Актуално от НАП – януари 2018

нап новини 2 февр.

Актуално от НАП – януари 2018

НАП новини: Здравни осигуровки за безработни 2018

На интернет страницата на НАП е публикувана информация за здравните осигуровки на лицата, които се осигуряват здравно изцяло за своя сметка.

Подробна информация по темата можете да намерите на нашия сайт https://osigurovkite.com/ в публикацията Здравни осигуровки за безработни 2018.

НАП новини: Спогодба за социална сигурност между България и Тунис

Публикувано е, също така, становище на НАП по Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република.

Становището разглежда определянето на приложимото осигурително законодателство по спогодбата за социална сигурност с Тунис. И реда за издаване на свързаното с това удостоверение – BG/TN 1 (TN/BG 1). Образецът на удостоверение BG/TN 1 (TN/BG 1) е приложен към самото становище на НАП.

Становището и удостоверението са достъпни на интернет страницата на НАП. Можете да ги намерите в раздел Координация на системи за социална сигурност – Наръчници, становища, указания.

Повече информация по темата можете да намерите и на нашия сайт https://osigurovkite.com/в публикацията Административно споразумение по Спогодбата за социална сигурност с Тунис.

наредба н-8 2018 19 ян.

Промени 2018 в Наредба № Н-8 от 2005

Наредба Н-8 2018

Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г.

Публикувана е в Държавен вестник брой 7 от 19 януари 2018 г.

Влиза в сила от 01.01.2018 г.

В следващите редове представяме основните изменения в Наредба Н-8 2018:

Срок за корекция на декларация образец № 6 по Наредба Н-8 2018

В чл. 6а, ал. 9 от Наредба № Н-8 от 2005 г. думите „до края на месеца, следващ месеца“ са заменени с думите „до края на втория месец, считано след месеца“.

По този начин се удължава с 1 месец срокът, в който може да се коригира подадената от осигурител декларация образец № 6 по наредбата за дължимите осигурителни вноски върху възнагражденията на лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 10 от КСО.

Както и досега корекции извън срока са възможни след разрешение от НАП.

Мотиви към проекта за промени на наредбата: “с цел облекчаване на осигурителите.

Нов код за вид осигурен в декларация образец № 1 по Наредба Н-8 2018

Добавен е нов код за вид осигурен по отношение на декларация образец № 1 по Наредба № Н-8 от 2005 г.:

– код 99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава-членка на Европейския съюз, държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.

Касае осигурени по българското законодателство командировани работници, чиито минималните условия на труд обаче (в т.ч. работните дни или продължителността на работното време) се съобразяват със законодателството на друга държава (примащата държава-членка, държава от ЕИП или Швейцария).

Кога се прилага код 99

Въпросните разминавания най-често произтичат от несъвпадение на официалните празници или разлика в нормалната продължителност на законоустановеното работно време в България, съпоставено с приемащата държава.

Поради тази причина за лицата с новия код за вид осигурен (99) е предвидено данните за дните и часовете от декларация образец № 1 да се попълват според договорените условия на работа с лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Става въпрос за точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.А, 16.7 и 16.8 от декларация образец № 1.

При подаване на данни с новия код за вид осигурен (99) в декларация образец № 1 ще се попълват и точки 12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения, 12.2. Код икономическа дейност за осигурения и 12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя.

Самото наименование подсказва, че новият код 99 се отнася само и единствено в случаи, при които за месеца са налице въпросните разминавания (работни дни или продължителност на работното време в България съпоставено с приемащата държава).

Мотиви към проекта за промени на наредбата: “изменението е свързано с коректното зачитане на осигурителен стаж и при необходимост точно определяне на дните с обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Заличен код за вид осигурен в декларация образец № 1

Заличен е код за вид осигурен 98 – за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания.

Прецизиране на т. 21. от декларация образец № 1 по Наредба Н-8 2018

Пояснено е, че в т. 21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски се попълват средствата за социални разходи, върху които се внасят осигурителни вноски (доходът по чл. 6, ал. 12 от КСО). Точка 21. от декларация образец № 1 се попълва по този начин още от 2017 г.

Промени относно т. 34. от декларация образец № 1 по Наредба Н-8 2018

Отпада изискването за попълване на 34. Нетно възнаграждение ако точка 21. не е попълнена (т.е. когато декларация образец 1 не съдържа данни за осигурителния доход). Промяната е факт в резултат от заличаване на първото изречение на забележките към точка 34 от указанията за попълване на декларация образец 1.

Допълнения относно код 2 към т. 15.1. от декларация образец № 1

Код 2 в т. 15.1. Код за прекратяване на осигуряването от декларация образец № 1 ще се попълва и за лицата:

– по чл. 331 от КТ (прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение) и

– по чл. 107а от Закона за държавния служител (прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по назначаването срещу уговорено обезщетение).

От началото на 2018 г. новоотпуснатите обезщетения за безработица на тези лица са в минимален размер за срок 4 месеца. Това се дължи се на промяна в чл. 54б, ал. 3 от КСО.

Заличаване на данни от НОИ

Разширен е кръга на лицата, за които НОИ разполага с правомощия да заличава данни, подадени с декларация образец № 1 при изпълнено в срок влязло в сила задължително предписание, дадено от контролните органи на института. Добавени са лицата:

– по чл. 4, ал. 9 от КСО – съпрузите на самоосигуряващите се лица по ал. 3, т. 1 и 4 от КСО, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност;

– по чл. 4, ал. 10 от КСО (по чл. 114а, ал. 1 от КТ).

Декларация образец № 3 за учащи

През 2016 г. здравното осигуряване за сметка на държавния бюджет по отношение на учащите беше ограничено до навършване на 22-годишна възраст. От началото на 2018 г. това възрастово ограничение вече е намерило отражение и в чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредба № Н-8 от 2005 г. във връзка с подаване от училищата на декларация образец № 3 за учащите.

смяна на вида осигуряване за 2018 17 ян.

Смяна на вида осигуряване за 2018 г.

Смяна на вида осигуряване за 2018 г. от самоосигуряващите се лица.

Самоосигуряващите се лица могат да направят смяна на вида осигуряване за 2018 г.

Срокът е до 31 януари тази година.

Обхват на осигуряването

Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. А по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

Самоосигуряващите се лица  които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „ОЗМ”,  могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Т.е. осигуряване само за пенсия. В този случай обаче, самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации. Например за болнични и т. нар. „майчински” при бременност и раждане.

Смяна на вида осигуряване за 2018 г.

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година. Но ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Става въпрос за декларация образец Окд 5. Срокът за подаване на документа в тези случаи е до 31 януари на съответната година.

Именно поради това срокът за смяна на вида осигуряване за 2018 г. е до 31 януари тази година.

Първоначален избор на вид осигуряване 2018 и промени през годината

Самоосигуряващите се лица, които тепърва започват дейност през 2018 г. определят вида на осигуряването си в 7-дневен срок от възникване на това обстоятелство. За целта се подава декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП. Отново става въпрос за декларация образец Окд 5. При  прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и деклариран вид осигуряване.

Източник: Национлана агенция за приходите – https://www.nap.bg/

здравни осигуровки за безработни 2018 11 ян.

Здравни осигуровки за безработни 2018

Здравни осигуровки за безработни 2018.

Здравни осигуровки за безработни 2018 не се внасят за тези от тях, които получават парично обезщетение за безработица. Здравните вноски за безработните лица с право на парично обезщетение за безработица, както и през предходните години, са за сметка на държавния бюджет. Основание за това е разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 8 от Закона за здравното осигуряване.

Лицата, които подлежат на задължително осигуряване към НЗОК, но не са здравно осигурени на някое от основанията по Закона за здравното осигуряване (например трайно безработните без право на парично обезщетение за безработица), плащат здравни осигуровки за своя сметка и подават декларация за това. Определено е в чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. Става въпрос за декларация 7 за здравно осигуряване (декларация образец № 7 по Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. на Министъра на финансите). В декларация 7 за здравно осигуряване се посочва и избрания от лицето осигурителен доход.

Декларация 7 за здравно осигуряване се подава еднократно до 25-то число на месеца, следващ месеца на осигуряването по този ред. Например ако безработният трябва сам да започне да плаща здравни вноски от януари 2018 г. подава декларация 7 за здравно осигуряване до 25 февруари 2018 г.

Здравна осигуровка размер 2018

Размерът на задължителната здравна осигуровка за 2018 г е определен с чл. 2 от ЗБНЗОК.

Здравната осигуровка за 2018 г. очаквано се запазва в размер 8 на сто.

Колко струват здравните осигуровки на месец 2018

Здравни осигуровки за безработни 2018 се внасят върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и не по-голям от максималния осигурителен доход, като и двата са определени със ЗБДОО за 2018 г.

От началото на 2018 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е фиксиран в размер на 510 лв. Посочено е в чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2018 г. Половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се равнява на 255 лв. за 2018 г. С други думи, от началото на 2018 г. минималният здравноосигурителен доход за безработните се увеличава с 25 лв. (от 230 лв. за 2017 г. на 255 лв. за настоящата година).

Което обуславя повишение и на месечните здравни осигуровки за безработни 2018. Дължимата сумата здравни осигуровки за безработни 2018 е не по-малка от 20,40 лв. всеки месец (за 2017 г. беше 18,40 лв. месечно).

Тази минимална месечна сума здравни осигуровки за безработни 2018 се определя като размера на здравната осигуровка за настоящата година се приложи към половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (255*8%=20,40 лв. здравна осигуровка за 2018 г.).

Здравни осигуровки от безработни 2018 се плащат върху не повече от максималния месечен осигурителен доход. Размерът на максималния  осигурителен доход е въведен с чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2018 г. Той се отнася и за здравното осигуряване. За 2018 г. максимумът очаквано се запазва в размер на 2600 лв. месечно.

Плащане на здравни осигуровки за безработни 2018

Плащането на здравни осигуровки за безработни 2018 се прави до 25-то число на следващия месец. Този срок е определен в в чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и не се променя спрямо 2017 г. Например за януари 2018 г. здравната осигуровка се плаща до 25 февруари 2018 г.

Годишно изравняване за 2017 г.

Безработните, които са се осигурявали сами здравно за 2017 г. правят и годишно изравняване като плащат окончателни здравни вноски през 2018 г. Това се случва, когато доходите по данъчната декларация за 2017 г. надвишават осигурителния доход, върху който ежемесечно са внасяли здравни осигуровки за 2017 г. Става въпрос например за доходи от наем, авторски възнаграждения и др. Годишното изравняване през 2018 г. се извършва чрез Таблица 2 за 2017 г., която е приложение към годишната данъчна декларация.

Срокът за внасяне на окончателните здравни вноски за 2017 г. е до 30 април 2018 г.

Месечните и окончателните здравни осигуровки се дължат и плащат чрез ЕГН (ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП) по сметка на съответната териториална дирекция на НАП (по постоянен адрес) за събиране на приходите за НЗОК.

Неплащането на повече от 3 месечни здравни осигуровки за предходните 36 месеца лишава тези лица от здравноосигурителни права (чл. 109, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване). Здравният статус се възстановява, когато лицето внесе всички дължими здравни вноски през последните 5 години (чл. 109, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване). Но сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не му се възстановяват (чл. 109, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване).

среден осигурителен доход ноември 2017 10 ян.

Среден осигурителен доход за месец ноември 2017 г.

Среден осигурителен доход ноември 2017 г.

По данни на НОИ за месец ноември 2017 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 851,25 лв. За сравнение средният осигурителен доход за октомври 2017 г. е 834,57 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2016 г. до 30.11.2017 г. е 815,96  лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец декември 2017 г. За сравнение неговият размер през ноември 2017 г. беше 811,27 лв.

Източник: https://www.nssi.bg/

пенсии за януари 2018 9 ян.

Изплащане на пенсиите за месец януари

Получаване на пенсии за януари 2018 г.

НОИ информира, че изплащането на пенсии за януари 2018 г. ще започне на 8 януари (понеделник).

Лицата, върху чиито пенсии са наложени запори по реда на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс, ще имат промяна в размера на удръжката.

Причината е новия размер на минималната работна заплата за страната, който от 01.01.2018 г. е 510 лв.

Тези лица ще получат пенсиите си след 8 януари 2018 г. в зависимост от начина на изплащането им – с пенсионен запис, ако се изплащат чрез пощенска станция, или с превод по личната сметка, ако се изплащат чрез банка.

Изплащането на пенсии за януари 2018 г. ще приключи на 22 януари (понеделник).

Източник: Национален осигурителен институт – https://www.nssi.bg/

error: