният доходът обхваща всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност (основание чл. 6, ал. 2 от КСО). Иначе казано, в основата за пораждане на осигуряването е упражняването на трудова дейност по КСО, срещу която лицата получават доходи за извършената работа.

Общи положения относно осигуряване на собственик на ЕООД

Управлението и контрола на търговско дружество като трудова дейност се различава по същност от работата в търговското дружество на собствениците в качеството на самоосигуряващи се лица. Неслучайно в КСО са предвидени две съвсем различни основания за осигуряване на лицата, упражняващи въпросните дейности. Това са респективно чл. 4, ал. 1, т. 7 и чл. 4, ал. 3, т. 2 от кодекса.

Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО (ДУК) са задължително осигурени за всички рискове по кодекса. Разпоредбата не освобождава от задължително осигуряване на посоченото основание собствениците, които работят и като самоосигуряващи се в дружествата. Отнася се за всички лица, които извършват трудова дейност по управление и контрол на търговските дружества.

Самоосигуряващите се (лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО) са задължително осигурени само във фонд “Пенсии” на ДОО. Разпоредбата не освобождава от задължително осигуряване на посоченото основание собствениците, които извършват управление и контрол на търговските дружества. Обхваща всички собственици, които упражняват трудова като самоосигуряващи се лица в търговските дружества. Важно е да се направи уточнението обаче, че пенсионерите, които работят като самоосигуряващи се лица, се осигуряват само по само по свое желание за ДОО (чл. 4, ал. 6 от КСО).

Изводът

Изводът, който се налага е, че собствениците на търговски дружества подлежат на ДОО съобразено с упражняваната от лицата трудова дейност. Важно е да се подчертае, че ДОО е задължително и се извършва в зависимост от извършваната трудова дейност в дружеството, а не по желание или на избрано от лицето основание. В противен случай се обезсмисля задължителния характер на ДОО и ще се породи неравнопоставеност на осигурени лица, които извършват една и съща по своя характер трудова дейност.

Ако извършват управление и контрол на дружествата (ДУК) лицата подлежат на задължително осигуряване на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. Но с важната уговорка, че осигурителни вноски  върху неначислени възнаграждения са дължими само при наличие на договорени или определени по съответния ред възнаграждения в зависимост вида на търговското дружество. В случай, че извън дейността по управление и контрол лицата работят като самоосигуряващи се в дружествата подлежат на осигуряване по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО. Отново с уточнение, че пенсионерите, които работят като самоосигуряващи се лица, се осигуряват по техен избор за ДОО.

Осигуряване на пенсионер собственик на ЕООД  – за дейността като управител

В настоящия случай лицето е управител на дружеството (чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО) и получава възнаграждение за това. За дейността по ДУК безспорно се дължат социални и здравни осигуровки. Ако за дейността като управител не беше договорено или определено възнаграждение и такова възнаграждение не се начислява и/или изплаща е ясно, че не се дължат осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване на това основание.

Осигуряване на пенсионер собственик на ЕООД  – за дейността като самоосигуряващо се лице

Същевременно наред с дейността по управление, лицето работи в дружеството и като самоосигуряващо се (чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО). За тази дейност лицето може по желание да се осигурява социално, но задължително внася здравни вноски. Това е така, защото за разлика от ДОО здравното осигуряване на пенсионерите, работещи като самоосигуряващи се лица, не се извършва по тяхно желание.

Всичко изложено до тук се отнася и за осигуряване на пенсионер съдружник в ООД, ако спрямо лицето е налице същата фактическа обстановка – работи като самоосигуряващо се лице в дружеството и получава възнаграждение по ДУК.

error: