Категория: новини

осигуровки 22 дек.

Социални осигуровки за 2021 г.

Осигуровки за 2021 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2021 г. е обнародван в Държавен вестник, брой 103 от 04 декември 2020 г.

Осигурителен доход за 2021 г.

Минимални осигурителни прагове

Минималните осигурителни прагове са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2021 г.

За 2021 г. принципно не се променя начинът по който и досега се определяха минималните осигурителни прагове.

Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица

За 2021 г. е увеличен от 610 лв. на 650 лв. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Новият размер е определен с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2021 г.

Минимален осигурителен доход за земеделски производители

Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите е запазен в размер 420 лв. Определен е в този размер с чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за 2021 г.

Максимален осигурителен доход

Максималният осигурителен доход за 2021 г. е запазен в размер на 3000 лв. В този размер е въведен с чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2021 г.

Минимална работна заплата

Макар да не се определя със ЗБДОО, минималната работна заплата (МРЗ) служи за целите на определяне на осигурителния доход в определени от КСО случаи. Това касае и осигуровките за 2021 г. Например за работниците, за които не се прилагат минимални осигурителни прагове, гражданските договори и т.н.

В тази връзка размерът на МРЗ за 2021 г. е 650 лв.

Размери на осигуровки

За 2021 г. не се променя размерът и разпределението на осигурителните вноски за фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ” и фонд “Безработица” на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Размерът на осигуровките за фонд “ТЗПБ” на ДОО традиционно е определен с приложение към ЗБДОО. Това е Приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО за 2021 г.

Вноски за фонд “ГВРС”

За 2021 г. не се внасят вноски за фонд “ГВРС”. Основание за това е разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗБДОО за 2021 г.

Друго

Увеличава се броят на работните дни неплатен отпуск, които през 2021 г. се зачитат за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО.

Разширена е възможността за упражняване правото на избор за промяна на осигуряването от унивурсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на ДОО.

осигуровки по граждански договор 9 дек.

Осигуровки по граждански договор за 2021 г.

Осигуровки по граждански договор 

Осигуровки по граждански договор се плащат за работещите без трудово правоотношение.

Става въпрос за лица, които полагат труд по договори, сключени основно съгласно Закона за задълженията и договорите. При гражданските договори лицата предоставят определен резултат (веществен труд), а не работна сила както е при трудовите договори. В масовия случай гражданските договори се сключват писмено, въпреки че законът не поставя изрично изискване за писмена форма. Но дори и устно сключен неговият предмет е свързан с предоставяне на предварително уговорен определен трудов резултат.

За разлика от трудовите, гражданските договори не подлежат на задължителна регистрация в НАП.

Обхват на осигуряването

Между осигурените социални рискове и фондовете на ДОО съществува връзка:

осигурени социални рискове фондове на ДОО

Лицата по граждански договори са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.

Иначе казано тези лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на ДОО.

Осигуровки по граждански договор с пенсионер

Това не се отнася за пенсионерите, които работят по граждански договори – те се осигуряват социално само по желание. Основание за това е разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО.

По нататък към връзката между рисковете и фондовете на ДОО може да се добави и тяхната взаимозависимост с размерите на осигуровките. Съобразно осигурените социални рискове, осигуровки по граждански договор се внасят в размерите, които са определени за съответните фондове на ДОО:

осигурени социални рискове

фонд „Пенсии“

осигуровки в размерите за този фонд

Осигуровки по граждански договор за ДОО

Размерите и разпределението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на ДОО са следните:

фонд „Пенсии“

родени преди 1 януари 1960 г. родени след 31 декември 1959 г.
общо 19,8 % от които: общо 14,8 % от които:
11,02 % за осигурител 8,78 % за осигурен 8,22 % за осигурител 6,58 % за осигурен

Основата, върху която се определят дължимите осигуровки при граждански договор е осигурителният доход на лицето. Това е полученото възнаграждение по гражданския договор след намаляването му с разходите за дейността по ЗДДФЛ (25 %).

Осигуровки по граждански договор под МРЗ

Ако лицето работещо по граждански договор няма друго основание за осигуряване осигурителни вноски се дължат само когато възнаграждението е равно или надвишава минималната работна заплата (650 лв. за 2021 г.) след намаляването му с разходите за дейността.

Когато лицето работещо по граждански договор има друго основание за осигуряване осигуровки се дължат върху размера възнаграждението по гражданския договор независимо дали надвишава минималната работна заплата след намаляването му с разходите за дейността.

Осигуровки при граждански договор се дължат върху не повече от максималния осигурителен доход, който е определен със ЗБДОО за съответната година  (3000 лв. за 2021 г.).

Плащане на осигуровки по граждански договор за ДОО

Осигуровките за лицата по граждански договори се внасят от възложителят (осигурител) по  сметка на съответната териториална дирекция на НАП за събиране на този вид вземания, в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението. Дължимостта на осигуровки при граждански договор е стриктно обвързано с изплащане на възнаграждението, а не само с полагането на труд както е например за работниците и служителите.

Невнасянето на осигурителните вноски за ДОО от възложителя (осигурител) не лишава лицата по граждански договори от осигурителни права.

Осигуровки по граждански договор за ДЗПО

Лицата по граждански договори, които са родени след 31 декември 1959 г. задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в Универсален пенсионен фонд (УПФ).

Размерът и разпределението на осигуровките за ДЗПО в УПФ са следните:

УПФ

общо 5 % от които:
2,8 % за осигурител 2,2 % за осигурен

Осигурителният доход за УПФ съвпада с този за ДОО. Основание за това е разпоредбата на чл. 157, ал. 6 от КСО.

Плащане на осигуровки по граждански договор за УПФ

Осигуровки по граждански договор за УПФ се плащат от възложителят (осигурител) в сроковете за внасяне на вноските за ДОО по сметката за ДЗПО на съответната териториална дирекция на НАП. Това означава, че и за ДЗПО плащането на осигуровки при граждански договор е стриктно обвързано с изплащане на възнаграждението, а не само с полагането на труд както е например за работниците и служителите.

Лицата по граждански договори не подлежат на осигуряване в Професионален пенсионен фонд.

Здравни осигуровки при граждански договор

За лицата по граждански договори, които са задължително осигурени в НЗОК, се внасят и здравни осигуровки.

Здравни осигуровки по граждански договор с пенсионер

За разлика от социалното осигуряване, здравното осигуряване на пенсионерите по граждански договор не е по тяхно желание, а е задължително. Това е така, защото в ЗЗО не е предвидена възможност да избират дали да се осигуряват, както е при социалното им осигуряване.

Размерът и разпределението на здравните вноски е следното:

 здравно осигуряване
общо 8 %, които се разпределят в съотношение 60:40:
4,8 % за осигуряващ 3,2 % за осигурен

Осигурителният доход за здравно осигуряване при гражданските договори в общи линии съвпада с този за ДОО.

Плащане на здравни осигуровки по граждански договор

Здравните осигуровки се внасят от възложителят (осигуряващ) по сметката на съответната териториална дирекция на НАП за съ­би­ра­не на при­хо­ди­те за НЗОК в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението. Плащането на здравни осигуровки при граждански договор също е стриктно обвързано с изплащане на възнаграждението.

Невнасянето на здравни вноски от възложителят (осигуряващ) не лишава лицата по граждански договори от здравноосигурителни права.

Общени размери на осигуровките по граждански договор:

В обобщение размерите и разпределението на осигуровките за лицата по граждански договори изглежда по следния начин:

родени преди 1 януари 1960 г. родени след 31 декември 1959 г.
осигурител осигурен общо осигурител осигурен общо
ДОО 11,02 % 8,78 % 19,8 % 8,22 % 6,58 % 14,8 %
ДЗПО УПФ 2,8 % 2,2 % 5 %
ППФ
здравно 4,8 % 3,2 % 8 % 4,8 % 3,2 % 8 %
Граждански договор и самоосигуряващо се по КСО лице

При изплащане на възнаграждение по граждански договор на самоосигуряващо се по КСО лице не се внасят социални и здравни осигуровки от възложителя. Самоосигуряващото се лице внася осигурителни вноски върху тези доходи при извършване на годишното изравняване. Основание за това е разпоредбата на чл. 11 от наредбата за самоосигуряващите се лица.

Деклариране на данни пред НАП

Възложителят (осигурител/осигуряващ) е длъжен, също така,  да подава ежемесечно данни за осигурените от него лица с декларация образец № 1 и да декларира общите суми на дължимите осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравни осигуровки с декларация образец № 6.

Декларация образец № 1 поотделно за всяко осигурено лице се подава в компетентната териториална дирекция на НАП до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението по гражданския договор. За лицата по граждански договори декларация образец № 1 се подава с код за вид осигурен “14”.

Декларация образец № 6 се подава едновременно с декларация/и образец № 1.

Начинът за подаване на двете декларации е определен в Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

здравни осигуровки 8 дек.

Здравни осигуровки за 2021 г.

Здравни осигуровки

В Държавен вестник (ДВ), брой 103 от 04 декември 2020 г. е обнародван Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ЗБНЗОК за 2021 г.).

С обнародвания в същия брой на ДВ Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО за 2021 г.) са въведени размерите на осигурителния доход, които касаят и здравното осигуряване за 2021 г.

Размер на здравната осигуровка

С чл. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г. е определен размерът на задължителната здравноосигурителна вноска.

За 2021 г. здравната осигуровка се запазва в размер 8 на сто.

Не се променя и съотношението, в което се разпределя този размер между осигуряващия и здравноосигуреното лице (60:40).

Минимален здравноосигурителен доход
Минимални осигурителни прагове

Минималните осигурителни прагове за 2021 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2021 г.

Класовете професии традиционно са разпределени в 9 колони от приложението. А икономическите дейности са посочени на 86 реда от него.

По същество не се променя механизмът, въз основа на който се определят минималните осигурителни прагове за 2021 г.

Здравни осигуровки за самоосигуряващи се

За 2021 г. е увеличен от 610 лв. на 650 лв. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се по КСО лица (основание чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2021 г.). Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване. 

Здравни осигуровки за безработни

Размерът на горепосочения доход (650 лв.) оказва влияние върху дължимите здравни осигуровки не само от самоосигуряващите се смисъла на КСО. Но касае и всички неосигурени лица, които плащат здравни вноски изцяло за своя сметка. Става въпрос за лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, които внасят здравни осигуровки върху не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година.

Това означава, че от началото на 2021 г. минималният здравноосигурителен доход за тях се повишава от 305 лв. съответно на 325 лв. С други думи, тяхната здравна осигуровка за 2021 г. като сума е не по-малка от 26,00 лв. месечно. Запазва се задължението на тези лица за еднократно подаване на декларация образец № 7 и евентуално за извършване на годишно изравняване на здравноосигурителния доход.

Здравни осигуровки за земеделски производители

В размер на 420 лв. се запазва минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите (основание чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за  2021 г.). Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване.

Максимален здравноосигурителен доход

Максималният осигурителен доход за 2021 г. е запазен в размер на 3000 лв. (основание за това е чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2021 г.).

мрз 7 дек.

Минимална работна заплата за 2021 г.

МРЗ за 2021 г.

Както се очакваше минималната работна заплата (МРЗ) за 2021 г. е определена в размер на 650 лв.

Това е извършено с акт на Министерски съвет – Постановление № 331 от 26 ноември 2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната.

Постановлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 103 от 04 декември 2020 г.

Влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Определяне на МРЗ за 2021 г.

Член единствен от постановлението гласи следното:

“(1) Определя от 1 януари 2021 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 650 лв. и на минималната часова работна заплата 3,92 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. (2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.”.

Освен за трудовото законодателство новият размер на МРЗ за 2021 г. има връзка и с осигуровките.

Това е така, защото в посочени от КСО и ЗЗО случаи се препраща към определената МРЗ за страната.

Например при гражданските договори, ако лицето не е осигурено на друго основание през съответния месец, осигуровки по без трудовото правоотношение се плащат само ако полученото месечно възнаграждение е равно или надвишава една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността. В тази насока са разпоредбите на чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО и чл. 4, ал. 1, т. 3, б. “а” от ЗЗО.

Или пък работниците и служителите, за които не е определен минимален осигурителен праг. Осигуровките за тях се плащат върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Посочено е в чл. 6, ал. 3 от КСО.

Осигуровките за държавните служители и други лица по специални закони също се дължат върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Основание за това е разпоредбата на чл. 6, ал. 5 от КСО.

Именно поради това новият размер от 650 лв. на МРЗ за 2021 г. не е без значение и за целите на осигуровките.

здравни осигуровки за безработни 5 дек.

Здравни осигуровки за безработни за 2021 г.

Здравни осигуровки за безработни

Здравни осигуровки за безработни лица не се внасят за тези от тях, които получават парично обезщетение за безработица. Здравните вноски за лицата с право на парично обезщетение за безработица, както и досега, са за сметка на държавния бюджет. Основание за това е чл. 40, ал. 1, т. 8 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Лицата, които подлежат на задължително осигуряване към НЗОК, но не са здравно осигурени на някое от другите основания по ЗЗО (например трайно безработните без право на парично обезщетение за безработица), плащат здравни осигуровки за своя сметка и подават еднократно декларация. Това е определено е в чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. Става въпрос за декларация образец № 7 по Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. във връзка с възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на въпросното основание. В декларацията се посочва и избрания от лицето здравноосигурителен доход.

Размер на здравната осигуровка за 2021 г.

Задължителната здравна осигуровка за 2021 г. е определена в размер 8 на сто (с чл. 2 от ЗБНЗОК).

Здравни осигуровки за безработни лица се внасят върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и не по-голям от максималния осигурителен доход, като и двата са определени със ЗБДОО за 2021 г.

За 2021 г. е увеличен от 610 лв. на 650 лв. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се по КСО лица. Определен е в такъв размер (650 лв.) с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2021 г. А половината от този осигурителен доход се равнява на 325 лв. за 2021 г. С други думи, от началото на 2021 г. минималният здравноосигурителен доход за въпросните лица се увеличава с 20 лв. (от 305 лв. за 2020 г. на 325 лв. за 2021 г.).

Което обуславя повишение за 2021 г. и на месечните здравни осигуровки за безработни, като дължимата сума е не по-малка от 26,00 лв. на месец (за 2020 г. беше 24,40 лв. месечно).

Тази минимална месечна сума здравни осигуровки за безработни се определя като размерът на здравната осигуровка за годината се приложи към половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (т.е. 325*8% = 26,00 лв. здравна осигуровка за 2021 г.).

Здравни осигуровки се плащат върху не повече от максималния месечен осигурителен доход. Максималният осигурителен доход за 2021 г. е запазен в размер на 3000 лв. (основание чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2021 г.). Това се отнася и за здравното осигуряване.

Плащане на здравни осигуровки за безработни 

Плащането на здравни осигуровки за безработни се прави до 25-то число на следващия месец. Този срок е определен в в чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО и не се променя спрямо 2020 г. Например за януари 2021 г. здравната осигуровка за тези лица се плаща до 25 февруари 2021 г.

Годишно изравняване за 2020 г.

Безработните, които са се осигурявали сами здравно за 2020 г. би следвало да правят и годишно изравняване като плащат окончателни здравни вноски през 2021 г. Това се случва, когато доходите по данъчната декларация за 2020 г. надвишават осигурителния доход, върху който ежемесечно са внасяни здравни осигуровки за 2020 г. Става въпрос например за доходи от наем, авторски възнаграждения и др. Годишното изравняване за тези лица обичайно се извършва чрез Таблица 2, която е приложение към годишната данъчна декларация.

Окончателните здравни вноски се внасят в срока за подаване на данъчната декларация.

Месечните и окончателните здравни осигуровки се дължат и плащат чрез ЕГН (ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП) по сметка на съответната териториална дирекция на НАП (по постоянен адрес) за събиране на приходите за НЗОК.

Неплащането на повече от 3 месечни здравни осигуровки за предходните 36 месеца лишава лицата от здравноосигурителни права (чл. 109, ал. 1 от ЗЗО). А здравният статус се възстановява, когато лицето внесе всички дължими здравни вноски през последните 5 години (чл. 109, ал. 2 от ЗЗО). Но сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват (чл. 109, ал. 3 от ЗЗО).

самоосигуряващо се лице 4 дек.
error: