Онлайн семинар на НАП за данъци и осигуровки 2018

безплатен семинар на НАП 14 дек.

Онлайн семинар на НАП за данъци и осигуровки 2018

Проведе се безплатен семинар на НАП, свързан с новостите в данъците и осигуровките от началото на 2018 г.

Промените в осигурителното законодателство от началото на 2018 г. бяха представени от 14.00 до 14.30 часа (времевия интервал от 4:41:24 до 5:09:08 във видеото).

Вижте пълен видео запис от семинара:

 

Семинарът се проведе на 15 декември 2017 г. – петък от 10.00 до 16.00 часа в хотел “Рамада”, зала “Опал”.

Беше излъчван на живо в  YouTube канала на НАП.

От страна на НАП присъстваха заместник-изпълнителния директор Милена Кръстанова, директора на дирекция “Данъчно-осигурително методология” – Росен Иванов, екперти в областта на данъците и осигуровките, както и директора на дирекция „Комуникации и протокол“ – Росен Бъчваров.

Семинарът се проведе по следната програма:

10.00 – 10.10
Откриване
Милена Кръстанова, заместник-изпълнителен директор на НАП

10.10- 10.40
Автоматичния обмен на отчети по държави
Иван Антонов, гл. юрисконсул, дирекция СИДДО

10.40-11.10
Данъчно облагане по реда на ЗКПО
Цветана Янкова, началник на отдел „Данъчна методология”

11.10 – 11.30
Кафе пауза

11.30 – 12.30
Данъчно облагане и промени в ЗДДС в сила от 01.01.2018 г.
Ганка Петрова, гл. експерт по приходите, дирекция ДОМ

12.30 – 13.30
Обяд

13.30 – 14.00
Данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ
Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите, дирекция ДОМ

14.00 – 14.30
Промени в осигурителното законодателство в сила от 01.01.2018 г.   
Катя Кашъмова, началник на отдел “Осигурителна методология”

14.30 – 14.45
Кафе пауза

14.45 – 15.30
Намаляване на административната тежест. Взаимоотношения с данъчните посредници. Доверие. Прозрачност.
Росен Иванов, директор на дирекция “Данъчно-осигурителна методология”

15.30 – 16.00
Електронни услуги  за клиентите на НАП. Текущо състояние и перспективи. Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“

16.00 – 16.15
Закриване на семинара

 

среден осигурителен доход октомври 2017 13 дек.

Среден осигурителен доход за месец октомври 2017 г.

Среден осигурителен доход октомври 2017 г.

По данни на НОИ за месец октомври 2017 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 834,57 лв. За сравнение средният осигурителен доход за септември 2017 г. е 826,37 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.11.2016 г. до 31.10.2017 г. е 811,27 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец ноември 2017 г. За сравнение неговият размер през октомври 2017 г. беше 806,77 лв.

Източник: https://www.nssi.bg/

осигуровки 2018 12 дек.

Социални осигуровки за 2018 г.

Осигуровки 2018.

Новостите, свързани с осигуровки 2018  официално вече са факт.

Промените са въведени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. (ЗБДОО 2018).

ЗБДОО 2018 е приет на 29 ноември 2017 г. Обнародван е в ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г.

Законът влиза в сила от началото на 2018 г.

Със ЗБДОО 2018 са извършени и някои последни изменения в КСО.

Основните нови моменти относно осигуровки 2018, са следните:

Осигурителен доход 2018
Минимални осигурителни прагове 2018

Минималните осигурителни прагове за 2018 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО 2018.

По отношение размерите на минималните осигурителни прагове за 2018 г. не е постигната договореност между социалните партньори. Определени са с административно увеличение от 3,9 на сто. И в резултат на планираното увеличение с 10,9 на сто на минималната работна заплата за 2018 г. (510 лв. МРЗ за 2018 г.). Тоест средното увеличение на минималните осигурителни прагове за 2018 г. е около 6,8 на сто.

Класовете професии традиционно са разпределени в 9 колони от приложението. А икономическите дейности са посочени, също без промяна в общия брой, на 85 реда от него.

Важното е, че за 2018 г. по същество не се променя механизмът, въз основа на който и досега се определяха минималните осигурителни прагове. Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО 2018 можете да изтеглите тук – минимални осигурителни прагове 2018 таблица.

Забележки към Приложение № 1 от ЗБДОО 2018, свързани минималните осигурителни прагове:
  1. Минималните осигурителни прагове за 2018 г. спрямо работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определят пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
  2. Минималните осигурителни прагове за 2018 г. по отношение на работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно ЗИХУ, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
  3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на НКПД- приложение № 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

  1. Минималните осигурителни прагове за 2018 г. не се прилагат спрямо:

– общинските съветници,

– работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗСч. и

– за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по ЗУЕС.

Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се 2018

Отпада прилаганият до края на 2017 г. диференциран размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. От началото на 2018 г. е въведен фиксиран минимум на осигурителния доход от 510 лв., върху не по-малко от който самоосигуряващите се лица да плащат авансово осигуровки за месеца. Този размер е определен с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО 2018. Предвид това в чл. 6, ал. 2, т. 2 от КСО са заличени думите „определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице“ в сила от началото на 2018 г.

Осигуровки 2018 за земеделски производители

За 2018 г. е увеличен от 300 на 350 лв. минималният месечен размер на осигурителният доход за регистрираните земеделски производители (стопани) и тютюнопроизводителите (първоначално беше предвидено да е 480 лв.). Новият размер е въведен с чл. 9, т. 3 от ЗБДОО 2018.

Прецизиран, но без да се внасят промени по същество, е текстът на чл. 7, ал. 4 от КСО относно срокът за внасяне на месечните авансови вноски от самоосигуряващите се лица. Направено е като по отношение на срока в чл. 7, ал. 4 от кодекса е добавено, че става въпрос за авансовите осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица (по чл. 6, ал. 8 от КСО), които така или иначе и досега са се внасяли до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Максимален осигурителен доход 2018

Размерът на максималният месечен осигурителен доход за 2018 г. е определен с чл. 9, т. 4 от ЗБДОО 2018. Максимумът на месечният осигурителен доход за 2018 г. очаквано се запазва в размер на 2600 лв.

МРЗ 2018

Макар да не се определя със ЗБДОО, МРЗ служи за целите на определяне на осигурителния доход в определени от КСО случаи. Това касае и осигуровки 2018. Например за работниците, за които не се прилагат минимални осигурителни прагове, гражданските договори и т.н.

В тази връзка предвиденият размер на МРЗ 2018 г. е 510 лв.

Последни изменения в КСО 2018

Въведените от началото на годината последни изменения в КСО са свързани основно с осигурителния доход за 2018 г.:

Социални разходи 2018 

Прецизиран е, но без да се внасят промени по същество, текстът на чл. 6, ал. 12 от КСО относно дължимите осигуровки върху социалните разходи. По отношение внасянето на осигурителни вноски върху социалните разходи, чл. 6, ал. 12 от КСО вече изрично препраща не само към чл. 6, ал. 3 и 5 от кодекса, но и към чл. 6, ал. 6 и 7 от КСО. Въпросните две алинеи (чл. 6, ал. 6 и 7 от кодекса) са свързани с внасяне на вноски за фонд “ТЗПБ” на ДОО и Учителския пенсионен фонд.  Върху социалните разходи, така или иначе, се плащат осигуровки и за четирите фонда на ДОО и то още от началото на 2017 г., както и за Учителския пенсионен фонд.

Минимални ставки на заплащане 2018

Направено е допълнение в чл. 6а, ал. 1 от КСО, за да се поясни недвусмислено че минималните ставки на заплащане на труда в премащата държава-членка служат като база за определяне на минималния осигурителен доход само за тези от командированите или изпратени работници и служители по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ, които същвременно са командировани лица и по смисъла на чл. 12(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004.

Извод

Иначе казано вече изрично е ясно, че разпоредбата на чл. 6а, ал. 1 от КСО не се прилага спрямо лицата работещи в различни държави-членки (по смисъла на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004, в т.ч. международните шофьори), независимо че някои от тях може да са командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от КТ. По този начин напълно се реализира замисъла при въвеждане на разпоредбата, ясно изразен още в мотивите към законопроекта при самото включване на чл. 6а в КСО през далечната вече 2010 г.

Морски лица

Допълнен е редът на доходите, върху които се внасят осигуровки за морските лица при ограничаване до максимума (2600 на месец), за да се приведе в съответствие с промените в поредността, направени от началото на 2017 г. за останалите осигурени лица. Поредността на доходите за морските лица  придобива следният вид:

– доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 10 от КСО;
– доходи от обезщетения, изплащани по КТ или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
– осигурителен доход като морски лица;
– осигурителен доход като самоосигуряващи се по КСО лица;
– доходи за работа по граждански договори (без трудово правоотношение).
Размер на осигурителните вноски 2018
Размер на осигуровки 2018 за фонд Пенсии на ДОО

От началото на 2018 г. размерът на осигуровките за фонд “Пенсии” на ДОО се увеличава с 1 процентен пункт. От който (1 процентен пункт) 0,56 са за сметка на осигурителя, а 0,44 за сметка на осигуреното лице. Това повишение беше заложено още през 2015 г. с промени в чл. 6 от КСО (ДВ, брой 61 от 2015 г.).

За 2018 г. се получава следният общ размер на осигуровките за фонд “Пенсии” на ДОО:

– за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 19,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а от КСО – 22,8 на сто;

– за лицата, родени след 31 декември 1959 г. – 14,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а от КСО – 17,8 на сто;

За всички морски лица обаче размерът на осигуровките за фонд “Пенсии” на ДОО от началото на 2018 г. се повишава направо с 2 процентни пункта. По този начин се компенсира пропускът от началото на 2017 г., при който осигурителните вноски за фонд “Пенсии” на морските лица не бяха увеличени с 1 на сто. И така от началото на 2018 г. размерът на техните осигуровки за фонд “Пенсии” се изравнява с този на всички останали осигурени лица (Виж горепосочените общи размери). Това двупроцентно повишение се поема напълно от морските лица, защото те по принцип се осигуряват изцяло за своя сметка.

Размер на осигуровки 2018 за фонд ТЗПБ на ДОО

Размерът на осигуровките за фонд “ТЗПБ” традиционно е определен с приложение към ЗБДОО за 2018 г. Това е Приложение № 2 към чл. 15 от ЗБДОО 2018. За 2018 г. размерът на осигурителните вноски за фонд “ТЗПБ” е от 0,4 на сто до 1,1 на сто съобразно основната икономическа дейност за статистически цели на осигурителя и както досега вноската е изцяло за негова сметка.

 Осигуровки 2018 за фонд ГВРС

За 2018 г. не се внасят вноски за фонд “ГВРС”. Основание за това е разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗБДОО 2018. Максималният размер на гарантираните вземания по ЗГВРСНР за 2018 г. е определeн на 1300 лв.

осигуровки по време на майчинство 7 дек.
пенсии за декември 2017 5 дек.

Изплащане на пенсиите за месец декември

Получаване на пенсии за декември 2017 г.

НОИ информира, че изплащането на пенсии за декември 2017 г. ще започне на 7 декември (четвъртък).

Изплащането ще приключи на 20 декември 2017 г. (сряда).

На всички пенсионери, чиито пенсии за декември 2017 г. (или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях) е в размер до 321,00 лв. включително ще бъде изплатена и еднократна допълнителна сума в размер на 40,00 лв. Това се извършва в  изпълнение на Постановление № 253 от 16.11.2017 г. на Министерския съвет.

Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще бъдe извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях.

Преводите на пенсии за месец декември 2017 г. към пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 декември 2017 г.

Източник: Национален осигурителен институт – https://www.nssi.bg/

европейски осигурителен номер 29 ное.

Европейски осигурителен номер и Европейска трудова агенция

ЕК планира въвеждане на Европейски осигурителен номер и създаване на Европейска трудова агенция.

В свое обръщение от 13 ноември 2017 г. до ЕП председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер анонсира планове за въвеждане на единен Европейски осигурителен номер и създаване на Европейска трудова агенция.

Европейски осигурителен номер

Сред мотивите зад предложението за въвеждане на общ Европейски осигурителен номер (European Social Security Number – ESSN) са опростяване и осъвременяване взаимодействието на гражданите с администрацията в широк кръг области – координация на системите за социална сигурност, трудовата мобилност и заетостта.

По същество тази идея не е нова за ЕС. Но досега при обсъждане на нейната реализацията винаги на преден план са излизали множеството специфични национални особености на държавите-членки в сферата на социалната сигурност. Което донякъде би могло да затрудни практическата й реализация, но не и да я направи невъзможна.

Предложението за  Европейски осигурителен номер едва ли би могло да се реализира без хармонизация на националното законодателство на държавите-членки. Но това поставя особен прецедент, защото хармонизацията е изключително нетипична за сферата на социалната сигурност в ЕС.

Европейска трудова агенция

Намерението за учредяване на Европейска трудова агенция (European Labour Authority – ELA) е насочено към създаване на гаранции, че правилата на ЕС в сферата на трудовата мобилност се прилагат ясно, справедливо и ефективно. По този повод в своето обръщение председателят на ЕК заявява следното: “Изглежда абсурдно да има банков надзор, който да следи за банковите стандарти, а да няма единна трудова агенция за гарантиране справедливостта на вътрешния пазар”. И допълва категорично: “Ние ще създадем такава”.

Чрез създаването на такъв орган се цели засилване сътрудничеството между институциите на всички нива и по-добро управление на трансграничните ситуации. Както и по-нататъшни инициативи в подкрепа на мобилността – такива като  единния Европейски осигурителен номер.

Предвижда се основните функции на Европейска трудова агенция да бъдат насочени към:

борба със злоупотреби в сферата на трудовото и осигурителното законодателство, вкл. организиране на съвместни трангранични контролни действия;

– засилване на административното сътрудничество и взаимното доверие, в т.ч. чрез разрешаване на спорове между националните администрации;

– сближаване на съществуващите инструменти за трансгранична мобилност (EURES, координация на системите за социална сигурност, ЕЗОК, синя карта и т.н. );

– надграждане на съществуващите институции и структури за по-добро управление на трансграничните ситуации и съвместни действия. Например при здравословни и безопасни условия на труд и недекларираната заетост.

Законодателните предложения по двете инициативи (ESSN, ELA) са анонсирани в работната програма на ЕК за 2018 г.

Други актуални въпроси, по които се работи в момента са:

– Реформа на Директивата за командироване;
– Модернизиране на правилата за координация на системите за социална сигурност;
Електронен обмен на информация в сферата на социалната сигурност (EESSI).

error: