Разлика между командироването и работата в различни държави-членки

Удостоверение А1 че лицето се осигурява в България 9 авг.

Разлика между командироването и работата в различни държави-членки

Как да различим командироването от работата в различни държави-членки при искане за Удостоверение А1 че лицето се осигурява в България

За разграничаването е необходимо да се разгледа същността на тези две хипотези на трудова активност в ЕС при искане за Удостоверение А1 че лицето се осигурява в България.

Въпрос:

До края на цялата 2017 г. работник ще бъде многократно командирован в Белгия за кратки периоди (не повече от седмица). Когато не е в командировка в другата държава-членка лицето ще работи за същото предприятие на територията на България.

При искане за Удостоверение А1 че лицето се осигурява в България като командировано или работещо в различни държави-членки се разглежда ? Кой образец на уведомление/искане за формуляр А1 се подава в НАП ? – образец Окд-236 или Окд-237 (Формуляр А1 за командировка в чужбина или за работа в различни държави-членки)?

Отговор:

Командироване при искане за Удостоверение А1 че лицето се осигурява в България

Изпращането (командироването) на заети лица, за да извършват работа за сравнително кратък период на територията на друга държава–членка е сред най–често срещаните форми на трудова мобилност в рамките на ЕС. Характеризира се с извършването на конкретна трудова дейност на територията на друга  държава–членка за даден период. Периода е предварително определен и е максимум до 24 месеца. Именно тези характеристики разграничават командироването в друга–държава членка от обичайното осъществяване на дейност на територията на различни държави–членки. Определящ критерий е продължителността на дейността в една или повече други държави–членки. За тази цел се прави цялостна оценка на всички приложими факти (основание чл. 14(7) от Регламент (ЕО) № 987/2009).

Работа в различни държави-членки при искане за Удостоверение А1 че лицето се осигурява в България

Новият регламент по прилагане дефинира лицата, които в различните хипотези на паралелна трудова активност могат да се разглеждат като обичайно осъществяващи дейност в две или повече държави–членки. Това са тези които осъществяват едновременно или последователно една или няколко отделни дейности в различни държави–членки. В полза на едно предприятие (работодател) или на различни предприятия (работодатели) (основание чл. 14(5) от Регламент (ЕО) № 987/2009).

Разграничаване на командироването от работата в различни държави-членки

Индивидуално всяко едно от изпращанията на това лице може да се разглежда като трудова активност, попадаща в хипотезата на чл. 12(1) от Регламент № 883/2004 (командироване на заето лице). Това е така, защото е свързано с извършването на конкретна трудова дейност на територията на друга държава–членка за период, който е предварително определен и е в рамките на до 24 месеца.

Въпреки това, натрупване на последователни командирования на същото лице на територията на другата държава–членка и запазването на тази ситуация за период напред   (в случая до края на 2017 г.), по–скоро характеризира такава трудова активност като дейност за един работодател в различни държави–членки, а не като командироване на заето лице. Уведомлението/искането за Удостоверение А1 че лицето се осигурява в България, което е предвидено да се подава в НАП при работа на заето лице в различни държави-членки е образец Окд-237. Бланката на образеца можете да изтеглите тук: Окд-237.

Удостоверение А1 че лицето се осигурява в България се издава от НАП в срок до 30 дни. Бланката на удостоверение А1 можете да видите тук. Издаване на Удостоверение А1 се извършва ако са изпълнени изискванията.

Осигуровки по граждански договор с чужденец от ЕС 8 авг.
справка за осигуровки 7 авг.

Справки от НАП за осигуровки по телефона

Справка за осигуровки и данъци – вече и по телефона с ПИК

Справка за осигуровки и данъци скоро ще бъде възможна и по телефона с ПИК.

НАП ще предоставя данъчно-осигурителна информация на клиентите си, които притежават персонален идентификационен код (ПИК) и по телефона чрез своя информационен център. Това означава, че гражданите и предприятията с ПИК ще могат да получават информация за своите задължения за осигуровки и данъци по още един начин, не само онлайн – с ПИК или електронен подпис и в офисите на агенцията, но и по телефона, след като се идентифицират със своя ПИК.

До сега нямаше такава възможност, но последните промени в ДОПК предоставят възможност на НАП за тази нова услуга. Очаква се агенцията да въведе проверката за осигурителни вноски и данъци по телефона в близките месеци. Разпоредбите на ДОПК дават 6 месечен срок, в който да се уреди реда и начина за прилагането им.

Телефонът на информационния център на НАП е 0700 18 700.

Източник: https://www.nap.bg/

осигуровки за самоосигуряващо се лице 7 авг.

Самоосигуряващо се лице 2017

Осигуровки самоосигуряващо се лице 2017

В материала относно осигуровки за самоосигуряващо се лице за 2017 г. е разгледано: кои лица са самоосигуряващи се; осигурителен доход на самоосигуряващи се лица; размер на осигурителните вноски и срокове за внасяне на осигуровките; подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, деклариране на други данни и т.н.

Кои лица са самоосигуряващи се

Внасянето на осигуровки за самоосигуряващо се лице се извършва от самото него. В този смисъл е и дефиницията на самоосигуряващо се лице – това е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Самоосигуряващи се лица са:

  • свободните професии и занаятчиите;
  • едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества и членовете на неперсонифицирани дружества;
  • регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите.
Обхват на осигуряването

Между осигурените социални рискове и фондовете на ДОО съществува връзка.

осигурени социални рискове фондове на ДОО

Самоосигуряващите се лица са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

Това означава, че самоосигуряващите се лица задължително внасят осигурителни вноски във:

  • фонд „Пенсии“ на ДОО

и по техен избор във:

  • фонд „ОЗМ“

Това не се отнася за пенсионерите, които са самоосигуряващи се – те се внасят осигуровки само по желание. Желанието за осигуряване се изявява с декларация образец Окд-5. Ако все пак са пожелали да се осигуряват във фонд „Пенсии“ на ДОО, те могат да изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „ОЗМ“

Към връзката между рисковете и фондовете на ДОО може да се добави и тяхната взаимозависимост с размерите на осигурителните вноски. Съобразно осигурените социални рискове, осигуровките за самоосигуряващите се лица се внасят в размерите, които са определени за съответните фондове на ДОО:

осигурени социални рискове фонд „Пенсии“

фонд „ОЗМ“

вноски в размерите за тези фондове

Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са изцяло за тяхна сметка. Размерите на осигуровките за тези два фонда на ДОО са следните:

фонд „Пенсии“
родени преди 1 януари 1960 г. родени след 31 декември 1959 г.
18,8 % 13,8 %

 

фонд „ОЗМ“
3,5 %

Са­мо­о­си­гу­ря­ва­щи­те се ли­ца, ко­и­то са оси­гу­ре­ни и във фонд „ОЗМ“ не вна­сят осигурител­ни внос­ки, когато са в болничен, бременност и раждане или отглеждане на малко дете. Ако обаче е осигурено само във фонд „Пенсии“ на ДОО, самоосигуряващото се лице внася осигуровки за тези периоди.

Заявяване на видът на осигуряването във връзка с осигуровки за самоосигуряващо се лице

Видът на осигуряването (осигурителни вноски само във фонд „Пенсии“ или и във фонд „ОЗМ“) се определя с декларация образец Окд-5, която самоосигуряващото се лице подава в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от началото на трудова дейност. Видът на осигуряването за календарната година може да се промени със същата декларация, ако е подадена от 01 – 31 януари на годината. Определянето и промяната на вида на осигуряването се извършва по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

Самоосигуряващите се лица се считат за осигурени за времето, през което се трудят и за което са внесени осигуровки, както и за някои други периоди признати от законодателството като осигурителни – например когато осигурено и за общо заболяване и майчинство лице е в болничен, бременност и раждане или отглеждане на малко дете и др.

Периодите на трудова дейност като начало, край или временно спиране се декларират пред НАП в седемдневен срок с декларация образец Окд-5, която самоосигуряващото се лице подава в компетентната териториална дирекция. Декларирането на тези обстоятелства се извършва по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

Осигуровки за самоосигуряващо се лице и осигурителен доход

Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски авансово и окончателно.

Авансовите осигуровки се внасят върху осигурителен доход между минималния и максималния, които са определени със ЗБДОО за съответната година.

Минимален осигурителен доход самоосигуряващи се 2017

Минималният месечен осигурителен доход, върху който се внасят авансовите осигурителни вноски за 2017 г. се определя според облагаемия доход от трудова дейност като самоосигуряващо се лице през 2015 г. по следната скала:

облагаем доход за 2015 г. от дейността като самоосигуряващо се лице минимален месечен размер на осигурителния доход за 2017 г.
до 5400 лв. 460 лв.
от 5400,01 до 6500 лв. 500 лв.
от 6500,01 лв. до 7500 лв. 550 лв.
над 7500 лв. 600 лв.

Минималният месечен осигурителен доход за са­мо­о­си­гу­ря­ва­щи­те се ли­ца, ко­и­то не са работили през 2015 г. или са за­поч­на­ли­ дей­ност през 2016 и 2017 г. е този, който е посочен на първия ред от скалата – 460 лв.

Минималният месечен осигурителен доход, върху който регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите внасят месечни авансови осигуровки е фиксиран на 300 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход е 2600 лв.

Срокът за внасяне на авансовите осигурителни вноски е до 25-то число на следващия месец (например за януари 2017 г. – до 25 февруари 2017 г.).

Годишно изравняване

Окончателните осигуровки се внасят при годишното изравняване на осигурителния доход върху разликата между действителните доходи от трудова дейност на самоосигуряващото се лице и неговия авансов осигурителен доход. При годишното изравняване на доходите не участват тези, които не са от трудова дейност – например авторските и лицензионни възнаграждения, субсидиите на земеделските стопани и др.

Годишното изравняване се извършва чрез Таблица 1, която е приложение към годишната данъчна декларация.

Ре­гис­т­ри­ра­ни­те зе­ме­дел­с­ки сто­па­ни и тютюноп­ро­из­во­ди­те­лите не извършват годишно изравняване на доходите от производство на неп­ре­ра­бо­те­на рас­ти­тел­на и/или животинс­ка про­дук­ция.

Срокът за внасяне на окончателните осигурителни вноски е до 30 април на следващата година.

Авансовите и окончателните осигуровки се дължат от самоосигуряващите се лица и се превеждат по сметка на съответната териториална дирекция на НАП за събиране на този вид вземания.

Невнасянето на осигурителните вноски за ДОО лишава самоосигуряващото се лице от осигурителни права.

Осигуровки за самоосигуряващо се лице – Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Самоосигуряващите се лица, които са родени след 31 декември 1959 г. задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в УПФ.

Размерът на осигуровките за ДЗПО в УПФ е следният:

УПФ 5 %

Осигурителният доход за УПФ съвпада с този за ДОО.

Осигурителните вноски за УПФ се внасят от самоосигуряващото се лице едновременно с осигуровките за ДОО по сметката за ДЗПО на съответната териториална дирекция на НАП.

Самоосигуряващите се лица не подлежат на осигуряване в професионален пенсионен фонд (ППФ).

Здравни осигуровки за самоосигуряващо се лице

За самоосигуряващите се лица, които са задължително осигурени в  НЗОК, се внасят и здравни осигуровки. За разлика от социалното осигуряване, здравното осигуряване на пенсионерите, които са самоосигуряващи се не е по желание, а е задължително.

Размерът на задължителните здравни вноски е следният:

здравно осигуряване 8 %

Самоосигуряващите се лица внасят здравни осигуровки авансово и окончателно.

Авансовите здравни вноски се внасят върху осигурителен доход между минималния и максималния, които са определени за ДОО.

Срокът за внасяне на авансовите здравни осигуровки е до 25-то число на следващия месец (например за януари 2017 г. – до 25 февруари 2017 г.).

Начинът, по който се извършва годишното изравняване за здравно осигуряване в общи линии е сходен с този за ДОО. Годишното изравняване се извършва чрез Таблица 2, която е приложение към годишната данъчна декларация.

Срокът за внасяне на окончателните здравни вноски е до 30 април на следващата година.

Авансовите и окончателните здравни осигуровки се дължат от самоосигуряващите се лица и се превеждат по сметка на съответната териториална дирекция на НАП за съ­би­ра­не на при­хо­ди­те за НЗОК.

Невнасянето на повече от 3 месечни здравни вноски за предходните 36 месеца лишава самоосигуряващото се лице от здравноосигурителни права.

Осигуровки за самоосигуряващо се лице – обобщени размери

В обобщение размерите на дължимите осигуровки на самоосигуряващи се лица изглеждат по следния начин:

родени преди 1 януари 1960 г. родени преди 1 януари 1960 г.
ДОО 18,8 %

 

22,3 % (*)

 

ДЗПО УПФ
ППФ
здравно 8 % 8 %

(*) избрали да се осигуряват и във фонд „ОЗМ“

родени след 31 декември 1959 г. родени след 31 декември 1959 г.
ДОО 13,8 %

 

17,3 % (*)

 

ДЗПО УПФ 5 % 5 %
ППФ
здравно 8 % 8 %

(*) избрали да се осигуряват и във фонд „ОЗМ“

Самоосигуряващо се лице и граждански договор

При изплащане на възнаграждение по граждански договор на самоосигуряващо се по КСО лице не се внасят социални и здравни осигуровки от възложителя. Самоосигуряващото се лице внася осигурителни вноски върху тези доходи при извършване на годишното изравняване.

Деклариране на данни относно осигуровки за самоосигуряващо се лице

Самоосигуряващото се лице е длъжно, също така,  да подава ежемесечно данни за осигуряването си с декларация образец № 1 и ежегодно да декларира общите суми на дължимите задължителни осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване с декларация образец № 6. Декларация образец № 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. Декларация образец № 6 се подава еднократно до 30 април на следващата година. Начинът за подаване на двете декларации е определен в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

формуляр А1 за работа в чужбина 7 авг.
НАП удостоверения 4 авг.

Електронни удостоверения от НАП

400 000 хартиени удостоверения от НАП се издават електронно от следващата година

Банките също спират да изискват хартиени удостоверения за дължими данъци и осигурителни вноски.

Всички държавни органи и общини, които изискват клиентите им да представят удостоверения за дължими данъци и осигуровки, се очаква да получават тази информация от НАП задължително по електронен път. Промените са записани в ДОПК и влизат в сила от началото на 2018 г. В момента близо над 100 закона и наредби изискват граждани и предприятия да представят пред различни държавни и общински органи удостоверения за наличие или липса на задължения за данъци и осигурителни вноски, като всяка година по данни от НАП се издават около 400 000 такива удостоверения на хартия.

Държавните органи могат да получат данните по електронен път чрез електронна услуга на НАП. От началото на годината до момента според източници от НАП услугата е ползвана около 5000 пъти. Очакванията са след влизането в сила на промяната в закона информацията да се обменя служебно единствено по електронен път.

Удостоверенията за наличие или липса на задължения за осигуровки и данъци на клиентите на банките при предоставянето на кредити също ще се заявяват и получават изцяло електронно. А електронният обмен между банките и НАП се очаква да започне в близките месеци.

Източник: https://www.nap.bg/

error: