Удостоверение А1 за самостоятелно заето лице

а1 за самоосигуряващо се лице 10 сеп.

Удостоверение А1 за самостоятелно заето лице

Кога и как се подава искане за издаване на Удостоверение А1 за самоосигуряващо се лице

Издаване на Удостоверение А1 за самоосигуряващо се лице е свързано с определяне на приложимото осигурително законодателство.

Временното извършване на работа от самостоятелно заетите лица в друга държава-членка на ЕС е често срещана ситуация. Независимо дали заради трансгранично предоставяне на услуги или по друг повод (например проучване на пазара, разширяване на дейността и т.н.).

Като самостоятелно заети в България се разглеждат самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО и изпълнителите по т.нар. граждански договори.

Следвайки основното правило (lex loci laboris) осигуровките за самостоятелно заетите би следвало да се внасят по законодателството на приемащата държава-членка. Но това би довело до сериозни затруднения за всички заинтересовани страни (лицето и компетентните институции).

Поради тази причина в регламентите на ЕС е предвидена възможност осигурителните вноски за самостоятелно заетите лица да продължат да се внасят по законодателството на изпращащата държава-членка. Целта е да се улесни свободното движение на хора и друго фундаментално право – свободното предоставяне на услуги в ЕС. Тъй като представлява един вид изключение от основното правило, тази възможност се реализира само ако са изпълнени три задължителни изисквания.

– първото условие е лицето обичайно да упражнява на дейност като самостоятелно заето на територията на изпращащата държава-членка преди да започне временно да извършва дейност на територията на друга държава–членка. Период от около 4 месеца се приема за достатъчен с оглед покриване на това изискване;

– следващото изискване е самостоятелно заетото лице да извършва подобна дейност в другата държава–членка;

– последното задължително условие е предвиденото времетраене на работата на самостоятелно заетото лице на територията на другата държава–членка да не превишава 24 месеца.

В тези случаи (командироване на самостоятелно заето лице) преценката относно изпълнението на горепосочените задължителни изисквания във връзка с определяне и удостоверяване с формуляр А1 на приложимото законодателство се извършва от компетентната институция на изпращащата държава–членка.

Искане за издаване на Удостоверение А1 за самостоятелно заето лице

В България разглеждането на искане за издаване на Удостоверение А1 за самостоятелно заето лице се извършва от НАП.

Самостоятелно заето лице в България, което временно ще извършва дейност на територията на друга държава–членка уведомява за ситуацията компетентната териториална дирекция ТД на НАП. Задължението произтича от чл. 15(1) на Регламент (ЕО) № 987/2009. Уведомяването се извършва с подаване на формуляр по образец Окд-238. Бланката на образеца можете да изтеглите тук: Окд-238.

След като получи уведомлението и ако са изпълнени трите задължителни изисквания, НАП издава удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство и го връчва на самостоятелно заетото лице. Срокът за издаване е до 30 дни след подаването на искане за издаване на Удостоверение А1 за самоосигуряващо се лице.

Формуляр А1 доказва, че при работата в чужбина самостоятелно заетото лице остава осигурено в България. Съответно го освобождава от задължения за осигуровки по законодателството на приемащата държава-членка. Чуждите институции са длъжни да се съобразяват с документа и не могат да претендират осигурителни вноски за притежателя.

Бланката на Удостоверение А1 можете да видите тук.

След изтичане първоначалния двугодишен период съществува възможност да се удължи прилагане на законодателството на изпращащата държава-членка. Но вече на друго основание от регламента.  Тази тема е подробно разгледана в друга наша публикация – за повече информация вижте тук.

error: