Административно споразумение по Спогодбата за социална сигурност с Тунис

спогодба за социална сигурност с тунис 5 ян.

Административно споразумение по Спогодбата за социална сигурност с Тунис

Публикувано е Административното споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република.

Споразумението е одобрено с Решение № 577 от 5 октомври 2017 г. на Министерския съвет.

Обнародвано е в Държавен вестник, брой 3 от 5 януари 2018 г.

Административното споразумението влиза в сила от датата на влизане в сила на спогодбата за социална сигурност между България и Тунис.  Т.е. от 1 май 2017 г.

Административното споразумение е договорено на основание чл. 17 от спогодбата за социална сигурност с Тунис.

Чрез административното споразумение са определени компетентните институции и реда за прилагане на спогодбата за социална сигурност между България и Тунис.

По отношение на България НАП е посочена като компетентна институция за определяне на приложимото осигурително законодателство и издаване на съответното удостоверение (основание чл. 2(1)(d)(ii) от административното споразумение).

В удостоверението се посочва, че наетото или самостоятелно заетото лице остава подчинено на осигурителното законодателство на една от двете държави. Удостоверението за приложимо законодателство е доказателство, че тези лица са освободени от осигурителните задължения на другата страна. Но в степента, предвидена в материалния обхват на спогодбата.

В административното споразумение са договорени и конкретните случаи по спогодбата за социална сигурност между България и Тунис, при които се издава удостоверение за приложимото осигурително законодателство.

Основните от тях са:

Самостоятелно заето лице

чл. 6, ал. 2 от спогодбата: Самостоятелно заето лице, което пребивава на територията на едната Договаряща страна и което работи на територията на другата Договаряща страна или на територията на двете Договарящи страни, по отношение на тази работа е подчинено само на законодателството на първата Договаряща страна.

В този случай удостоверението за приложимо законодателство се издава по искане на самостоятелно заетото лице.

Работа в двете държави

чл. 6, ал. 3 от спогодбатаЛице, което е наето на територията на двете Договарящи страни или е самостоятелно заето на територията на едната Договаряща страна и наето на територията на другата Договаряща страна, е подчинено само на законодателството на Договарящата страна, на чиято територия пребивава.

При такава ситуация удостоверението за приложимо законодателство се издава по искане на наетото лице и/или неговия работодател. Или в зависимост от случая – от самостоятелно заетото лице.

Държавни служители

чл. 6, ал. 4 от спогодбатаДържавните служители или лицата, третирани като такива съгласно законодателството на едната Договаряща страна, които са изпратени да работят на територията на другата Договаряща страна, са подчинени единствено на законодателството на първата Договаряща страна.

В тази хипотеза удостоверението за приложимо законодателство се издава по искане на наетото лице и/или неговия работодател.

Командировани работници

чл. 7 от спогодбата: В случаите, когато едно лице, наето от работодател със седалище на територията на една от Договарящите страни, е изпратено от този работодател да работи от негово име на територията на другата Договаряща страна, единствено законодателството на първата Договаряща страна продължава да се прилага за периода на тази заетост, но за не повече от 24 календарни месеца, все едно че наетото лице все още работи на територията на първата Договаряща страна. 

В тези случаи удостоверението за приложимо законодателство се издава по искане на наетото лице и/или неговия работодател.

Изключения

чл. 10 от спогодбата: При общо искане на наетото лице и неговия работодател или при искане на самостоятелно заетото лице компетентните органи или институции на двете Договарящи страни могат, по силата на взаимно съгласие, да направят изключение от разпоредбите на членове от 6 до 9 на настоящата Спогодба.

В такива ситуации ако компетентната институция на страната, чието законодателство остава приложимо, няма възражения срещу съвместното искане на наетото лице и неговия работодател или самостоятелно заетото лице, същата следва да поиска в писмена форма съгласието на другата страна. Институцията на първата страна издава удостоверението за приложимо законодателство, при условие, че институцията на другата страна предостави писменото си съгласие.

– удостоверение се издава и в някои други ситуации по чл. 8 и чл. 9 от спогодбата.

По метода на изключването може да изведем основната ситуация, при която не е предвидено издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство. А именно това е:

чл. 6, ал. 1 от спогодбата: наето лице, което полага труд на територията на едната Договаряща страна, е подчинено на законодателството на тази Договаряща страна по отношение на този труд.

В административното споразумение за прилагане на спогодбата за социална сигурност с Тунис е предвидено компетентните институции да си изпращат взаимно копие от издадените удостоверения за приложимо осигурително законодателство (основание чл. 3(9) от административното споразумение).

Според сега действащата процедура исканията за издаване на удостоверения за приложимото осигурително законодателство по спогодбите от компетентността на НАП, се подават в Централно управление на агенцията. А самите удостоверения се издават от съответната компетентна териториална дирекция след становище на Изпълнителния директор на НАП или упълномощено от него лице.

указание на нап за осигуровки 2018 2 ян.

Становище на НАП по осигурителното законодателство за 2018

Указание на НАП за осигуровки 2018.

Публикувано е указание на НАП за осигуровки 2018 на интернет страницата на агенцията.

Към това указание на НАП за осигуровки 2018 е приложена и таблица за размерите и
разпределението на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно
осигуряване и Учителски пенсионен фонд по осигурени лица.

Публикуваме пълния текст на въпросното указание на НАП за осигуровки 2018:

ДО
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

КОПИЕ: ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА
ПРАКТИКА” ……………………………

ОТНОСНО: Промени в законодателството в сила от 1 януари 2018 г., свързани със
задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на
работниците и служителите” (ГВРС)

Във връзка с промените в законодателството, свързани със задължителните
осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, изразявам следното становище на
основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите:

I. По Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
(ЗБДОО).

1. С чл. 9 от ЗБДОО за 2018 г, са определени следните размери на месечния
осигурителен доход:
> минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната
година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии
съгласно Приложение №1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2018 г.
Както за 2017 г. така и за 2018 г. минималният осигурителен доход за
работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за
интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния
осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група
професия (основание Забележка №2 от Приложение №1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за
2018 г.). Минималният месечен осигурителен доход не се прилага за общинските
съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните
управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на
етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост
(основание Забележка №4 от Приложение №1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2018 г.).
> минимален месечен размер на осигурителния доход за
самоосигуряващите се лица – 510 лв. (чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2018 г.).
Обръщам внимание, че за разлика от 2017 г. минималният месечен размер на
осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2018 г. не се определя съобразно
облагаемия им доход за 2016 г. от упражняване на трудова дейност като
самоосигурявагци се лица, а е фиксиран в размер на 510 лв. Същият минимален месечен
размер на осигурителния доход се прилага и за самоосигуряващите се лица, които
започват дейност през 2018 г. За лицата, извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от
Кодекса за социално осигуряване (КСО), за които осигурителният доход за социално
и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, също се взема предвид доходът по чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за
2018 г.
> минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните
земеделски стопани и тютюнопроизводители също е увеличен и е в размер на 350 лв.
(чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за 2018 г.).
> максималният месечен размер на осигурителния доход за 2018 г. не е
променен спрямо 2017 г. и остава в размер на 2600 лв. (чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2018 г.).
Размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална
болест“ по групи основни икономически дейности за 2018 г. е определен съгласно
приложение №2 към чл. 15 от ЗБДОО за 2018 г.

2. На основание чл. 16, ал. 1 от закона за 2018 г. не се внасят вноски за фонд
ГВРС.

II. Промени в КСО (в сила от 01.01.2018 г.).

1. Със Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
(ЗИДКСО) (ДВ, бр. 92 от 2017 г.):
1.1. Променена е разпоредбата на чл. 4б от КСО, като осигуреното в универсален
пенсионен фонд лице може да промени осигуряването си от универсален пенсионен
фонд във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, не по-късно
от 5 години преди възрастта, на която то лично би придобило право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.
Преди изменението в разпоредбата тази преценка се правеше според възрастта
по чл. 68, ал. 1 от КСО за съответната календарна година, в която се упражнява правото
на избор.
1.2. С §154, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИДКСО се
предоставя право на определен кръг осигурени лица, които не са упражнили правото си
на избор по чл. 4б от КСО, еднократно в срок до 31 декември 2018 г. да променят
осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”, съответно фонд
“Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО”, на държавното обществено осигуряване. Това са
лица, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до
навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 от кодекса и на които не е отпусната пенсия
за осигурителен стаж и възраст. Изборът се осъществява чрез подаване в компетентната
ТД на НАП на заявление, приложение № 3 към чл. 4, ал. 5 към Наредбата за реда за
избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация.
2. С §3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБДОО за 2018 г. са
направени следните изменения и допълнения в КСО, свързани с дейността и
функционалната компетентност на органите по приходите:

2.1. Изменени и допълнени са разпоредбите на чл. 4а от КСО, като от 1 януари
2018 г. осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ на морските лица се увеличава с
2 процентни пункта както следва:
> 19,8 на сто за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а
за работещите при условията на I или II категория труд – 22,8 на сто (чл. 4а, ал. 3, т. 1 от
КСО);
> 14,8 на сто за фонд “Пенсии” за лицата, родени след 31 декември 1959 г.,
а за работещите при условията на I или II категория труд – 17,8 на сто (чл. 4а, ал. 3,
т. 2 от КСО).
Допълнена е ал. 6 на чл. 4а, от КСО, като редът за определяне на максималния
месечен размер на осигурителния доход за морските лица, когато получават и доходи
от дейности по чл. 4 от КСО, се уеднаквява с този за лицата по чл. 4 от КСО в следната
последователност:
1. доходи от дейности на лицата съгласно носледователността, посочена в чл. 4,
ал. 1 и 10 от КСО;
2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда (КТ) или по
специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
3. осигурителния доход като морски лица;
4. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в
търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия
и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и
тютюн опроизводител и;
5. доходи за работа без трудово правоотношение.
2.2. Изменени и допълнени са разпоредбите на чл, 6 от КСО, като текстът на
ал. 2, т. 2 е синхронизиран с чл. 9 от ЗБДОО за 2018 г. по отношение минималния
размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. В чл. 6, ал. 12 изрично
се регламентира, че върху средствата за социални разходи, изплатени на лицата по
чл. 4, ал. 1 от КСО, се дължат осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и
професионална болест“ и за Учителския пенсионен фонд. Допълнението в разпоредбата е поясняващо, тъй като и понастоящем върху тези суми се внасят осигурителни вноски
за посочените фондове.
Следва да се отбележи, че на основание чл. 6, ал. 1, т. 4, б. „б“ от КСО
осигурителната вноска за фонд „Пенсии” от 1 януари 2018 г. се увеличава
с 1 процентен пункт, от които 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на
осигуреното лице.
2.3. Разпоредбата на чл. 6а, ал. 1 от КСО, регламентираща реда за определяне на
осигурителния доход на лица, командировани в друга държава – членка на Европейския
съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство или в Конфедерация Швейцария, е допълнена като е предвидено освен
командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ,
работниците и служителите да са подчинени на българското законодателство в сферата
на социалната сигурност на основание чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социални сигурност. Кумулативното изпълнение на тези две условия е предпоставка за прилагането па разпоредбата на чл. 6а от КСО.
С направеното изменение се внася яснота относно кръгът на лицата, за които се
прилага разпоредбата, като изрично се посочва, че е необходимо те да са
командировани по смисъла на чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) №883/2004 и по
този начин се изключват тези, които отговарят на условията на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 1 от КТ, но се разглеждат като обичайно осъществяващи дейност в две или
повече държави-членки съгласно чл. 13 Регламент (ЕО) №883/2004.
2.4. В чл. 7 от КСО се прецизират разпоредбите на ал. 4 и ал. 5. В ал. 4 с
препратка към чл. 6, ал. 8 от кодекса се посочва, че определеният срок се отнася само за
месечните авансови осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица. В ал. 5 на
чл. 6 чрез добавяне на думата „могат“ се пояснява, че разпоредбата урежда правото на
самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал, 9 от КСО при определените
обстоятелства да заявяват кои задължения за осигурителни вноски погасяват.
2.5. С цел избягване на противоречиво тълкуване е направено допълнение в
разпоредбата на чл. 9, ал. 5 от КСО, като се пояснява, че не се дължат осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд върху получаваното обезщетение за времето, през което лицето е останало без работа по КТ, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование.

III. Промени по отношение на здравното осигуряване.

1. Съгласно чл. 2 от Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2018 г. (ЗБНЗОК) задължителната здравноосигурителна вноска е в размер на 8 на сто, като размерът на вноската се запазва спрямо предходната
година.
2. Необходимо е да се отбележи, че на основание чл. 40, ал. 4а от Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО) от 1 януари 2018 г. здравноосигурителната вноска за
лицата по чл. 40, ал. 3 от същия закон се внася върху 65 на сто от минималния
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, което е 331.50 лв.
При определяне на дохода, върху който се внасят здравноосигурителни вноски
за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, следва да се има предвид
осигурителният доход, върху който се дължат вноски за държавното обществено
осигуряване.
Съгласно чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2018 г. лицата по чл. 40, ал. 5 от 330 от
1 януари 2018г. внасят здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход не по-
малък от 255 лв. (половината от минималния размер на осигурителния доход за
самоосигуряващите се лица).
С определения със ЗБДОО за 2018 г. минимален размер на осигурителния доход
за самоосигуряващите се лица (510 лв.) е обвързан осигурителният доход за здравно
осигуряване при неплатен отпуск, при неработоспособност поради болест, бременност
и раждане, при отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и ал. 3 от
КТ и при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и
ал. 4 от КТ.
Към настоящото становище е приложена таблица за размерите и
разпределението за 2018 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно
осигуряване и Учителски пенсионен фонд по осигурени лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица за размерите и разпределението за 2018 г. на
осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен
фонд по осигурени лица.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:

 

Двата документа можете да изтеглите тук:

Източник: https://www.nap.bg/

годишно изравняване 2018 2 ян.

Годишно изравняване на осигуровки през 2018

Годишно изравняване 2018 на осигурителния доход за 2017 г.

На интернет страницата на НАП са публикувани справките за окончателния размер на осигурителния доход за 2017 г. Отнасят се за годишно изравняване 2018, което самоосигуряващите се лица извършват до края на месец април през настоящата година.

Става въпрос за Таблица 1 за годишното изравняване на социалните осигуровки за 2017 г. И Таблица 2 за годишното изравняване на здравните осигуровки за същата година.

В следващите редове са представени основните акценти относно годишно изравняване 2018 на осигурителния доход за 2017 г.:

 Лица, които извършват годишно изравняване 2018

Няма промяна по отношение на лицата, които извършват годишно изравняване 2018 на осигурителния доход за 2017 г.

Таблица 1 се попълва от получаващите доходи като самоосигуряващи се по КСО. Включително за работа по граждански договори, независимо от дейността, за която са регистрирани.

Таблица 2 освен от горепосочените самоосигуряващи се по КСО лица се попълва и от лицата по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. Т.е. лицата, които внасят здравни вноски за своя сметка, т.к. не са осигурени на някое от другите основания по ЗЗО.

Начинът, по който се извършва годишно изравняване 2018 на осигурителния доход за 2017 г. не се променя съществено в сравнение с годишното изравняване на осигурителния доход за 2016 г.

Все пак не би било излишно да се отдели малко повече внимание към следните специфики при попълване на колоните от Таблица 1 и 2 за 2017 г. във връзка с годишно изравняване 2018:

 – колона 3 от Таблица 1 и 2

Осигурителният доход в колона 3 от Таблици 1 и 2 трябва да съответства на подадените от осигурителя данни с декларация образец № 1 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. Тези данни може да се получат при поискване от НАП или НОИ или от справка чрез ПИК/КЕП, издаден на лицето.

Когато месечният осигурителен доход, вписан в колона 3, е равен на максималния месечен осигурителен доход, съответните редове на колона 4 от Таблица 1 и 2 не се попълват.

– колона 4 от Таблица 1

Осигурителният доход в колона 4 от Таблица 1 трябва да съответства на данните за този доход, подадени от самоосигуряващите се лица. С декларация образец № 1. Или декларация образец № 5 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

– колона 5 от Таблица 1 и 2

Колона 5 от Таблица 1 и 2 е единствената колона, в която се попълва облагаемия доход от работа като самоосигуряващо се по КСО лице. Дори когато е извършвана дейност на различни основания в това качество.

В колона 5 от Таблица 1 и 2 самоосигуряващите се по КСО лица посочват и доходите от граждански договори.

В колона 5 от Таблица 2 се попълват и доходите, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация на лицата по лицата по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. Т.е. лицата, които внасят здравни вноски за своя сметка, т.к. не са осигурени на някое от другите основания по закона.

Трудова дейност на различни основания

Предвид гореизложеното в указанията за попълване на Таблица 1 и 2 изрично е упоменато, че ако самоосигуряващото се лице е упражнявало трудова дейност на различни основания (е получило доходи на различни основания), посочени в т. 5 (от указанията), на ред 13, се попълва сбора от облагаемите доходи. В това число се има предвид както облагаемия доход от дейност на различни основания в качеството на самоосигуряващо се по КСО лице, така и по гражданските договори. А по отношение на Таблица 2 и доходите, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация на лицата по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.

Доходите по граждански договори (включени на ред 13 от колона 5 на Таблица 1 и 2) не се отнасят само към месеците на работа по без трудово правоотношение. А за целия период, през който е упражнявана трудова дейност като самоосигуряващо се по КСО лице.

Без пропорционалност и при годишно изравняване 2018

Облагаемият доход (на ред 13 от колона 5 на Таблица 1 и 2) се разпределя поравно между месеците, през които са налице отработени дни от самоосигуряващото се по КСО лице. Дори и да е налице само един отработен ден в месеца. А не пропорционално на отработените дни от всеки месец.

Поради това в указанията за попълване на Таблица 1 е посочено, че:

Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице. Независимо от броя на отработените през месеца дни.

А в указанията за попълване на Таблица 2 е упоменато че:

Облагаемият доход в редове от 1 до 12 в колона 5 се определя като сумата в ред 13, формирана от облагаемия доход от упражняване на трудова дейност на лицето на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО се разделя на броя на месеците, през които лицето е получило доходи на това основание. Независимо от броя на отработените през месеца дни.

Не се смесва дохода като самоосигуряващ се по КСО и лице по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО

По отношение на Таблица 2 тук е моментът да се отбележи, че ако за определени периоди от 2017 г. лицето е  имало качеството на самоосигуряващо се по КСО, а през други се е осигурявало по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО не би следвало да се извършва осредняване (смесване) на доходите при попълване на редовете от колона 5.

Основание за това е следният текст от указанията за попълване на Таблица 2:

Облагаемият доход в редове от 1 до 12 в колона 5 се определя като сумата в ред 13, формирана от облагаеми доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация, получени от лица, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, се разделя на броя на месеците, през които лицето се е осигурявало на това основание, независимо от броя на дните през месеца, в които е лице по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.

Или иначе казано частта от облагаемия доход реализиран като самоосигуряващо се по КСО лице се отнася за месеците, през които е упражнявана трудова дейност на това основание. А другите доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация се отнасят за месеците на осигуряване по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.

Доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници и годишно изравняване 2018

В указанията относно годишно изравняване 2018 на осигурителния доход за 2017 г. са упоменати и самоосигуряващите се лица, които през годината са получили доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници. На ред 13 от колона 5 на Таблица 1 и 2 тези лица посочват дохода, деклариран в Приложение 7, част ІІ, ред 3 на данъчната декларация. Според начина на упражняване на дейността.

Доходи от трудова дейност, които подлежат на годишно изравняване и са декларирани в приложения от данъчната декларация, извън посочените в указанието, също се вземат предвид при формиране на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски.

При годишно изравняване 2018 се отчита и действието на регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност.

Годишният осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски, се изчислява по вече добре познатия досега начин. Представлява разлика между сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6. Попълва се в т. 1 под Таблица 1 и 2 за 2017 г. Когато разликата е положителна, върху нея се довнасят осигурителни вноски. А ако е отрицателна – надвнесените осигурителни вноски се прихващат и/или възстановяват по реда на ДОПК. Освен когато осигурителният доход в колона 5 е по-малък от минималния осигурителен доход по КСО.

Нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ и годишно изравняване 2018

Последното, което заслужава внимание във връзка с годишно изравняване 2018 е евентуалното подаване на нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация. В тези случаи самоосигуряващите се лица отново подават еднократно Таблица 1 и 2. Срокът за това е до 30 септември на годината, следваща годината за която се отнасят.

 

мрз 2018 22 дек.

Нов размер на МРЗ за 2018 г.

МРЗ 2018.

Както се очакваше МРЗ 2018 е определена в размер на 510 лв.

Това е извършено с Постановление на Министерски съвет № 316 от 20 декември 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната.

Постановлението за определяне на МРЗ 2018 е обнародвано в Държавен вестник, брой 102 от 22 декември 2017 г.

Влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Член единствен от постановлението гласи следното:

(1) Определя от 1 януари 2018 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 510 лв. и на минималната часова работна заплата 3,07 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.

Освен за трудовото законодателство новият размер на МРЗ 2018 има връзка и с осигуровки 2018.

Това е така, защото в посочени от КСО и ЗЗО случаи се препраща към определената МРЗ за страната.

Например при гражданските договори, ако лицето не е осигурено на друго основание през съответния месец, осигуровки по без трудовото правоотношение се плащат само ако полученото месечно възнаграждение е равно или надвишава една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността. В тази насока са разпоредбите на чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО и чл. 4, ал. 1, т. 3, б. “а” от ЗЗО.

Или пък работниците и служителите, за които не е определен минимален осигурителен праг. Осигуровките за тях се плащат върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Посочено е в чл. 6, ал. 3 от КСО.

Осигуровките за държавните служители и други лица по специални закони също се дължат върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Основание за това е разпоредбата на чл. 6, ал. 5 от КСО.

Именно поради това новият размер на МРЗ 2018 от 510 лв. не е без значение и за целите на осигуровки 2018.

изменения в наредба н-8 20 дек.

Проект за промени 2018 в Наредба Н-8 от 2005

На интернет страницата на МФ е публикуван Проект на Наредба за изменения в Наредба Н-8 от 2005 г.

Проектът съдържа предвидените изменения в Наредба Н-8 от 2005 г., които евентуално предстои да се реализират от началото на 2018 г.

Предложенията са обосновани с промените в КСО, които са направени със ЗБДОО за 2018 г.

Представяме основните нови моменти, които са предложени като изменения в Наредба Н-8 от 2005 г. в сила от 01 януари 2018 г.:

Удължаване на срока за коригиране на декларация образец № 6

Предвидено е да се удължи с 1 месец срока, в който може да се коригира подадената от осигурител декларация образец № 6 по Наредба № Н-8 от 2005 г. Относно дължимите осигурителни вноски върху възнагражденията на лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 10 от КСО. За целта в разпоредбата на чл. 6а, ал. 9 от наредбата е предложено думите „до края на месеца, следващ месеца“ да се заменят с до края на втория месец, считано след месеца“.

Според мотивите към проекта предложението е “с цел облекчаване на осигурителите.

След двумесечния срок декларацията се коригира с разрешение от Националната агенция за приходите.

Нов код за вид осигурен

Направено е предложение за създаване на нов код за вид осигурен при подаване на декларация образец № 1:

99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава-членка на Европейския съюз, държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.

Става въпрос за осигурени по българското законодателство командировани работници. Чиито минимални условия на труд обаче (в т.ч. работните дни или продължителността на работното време) се съобразяват със законодателството на друга държава (приемащата държава-членка, държава от ЕИП или Швейцария).

Въпросните разминавания най-често произтичат от несъвпадение на официалните празници. Или разлика в нормалната продължителност на законоустановеното работно време в България, съпоставено с приемащата държава.

Поради тази причина за лицата с новия код за вид осигурен (99) е предвидено данните за дните и часовете от декларация образец № 1 да се попълват според договорените условия на работа с лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Става въпрос за точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.А, 16.7 и 16.8 от декларация образец № 1. Според мотивите към проекта “изменението е свързано с коректното зачитане на осигурителен стаж и при необходимост точно определяне на дните с обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Самото наименование на новия код 99 предполага неговото приложение само и единствено в случаи, при които за месеца са налице въпросните разминавания (работни дни или продължителност на работното време в България съпоставено с приемащата държава).

Точка 34. Нетно възнаграждение

Предвидено е заличаване на първо изречение от забележките към точка 34. Нетно възнаграждение в Указанията за попълване на декларация образец № 1. Това изречение понастоящем гласи следното: Точка 34 се попълва и в случаите, в които т. 21 не е попълнена, но е попълнена т. 31.

Точка 21. касае осигурителния доход, а точка 31. Начислен месечен облагаем доход.

При евентуално заличаване на въпросното изречение се предполага, че занапред повече няма да се попълва точка 34. Нетно възнаграждение, в случай, че декларация образец № 1 не съдържа данни за осигурителния доход на лицето в точка 21.

Вижте преглед на финалните промени след влизане в сила на Наредбата за изменения в Наредба Н-8 от 2005 г.

здравни осигуровки 2018 18 дек.

Здравни осигуровки за 2018 г.

Здравни осигуровки 2018.

Законодателството, свързано със здравни осигуровки 2018 официално вече е прието.

ЗБНЗОК за 2018 г. е обнародван в ДВ, бр. 101 от 19 декември 2017 г.

Със ЗБДОО за 2018 г. (ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г.) са въведени размерите на осигурителния доход, които касаят и здравното осигуряване за 2018 г.

Основните нови моменти относно здравни осигуровки 2018, са следните:

Размер на здравни осигуровки 2018

С чл. 2 от ЗБНЗОК за 2018 г. е определен размерът на задължителната здравноосигурителна вноска.

За 2018 г. здравната осигуровка очаквано се запазва в размер 8 на сто.

Не се променя и съотношението, в което се разпределя този размер между осигуряващ и здравно осигурен (60:40).

Минимален здравноосигурителен доход 2018
Минимални осигурителни прагове 2018

Минималните осигурителни прагове за 2018 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2018 г.

Класовете професии традиционно са разпределени в 9 колони от приложението. А икономическите дейности са посочени, също без промяна в общия брой, на 85 реда от него. Повече относно минималните осигурителни прагове можете да прочетете в нашата публикация относно социалните осигуровки за 2018 г.

Важното е, че по същество не се променя механизмът, по който се определят минималните осигурителни прагове за 2018 г.

Здравни осигуровки за самоосигуряващи се 2018

Отпада прилаганият до края на 2017 г. диференциран размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите по КСО се лица. Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване. От началото на 2018 г. е въведен фиксиран минимум от 510 лв., върху не по-малко от който самоосигуряващите се лица да плащат авансово осигурителни вноски за месеца, в т.ч. здравни осигуровки. Този размер е определен с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2018 г.

Здравни осигуровки за безработни 2018

Размерът на горепосоченият доход оказва влияние върху дължимите здравни осигуровки не само от самоосигуряващите се смисъла на КСО. Но и върху всички неосигурени лица, които плащат здравни вноски изцяло за своя сметка. Става въпрос за лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, които внасят здравни осигуровки върху не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за годината.

Колко струват здравните осигуровки на месец за безработните

От началото на 2018 г. минималният здравноосигурителен доход за тях се повишава автоматично от 230 на 255 лв. Това означава, че тяхната здравна осигуровка за 2018 г. като сума е не по-малка от 20,40 лева месечно. Запазва се задължението на тези лица за еднократно подаване на декларация 7 и евентуално за извършване на годишно изравняване на здравноосигурителния доход.

Прочетете повече в нашата публикация, специално посветена на темата “Здравни осигуровки за безработни 2018“.

Здравни осигуровки за земеделски производители 2018

Увеличен е от 300 на 350 лв. минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители (стопани) и тютюнопроизводителите. Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване. Промяната е въведена с чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за  2018 г.

Максимален здравноосигурителен доход 2018

С чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2018 г. е определен размерът на максималния месечен осигурителен доход. Това се отнася и за здравното осигуряване. За 2018 г. максимумът очаквано се запазва в размер на 2600 лв. месечно.

error: