Категория: новини

смяна на вида осигуряване за 2020 3 дек.
годишно изравняване 2019 3 ян.
мрз 2020 27 дек.

Нов размер на МРЗ за 2020 г.

МРЗ 2020

Както се очакваше МРЗ 2020 е определена в размер на 610 лв.

Това е извършено с акт на Министерски съвет – Постановление № 350 от 19 декември 2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната.

ПМС за МРЗ 2020 е обнародвано в Държавен вестник, брой 101 от 27 декември 2019 г.

Влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Определяне на МРЗ 2020

Член единствен от постановлението гласи следното: (1) Определя от 1 януари 2020 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 610 лв. и на минималната часова работна заплата 3,37 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. (2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.

Освен за трудовото законодателство новият размер на МРЗ 2020 има връзка и с осигуровки 2020.

Това е така, защото в посочени от КСО и ЗЗО случаи се препраща към определената МРЗ за страната.

Например при гражданските договори, ако лицето не е осигурено на друго основание през съответния месец, осигуровки по без трудовото правоотношение се плащат само ако полученото месечно възнаграждение е равно или надвишава една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността. В тази насока са разпоредбите на чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО и чл. 4, ал. 1, т. 3, б. “а” от ЗЗО.

Или пък работниците и служителите, за които не е определен минимален осигурителен праг. Осигуровките за тях се плащат върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Посочено е в чл. 6, ал. 3 от КСО.

Осигуровките за държавните служители и други лица по специални закони също се дължат върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Основание за това е разпоредбата на чл. 6, ал. 5 от КСО.

Именно поради това новият размер на МРЗ 2020 от 610 лв. не е без значение и за целите на осигуровки 2020.

здравни осигуровки за безработни 2020 27 дек.

Здравни осигуровки за безработни 2020

Здравни осигуровки за безработни 2020

Здравни осигуровки за безработни 2020 не се внасят за тези от тях, които получават парично обезщетение за безработица. Здравните вноски за безработните лица с право на парично обезщетение за безработица, както и през предходните години, са за сметка на държавния бюджет. Основание за това е разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 8 от Закона за здравното осигуряване.

Лицата, които подлежат на задължително осигуряване към НЗОК, но не са здравно осигурени на някое от основанията по Закона за здравното осигуряване (например трайно безработните без право на парично обезщетение за безработица), плащат здравни осигуровки за своя сметка и подават еднократно декларация за това. Определено е в чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. Става въпрос за декларация образец № 7 по Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. на Министъра на финансите за възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на това основание. В декларацията се посочва и избраният от лицето здравноосигурителен доход.

Здравна осигуровка размер 2020

Размерът на задължителната здравна осигуровка за 2020 г. е определен с чл. 2 от ЗБНЗОК.

Здравната осигуровка за 2020 г. се запазва в размер 8 на сто.

Колко струват здравните осигуровки на месец 2020

Здравни осигуровки за безработни 2020 се внасят върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и не по-голям от максималния осигурителен доход, като и двата са определени със ЗБДОО за 2020 г.

За 2020 г. е увеличен от 560 лв. на 610 лв. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се по КСО лица. Посочено е в чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2020 г. Половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се равнява на 305 лв. за 2020 г. С други думи, от началото на 2020 г. минималният здравноосигурителен доход за тези лица се увеличава с 25 лв. (от 280 лв. за 2019 г. на 305 лв. за 2020 г.).

Което обуславя повишение и на месечните здравни осигуровки за безработни 2020. Дължимата сума здравни осигуровки за безработни 2020 е не по-малка от 24,40 лв. всеки месец (за 2019 г. беше 22,40 лв. месечно).

Тази минимална месечна сума здравни осигуровки за безработни 2020 се определя като размера на здравната осигуровка за годината се приложи към половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (305*8% = 24,40 лв. здравна осигуровка за 2020 г.).

Здравни осигуровки се плащат върху не повече от максималния месечен осигурителен доход. Максималният осигурителен доход за 2020 г. е запазен в размер на 3000 лв. Това се отнася и за здравното осигуряване. Този размер е определен с чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2020.

Плащане на здравни осигуровки за безработни 2020

Плащането на здравни осигуровки за безработни 2020 се прави до 25-то число на следващия месец. Този срок е определен в в чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и не се променя спрямо 2019 г. Например за януари 2020 г. здравната осигуровка се плаща до 25 февруари 2020 г.

Годишно изравняване за 2019

Безработните, които са се осигурявали сами здравно за 2019 г. правят и годишно изравняване като плащат окончателни здравни вноски през 2020 г. Това се случва, когато доходите по данъчната декларация за 2019 г. надвишават осигурителния доход, върху който ежемесечно са внасяни здравни осигуровки за 2019 г. Става въпрос например за доходи от наем, авторски възнаграждения и др. Годишното изравняване за тези лица обичайно се извършва чрез Таблица 2, която е приложение към годишната данъчна декларация.

Срокът за внасяне на окончателните здравни вноски за 2019 г. е до 30 април 2020 г.

Месечните и окончателните здравни осигуровки се дължат и плащат чрез ЕГН (ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП) по сметка на съответната териториална дирекция на НАП (по постоянен адрес) за събиране на приходите за НЗОК.

Неплащането на повече от 3 месечни здравни осигуровки за предходните 36 месеца лишава тези лица от здравноосигурителни права (чл. 109, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване). Здравният статус се възстановява, когато лицето внесе всички дължими здравни вноски през последните 5 години (чл. 109, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване). Но сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не му се възстановяват (чл. 109, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване).

здравни осигуровки 2020 19 дек.

Здравни осигуровки за 2020 г.

Здравни осигуровки 2020

В сила от началото на 2020 г. са извършени ежегодните промени, свързани със здравните осигуровки.

ЗБНЗОК за 2020 г. е обнародван е в ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г.

Със ЗБДОО за 2020 г. (ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г.) са въведени размерите на осигурителния доход, които касаят и здравното осигуряване за 2020 г.

Със ЗБНЗОК за 2020 г. са извършени и някои промени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), които също са в сила от 01.01.2020 г.

Основните нови моменти относно здравни осигуровки 2020, са следните:

Размер на здравни осигуровки 2020

С чл. 2 от ЗБНЗОК за 2020 г. е определен размерът на задължителната здравноосигурителна вноска.

За 2020 г. здравната осигуровка се запазва в размер 8 на сто.

Не се променя и съотношението, в което се разпределя този размер между осигуряващ и здравно осигурен (60:40).

Минимален здравноосигурителен доход 2020
Минимални осигурителни прагове 2020

Минималните осигурителни прагове за 2020 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2020 г.

Класовете професии традиционно са разпределени в 9 колони от приложението. А икономическите дейности са посочени, също без промяна в общия брой, на 85 реда от него.

Важното е, че по същество не се променя механизмът, по който се определят минималните осигурителни прагове за 2020 г.

Здравни осигуровки за самоосигуряващи се 2020

За 2020 г. е увеличен от 560 лв. на 610 лв. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се по КСО лица. Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване. Новият размер е определен с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО 2020.

Здравни осигуровки за безработни 2020

Размерът на горепосоченият доход оказва влияние върху дължимите здравни осигуровки не само от самоосигуряващите се смисъла на КСО. Но и върху всички неосигурени лица, които плащат здравни вноски изцяло за своя сметка. Става въпрос за лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, които внасят здравни осигуровки върху не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за годината.

Колко струват здравните осигуровки на месец за безработните

От началото на 2020 г. минималният здравноосигурителен доход за тях се повишава автоматично от 280 на 305 лв. Това означава, че тяхната здравна осигуровка за 2020 г. като сума е не по-малка от 24,40 лева месечно. Запазва се задължението на тези лица за еднократно подаване на декларация образец № 7 и евентуално за извършване на годишно изравняване на здравноосигурителния доход.

Здравни осигуровки за земеделски производители 2020

Увеличен е от 400 на 420 лв. минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите. Това се отнася и за тяхното здравно осигуряване. Промяната е въведена с чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за  2020 г.

Максимален здравноосигурителен доход 2020

Максималният осигурителен доход за 2020 г. е запазен в размер на 3000 лв. Това се отнася и за здравното осигуряване. В този размер е въведен с чл. 9, т. 4 от ЗБДОО 2020.

Промени в ЗЗО относно здравни осигуровки 2020

Прецизиран е срокът за внасяне на здравноосигурителните вноски  (чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „в“ от ЗЗО) за лицата по чл. 4, ал. 1 и 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), като разпоредбата вече не предвижда едновременно превеждане на въпросните здравни осигуровки с тези за ДОО, а директно препраща към сроковете за внасяне по чл. 7 от КСО.

осигуровки 2020 18 дек.

Социални осигуровки за 2020 г.

Осигуровки 2020

В сила от началото на 2020 г. са извършени ежегодните промени, свързани със социалните осигуровки.

Промените са въведени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО 2020).

ЗБДОО 2020 е обнародван в ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г.

Законът влиза в сила от началото на 2020 г.

Със ЗБДОО 2020 са извършени и някои промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които също са в сила от 01.01.2020 г.

Основните нови моменти относно осигуровки 2020, са следните:

Осигурителен доход за 2020
Минимални осигурителни прагове 2020

Минималните осигурителни прагове за 2020 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО 2020.

Класовете професии традиционно са разпределени в 9 колони от приложението. А икономическите дейности са посочени, също без промяна в общия брой, на 85 реда от него.

За 2020 г. по същество не се променя начинът по който и досега се определяха минималните осигурителни прагове.

Забележки към Приложение № 1 от ЗБДОО 2019:
  1. Минималните осигурителни прагове за 2020 г. спрямо работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определят пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца (Забележка № 1 от приложението);
  2. Минималните осигурителни прагове за 2020 г. по отношение на работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия (Забележка № 2 от приложението);
  3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на НКПД- приложение № 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор (Забележка № 3 от приложението);

  1. На основание Забележка № 4 от приложението, минималните осигурителни прагове за 2020 г. не се прилагат спрямо:

– общинските съветници,

– работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, както и

– за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се 2020

За 2020 г. е увеличен от 560 лв. на 610 лв. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Новият размер е определен с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО 2020.

Минимален осигурителен доход за земеделски производители 2020

За 2020 г. е увеличен от 400 на 420 лв. размерът на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите. Новият размер е въведен с чл. 9, т. 3 от ЗБДОО 2020.

Максимален осигурителен доход 2020

Максималният осигурителен доход за 2020 г. е запазен в размер на 3000 лв. В този размер е въведен с чл. 9, т. 4 от ЗБДОО 2020.

МРЗ 2020

Макар да не се определя със ЗБДОО, МРЗ служи за целите на определяне на осигурителния доход в определени от КСО случаи. Това касае и осигуровки 2020. Например за работниците, за които не се прилагат минимални осигурителни прагове, гражданските договори и т.н.

В тази връзка размерът на МРЗ 2020 г. е 610 лв.

Размери на осигуровки 2020

За 2020 г. не се променя размерът и разпределението на осигурителните вноски за фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ” и фонд “Безработица” на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Размерът на осигуровки 2020 за фонд “ТЗПБ” на ДОО традиционно е определен с приложение към ЗБДОО. Това е Приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО 2020.

За 2020 г. размерът на осигурителните вноски за фонд “ТЗПБ” продължава да е диференциран от 0,4 на сто до 1,1 на сто съобразно основната икономическа дейност за статистически цели на осигурителя. Както досега вноската за фонд “ТЗПБ” е изцяло за сметка на осигурителя, но е важно да се подчертае, че за някои икономически дейности вноската за този фонд е определена в различен размер в сравнение с 2019 г.

Промени в КСО относно осигуровки 2020
  1. В поредността с оглед ограничаване до максималния месечен размер на осигурителния доход е добавен осигурителният доход на лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (в чл. 4а, ал. 6, т. 4 и в чл. 6, ал. 11, т. 3 от КСО); последните са осигурени лица (самоосигуряващи се по смисъла на КСО) още от началото на миналата година (2019 г.);
  2. Прецизирана е, но без промени по същество, разпоредбата на чл. 9а от КСО (Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата – по-познато още като “закупуване на осигурителен стаж”);
  3. Прецизиран е срокът за внасяне на осигурителните вноски за ДЗПО (изречение първо от чл. 158 на КСО), като разпоредбата вече не предвижда едновременно превеждане на вноските за ДЗПО с тези за ДОО, а директно препраща към сроковете за внасяне по чл. 7 от КСО.
Вноски за фонд ГВРС 2020

За 2020 г. не се внасят вноски за фонд “ГВРС”. Основание за това е разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗБДОО 2020.

error: