Осигуровки при неизплатено обезщетение по чл. 331 от КТ

чл.331 от кт осигуровки 23 окт.

Осигуровки при неизплатено обезщетение по чл. 331 от КТ

Чл.331 от КТ осигуровки.

Трудов договор с работник е прекратен на основание чл. 331 от Кодекса на труда (КТ). В едномесечен срок от датата на прекратяване на правоотношението работодателят не е изплатил уговореното обезщетение. В резултат на това и съгласно чл. 331, ал. 3 от КТ основанието за прекратяване на трудовия договор се счита за отпаднало и служителят е възстановен на работа.

Дължат ли се осигуровки при обезщетение по чл.331 от КТ, което не е изплатено ?

Разпоредбата на чл. 331 от КТ установява възможност за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено между страните обезщетение.

Същността на това основание е взаимното съгласие на страните за прекратяване на трудовия договор. Но то съдържа свои характерни особености, които го отличават от взаимното съгласие, предвидено в чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ.

За да породи това основание правно действие е необходимо да са налице следните предпоставки:

– съществуващо валидно трудово правоотношение по повод сключен трудов договор;

– отправено писмено предложение, изходящо от работодателя, отправено до работника, предвиждащо обезщетение, не по- малко от 4-кратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение;

– наличие на писменото съгласие на работника, изразено в 7-дневен срок.

Съгласно чл. 331, ал. 3 от КТ след като обезщетението не е изплатено в посочения от закона едномесечен срок се счита, че е отпаднало основанието за прекратяване на трудовия договор. Трудовото правоотношение се счита за възстановено. От този момент нататък работникът е в правото си да се яви на работа. И да продължи да изпълнява трудовата си дейност. А работодателят е длъжен да го допусне да я изпълнява.

През едномесечния период по чл. 331, ал. 3 от КТ работникът не се явява на работа и не изпълнява работата по трудово правоотношение. Поради това работодателят не му дължи трудово възнаграждение. Законодателят не е предвидил заплащане на обезщетение за неизпълнение на поетото от работодателя задължение да заплати уговореното с работника обезщетение в определения едномесечен срок. Не е предвидено и признаването на едномесечния период за трудов стаж.

Чл.331 от КТ осигуровки за социално осигуряване

Осигуряването за ДОО възниква от деня, в който лицата започнат да упражняват трудова дейност по Кодекса за социално осигуряване (КСО) и продължава до нейното прекратяване (основание чл. 10, ал. 1 от същия кодекс).

Осигуровки за ДОО се дължат върху доходите от трудова дейност. Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност.

В конкретния случай, през едномесечния период по чл. 331, ал. 3 от КТ служителят не упражнява трудова дейност по КСО и осигуряването на лицето е прекъснато. Поради тази причина не се дължат осигуровки за ДОО, респективно осигурителни вноски за ДЗПО.

Чл.331 от КТ осигуровки за здравно осигуряване

Съгласно член 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) здравните вноски се определят върху дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване.

От изложеното следва, че за периода по чл. 331, ал. 3 от КТ работодателят няма качеството на осигуряващ по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗЗО. Съответно няма задължение да внася здравни осигуровки за работника.

Лицата, които подлежат на задължително осигуряване към НЗОК, но не са здравно осигурени на някое от основанията по ЗЗО (например лицата, които не работят и са без право на парично обезщетение за безработица), плащат здравни вноски за своя сметка и подават декларация за това. Тази тема е разгледана в друга наша публикация – прочетете повече тук.

error: