Удостоверение А1 по изключение

Удостоверение А1 по изключение 30 авг.

Удостоверение А1 по изключение

Споразумения за изключения от приложимото осигурително законодателство в ЕС

Защо се издава Удостоверение А1 по изключение

Определяне на държавата-членка, в която се плащат осигуровки за работа в чужбина на територията на ЕС, става по правилата на Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004.

Много често в практиката обаче осигуряване в друга държава-членка не е благоприятно за осигурените лица. И вместо улеснения може да възпрепятства свободното движение на европейските граждани.

Поради тази причина в регламентите на ЕС е предвидена възможност да се правят изключения от правилата за определяне на приложимото осигурително законодателство.

Това е уредено с чл. 16 от Регламент (ЕО) № 883/2004. Разпоредбата гласи, че компетентните институции на две или повече държави-членки могат с общо споразумение да предвидят изключения от членове 11 – 15 в интерес на някои лица или категории лица.

Най-важното за прилагане на разпоредбата е изключението да е в интерес на осигуреното лице. Например когато това ще елиминира разпокъсване на осигурителни периоди или ще предотврати загуба на или затруднения при ползване на осигурителни права. В този смисъл споразуменията за изключения не са въведени за създаване на улеснения за институциите или работодателите, както и за оптимизиране на осигурителните плащания, а само и единствено за защита интересите на осигурените лица.

Другата съществена особеност е, че такова споразумение е възможно само при взаимно съгласие на заинтересованите компетентни институции. Това означава, че ако някоя от институциите има възражения изключение не може да се направи. Несъгласната институция дори няма задължение да аргументира защо не приема споразумението.

Период на Удостоверение А1 по изключение

Най-често срещаният максимален срок, за който се сключват споразумения за изключения от приложимото осигурително законодателство в ЕС е до 5 години. Тук практиката на държавите-членки варира. Някои от тях прилагат значително по-кратък период – разрешават най-много за 3 години. Други са склонни на по-продължителни периоди (максимум до 8 години). Сроковете зависят от спецификата на всеки конкретен случай, като в определени случаи почти всяка държава-членка може да се отклони от възприетата практика. Ако например на дадено лице му остават само няколко години до пенсия тогава е оправдан малко по-гъвкав подход относно прилаганите от държавата-членка максимални срокове за сключване на споразумение.

По отношение на сроковете практиката на българската компетентна институция следва тази на повечето други държави-членки. НАП приема споразумения за изключения от приложимото осигурително законодателство за периоди, които не надвишават 5 години. Но допуска и малко по-дълги периоди – например 6 или дори 7 години ако чуждата институция представи солидна аргументация.

Кога се издава Удостоверение А1 по изключение

Най-честите случаи от практиката, при които се правият изключение е ако командироването надвишава 24 месеца или за поправяне на погрешно прилагано осигурително законодателство за минали периоди. Във втория случай споразумение за изключение е крайно необходимо. Защото това е най-удачния вариант за коригиране на ситуацията и защита интересите на осигуреното лице. Иначе се навлиза в невъзможна спирала на възстановяване на осигуровки от държавата, в която са неправилно плащани. Съответно внасянето им по законодателството на компетентната държава. Да не говорим, че сроковете и за възстановяване и за плащане може отдавна вече да са изтекли.

Принципно изключение би следвало да може да се направи от всяко правило за определяне на приложимото осигурително законодателство. Включително от основното правило – законодателството на държавата по месторабота. По този въпрос практиката на държавите-членки също е доста разнообразна. Компетентните институции на някои държави-членки например не приемат споразумения за командировани работници, когато работодателят няма съществена дейност на територията на изпращащата държава-членка.

Процедура за издаване на Удостоверение А1 по изключение

Заявленията за изключения се отправят до дирекция „Данъчно-осигурителна методология” при Централно управление на НАП. За разлика от всички останали уведомления/искания за определяне на приложимото осигурително законодателство, които се подават в компетентната териториална дирекция на НАП. Ако заявление за изключение постъпи погрешка в териториална дирекция на НАП, то се изпраща по компетентност до Централно управление на НАП.

Ако няма възражения по заявлението Централно управление на НАП отправя предложение за сключване на споразумение до съответната чужда компетентна институция.

Съобразно получения отговор от другата държава-членка, в Централно управление на НАП се съставя Становище относно приложимото законодателство. Това становище се изпраща до компетентната териториална дирекция. То съдържа указания за издаване на Удостоверение А1 по изключение или отказ за издаване на формуляра. Съдържанието на становището зависи в значителна степен от съгласието или несъгласието на чуждата компетентна институция.

Кореспонденцията между двете институции предполага малко по-продължителен период за финализиране на процедурата. Съответно за издаване на формуляр А1 или отказ за издаване на удостоверението. В тези случаи срокът също зависи в значителна степен от бързината, с която реагира чуждата институция. В зависимост от това процедурата може да приключи само за няколко седмици или за съжаление да отнеме 1 или дори 2 години.

error: