Удостоверение А1 за международни шофьори

Удостоверение А1 за международни шофьори 22 авг.

Удостоверение А1 за международни шофьори

Как се процедира при подаване на искане за Удостоверение А1 за международни шофьори

Удостоверение А1 за международни шофьори се издава съобразено с това дали лицата са изпратени, за да извършват транспорт или превоз само в една държава-членка на ЕС или в различни държави от Съюза.

Удостоверение А1 за международни шофьори, които са командировани само в една държава-членка на ЕС

Следвайки основното правило (lex loci laboris) осигуровките за международните шофьори би трябвало да се внасят по законодателството на приемащата държава-членка. Но това би довело до сериозни затруднения за всички заинтересовани страни (работодателят, работниците и компетентните институции).

Поради тази причина в регламентите на ЕС е предвидена възможност осигурителните вноски за командировани работници (в това число командированите само в една държава-членка международни шофьори) да продължат да се внасят по законодателството на изпращащата държава-членка. Целта е да се улесни свободното движение на работниците и друго фундаментално право – свободното предоставяне на услуги в ЕС. Тъй като представлява един вид изключение от основното правило, тази възможност се реализира само ако са изпълнени пет задължителни изисквания (виж повече тук) за издаване на Удостоверение А1 за командировани работници.

В България преценката за изпълнение на тези задължителни изисквания при искане за Удостоверение А1 се извършва от НАП. Тази тема е подробно разгледана в друга наша публикация – за повече информация вижте тук.

Удостоверение А1 за международни шофьори, които са командировани

Работодател от България, който командирова международни шофьори в друга държава-членка на ЕС е длъжен да информира компетентната териториална дирекция на НАП. Кратки периоди на изпращане принципно не освобождават работодателя от това задължение. За целта се използва формуляр образец Окд-236. Бланката на образеца можете да изтеглите тук: Окд-236. След като получи уведомлението и ако са изпълнени петте задължителни изисквания, НАП издава удостоверение А1 за командировани работници и го връчва, независимо дали е било изискано от работодателя и/или международния шофьор. Формуляр А1 за командировка в чужбина се издава в срок до 30 дни ако са изпълнени горепосочените изисквания.

Удостоверение А1 доказва, че при работата в чужбина командированите международни шофьори остават осигурени в България и освобождава техния работодателя от задължения за осигуровки по законодателството на приемащата държава-членка. Чуждите институции са длъжни да се съобразяват с формуляр А1. Бланката на удостоверение А1 можете да видите тук.

Ако не са изпълнени всички или част от петте задължителни изисквания за издаване на Удостоверение А1 НАП постановява отказ. Осигурителните вноски за командированите международни шофьори се внасят по законодателството на приемащата държава-членка (основно правило).

Удостоверение А1 за международни шофьори, които извършват транспорт или превоз в различни държави-членки на ЕС

При определяне на приложимото осигурително законодателство спрямо международните шофьори, които извършват  курсове в различни държави от ЕС, приложение намират разпоредбите от Регламент (ЕО) № 883/2004, свързани с обичайно осъществяване на дейност в две или повече държави-членки на Съюза.

Задължение за уведомяване

В тази ситуация самите международни шофьори (а не техния работодател), са длъжни да информират компетентната институция в държавата по пребиваване.

Под пребиваване се има предвид държавата, в която е центърът на жизнения интерес на лицето. Включва продължителността, през която е живяло на територията на дадени държави-членки на ЕС, къде поддържа постоянно жилище, къде се намира семейството му, къде подлежи на данъчно облагане и т.н.

Ако международния шофьор пребивава в друга държава-членка, той уведомява нейната компетентна институция.

В случай, че центърът на жизнен интерес на международния шофьор е в България, лицето информира компетентната териториална дирекция на НАП. За целта международният шофьор подава формуляр по образец Окд-237. Бланката на образеца можете да изтеглите тук: Окд-237.

Институцията на държавата-членка по пребиваване определя временно приложимото осигурително законодателство спрямо международния шофьор. Тя уведомява институциите на другите държави-членки или директно осъществява контакт с тях, за да се намери взаимно съгласие по въпроса. Временно определеното приложимо осигурително законодателство може да е различно от това на държавата по пребиваване на международния шофьор. Временното определяне на приложимото осигурително законодателство става окончателно ако в срок от два месеца след информирането никоя от тях не възрази. И освен ако осигурителното законодателство вече не е окончателно определено въз основа на взаимно съгласие.

Искане за издаване на Удостоверение А1 за международни шофьори

Документът, с който при работа в чужбина се доказва коя е компетентната държава-членка е формуляр А1. Удостоверение А1 за международни шофьори освобождава работодателя от задължения за осигурителни вноски по законодателството на други държави-членки. Чуждите институции са длъжни да се съобразяват с формуляр А1 и нямат право да претендират осигуровки.

В България Удостоверение А1 за международни шофьори се издава от НАП. Издаване на формуляр А1 се случва по искане на работодателя и/или международния шофьор – заявено с посоченият по-горе образец (Окд-237), а не по инициатива на компетентната институция – НАП.

Международният шофьор остава осигурен по българското законодателство ако извършва значителна част от дейността си в държавата по пребиваване (България). Това е около или над 25 % от работното време и/или възнаграждението на лицето. В противен случай международният шофьор се осигурява в държавата, където е регистриран неговия работодател. Има се предвид държавата, в която е седалището на транспортното предприятие. Иначе казано – там, където се взимат основните управленски решения във връзка с дейността на дружеството.

Напълно е възможно международен шофьор, който осъществява транспорт или превоз в различни държави-членки, да има задължение да уведоми компетентната институция на една държава-членка, а да се наложи да подаде искане за Удостоверения А1 в компетентната институция на друга държава-членка. Това е така, защото определеното приложимо осигурително законодателство не винаги съвпада с това на държавата-членка по пребиваване на лицето. Въпреки това, формуляр А1 може да бъде издаден само от институцията на държавата-членка, чието осигурително законодателство се прилага спрямо международния шофьор.

Срок

Ако са налице условията за получаване на Удостоверение А1 НАП издава издава и връчва формуляра в срок до 30 дни.

error: