Категория: удостоверение А1

Удостоверение А1 доказва в коя държава-членка на ЕС се плащат осигуровки за работа в чужбина. Този документ удостоверява приложимото осигурително законодателство. Формуляр А1 е напълно унифициран по отношение на формата документ, независимо от компетентната институция, която го издава и от езика, на който е попълнен.

Съдействие за издаване на А1

Удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство е свързано с определяне на държавата-членка на ЕС, която е компетентна за осигуровките на лицето. Формуляр А1 че лицето се осигурява в България освобождава осигуреният и работодателя от задължения за осигуровки по законодателството на другите държави-членки, а чуждите институции са длъжни да се съобразяват с него. В България издаване на формуляр А1 че лицето се осигурява в България се извършва от НАП. Срокът за издаване на формуляр А1 за работа в чужбина е до 30 дни ако са налице изискванията.

Удостоверение А1 изисквания

Не във всички случаи при работа в чужбина (ЕС) възможно издаване на формуляр А1. Формуляр А1 за командировка в чужбина се издава от НАП ако са изпълнени 5 задължителни изисквания. При издаване на Удостоверение А1 за международни шофьори тези лица се разглеждат като работещи в различни държави-членки на ЕС.

Удостоверение А1 за международни шофьори 22 авг.
Удостоверение А1 че лицето се осигурява в България 9 авг.

Разлика между командироването и работата в различни държави-членки

Как да различим командироването от работата в различни държави-членки при искане за Удостоверение А1 че лицето се осигурява в България

За разграничаването е необходимо да се разгледа същността на тези две хипотези на трудова активност в ЕС при искане за Удостоверение А1 че лицето се осигурява в България.

Въпрос:

До края на цялата 2017 г. работник ще бъде многократно командирован в Белгия за кратки периоди (не повече от седмица). Когато не е в командировка в другата държава-членка лицето ще работи за същото предприятие на територията на България.

При искане за Удостоверение А1 като командировано или работещо в различни държави-членки се разглежда ? Кой образец на уведомление/искане за формуляр А1 се подава в НАП ? – образец Окд-236 или Окд-237 (Формуляр А1 за командировка в чужбина или за работа в различни държави-членки)?

Отговор:

Командироване при искане за Удостоверение А1 че лицето се осигурява в България

Изпращането (командироването) на заети лица, за да извършват работа за сравнително кратък период на територията на друга държава–членка е сред най–често срещаните форми на трудова мобилност в рамките на ЕС. Характеризира се с извършването на конкретна трудова дейност на територията на друга  държава–членка за даден период. Периода е предварително определен и е максимум до 24 месеца. Именно тези характеристики разграничават командироването в друга–държава членка от обичайното осъществяване на дейност на територията на различни държави–членки. Определящ критерий е продължителността на дейността в една или повече други държави–членки. За тази цел се прави цялостна оценка на всички приложими факти (основание чл. 14(7) от Регламент (ЕО) № 987/2009).

Работа в различни държави-членки при искане за Удостоверение А1 че лицето се осигурява в България

Новият регламент по прилагане дефинира лицата, които в различните хипотези на паралелна трудова активност могат да се разглеждат като обичайно осъществяващи дейност в две или повече държави–членки. Това са тези които осъществяват едновременно или последователно една или няколко отделни дейности в различни държави–членки. В полза на едно предприятие (работодател) или на различни предприятия (работодатели) (основание чл. 14(5) от Регламент (ЕО) № 987/2009).

Разграничаване на командироването от работата в различни държави-членки

Индивидуално всяко едно от изпращанията на това лице може да се разглежда като трудова активност, попадаща в хипотезата на чл. 12(1) от Регламент № 883/2004 (командироване на заето лице). Това е така, защото е свързано с извършването на конкретна трудова дейност на територията на друга държава–членка за период, който е предварително определен и е в рамките на до 24 месеца.

Въпреки това, натрупване на последователни командирования на същото лице на територията на другата държава–членка и запазването на тази ситуация за период напред   (в случая до края на 2017 г.), по–скоро характеризира такава трудова активност като дейност за един работодател в различни държави–членки, а не като командироване на заето лице. Уведомлението/искането за Удостоверение А1, което е предвидено да се подава в НАП при работа на заето лице в различни държави-членки е образец Окд-237. Бланката на образеца можете да изтеглите тук: Окд-237.

Удостоверение А1 че лицето се осигурява в България се издава от НАП в срок до 30 дни. Бланката на удостоверение А1 можете да видите тук. Издаване на Удостоверение А1 се извършва ако са изпълнени изискванията.

Осигуровки по граждански договор с чужденец от ЕС 8 авг.
Удостоверение А1 за работа в чужбина 28 юли

Удостоверение А1 при работа в различни държави-членки

Как се получава Удостоверение А1 за работа в чужбина при извършване на дейност в различни държави от ЕС

По отношение на Удостоверение А1 за работа в чужбина процедурата в такива случаи предвижда задължение за уведомяване на компетентната институция и подаване на искане за издаване на формуляра.

Уведомяване на компетентната институция

Лицата, които в различни качества (заети или самостоятелно заети) работят в две или повече държави-членки на ЕС, са длъжни да информират компетентната институция в държавата по пребиваване.

Под пребиваване се има предвид центърът на жизнения интерес на лицето в зависимост от продължителността, през която е живяло на територията на дадени държави-членки на ЕС, къде поддържа постоянно жилище, къде се намира семейството му, къде подлежи на данъчно облагане и т.н.

Ако лицето пребивава в друга държава-членка, то уведомява нейната компетентна институция.

В случай, че центърът на жизнен интерес на лицето е в България, то информира компетентната териториална дирекция на НАП.

В зависимост от възможните ситуации пред НАП се подават следните уведомления:

  • лице, което е заето на територията на различни държави–членки – формуляр образец Окд-237; това уведомление се подава и от международните шофьори, защото те също се разглеждат като лица, заети в различни държави-членки;
  • лице, което е самостоятелно заето на територията на различни държави–членки – формуляр образец Окд-239;
  • лице, което е заето на територията на една държава–членка и самостоятелно заето на територията на друга държава–членка – формуляр образец Окд-240;

Бланките на тези формуляри можете да изтеглите тук: Окд-237, Окд-239 и Окд-240.

Определяне на приложимото осигурително законодателство

Институцията на държавата-членка по пребиваване определя временно приложимото осигурително законодателство спрямо лицето. Уведомява институциите на другите заинтересовани  държави-членки. Или директно осъществява контакт с тях, за да се намери взаимно съгласие по въпроса. Временно определеното приложимо осигурително законодателство законодателство може да е различно от това на държавата по пребиваване на лицето. Временното определяне на приложимото осигурително законодателство се превръща в окончателно при условие, че в срок от два месеца след информирането на институциите някоя от тях не възрази, освен ако осигурителното законодателство вече не е окончателно определено въз основа на взаимно съгласие.

Искане за Удостоверение А1 за работа в чужбина

Удостоверение А1 доказва коя е компетентната държава-членка за осигуровките на лицето. Формуляр А1 освобождава работодателя и/или лицето от задължения за осигурителни вноски по законодателството на други държави-членки, а чуждите институции са длъжни да се съобразяват с него и нямат право да претендират осигуровки.

У нас формуляр А1 за работа в чужбина в България се издава от НАП. Удостоверение А1 за работа в чужбина не се издава по инициатива на компетентната институция – НАП. А по искане на работодателя и/или лицето – заявено с посочените по-горе образци (Окд-237, Окд-239 и Окд-240). Бланката на формуляр А1 изглежда по следния начин – виж тук: удостоверение А1 бланка.

Напълно е възможно лице, което осъществява дейност в две или повече държави-членки, да има задължение да уведоми компетентната институция на една държава-членка, а да се наложи да подаде искане за Удостоверения А1 в компетентната институция на друга държава-членка. Това е така, защото определеното приложимо осигурително законодателство не винаги съвпада с това на държавата-членка по пребиваване. Въпреки това, формуляр А1 може да бъде издаден само от институцията на държавата-членка, чието осигурително законодателство се прилага спрямо лицето. Удостоверение А1 за работа в чужбина се издава от НАП в срок до 30 дни ако са налице условията.

удостоверение А1 изисквания 27 юли

Удостоверение А1 за командировани в ЕС работници

Удостоверение А1 изисквания

В материала са посочени задължителните условия за издаване на Удостоверение А1 при командироване на работници в друга държава-членка на ЕС.

Командироване на работници в ЕС

Командироването на работници в друга държава-членка на ЕС заради трансгранично предоставяне на услуги или изпращане по друг повод (обучения, водене на преговори, участие в мероприятия и т.н.) е широко разпространена ситуация.

Следвайки основното правило (lex loci laboris) осигуровките за работниците би трябвало да се внасят по законодателството на приемащата държава-членка. Но това би довело до сериозни затруднения за всички заинтересовани страни (работодателят, работниците и компетентните институции).

Предвид това в регламентите на ЕС е предвидена възможност осигурителните вноски за командированите работници да продължат да се внасят по законодателството на изпращащата държава-членка. Целта е да се улесни свободното движение на работниците и друго фундаментално право – свободното предоставяне на услуги в ЕС. Тази възможност представлява един вид изключение от основното правило.

Поради тази причина, с оглед издаване на удостоверение А1 изисквания, които се разглеждат като задължителни са:

Удостоверение А1 изисквания
  • приложимост на осигурителното законодателство на изпращащата държава-членка преди командироването на работника;
  • съществена дейност на работодателя в изпращащата държава–членка;
  • пряка връзка между работодателя и командирования работник;
  • забрана за заместване на друг командирован работник;
  • период на командироването до 24 месеца.

В България преценката за изпълнение на изискванията за издаване на формуляр А1 за командировка в чужбина се извършва от НАП. Тези условия за издаване на Удостоверение А1 при командироване на работници в държава-членка на ЕС се разглеждат индивидуално в зависимост от спецификата на всеки конкретен случай.

Уведомяване на НАП

Работодател от България, който командирова/изпраща работници в друга държава-членка на ЕС е длъжен да информира компетентната териториална дирекция на НАП. Кратки периоди на командироване/изпращане принципно не освобождават работодателя от това задължение. За целта се използва формуляр образец Окд-236. Бланката на образеца можете да изтеглите тук: Окд-236. След като получи уведомлението и ако са изпълнени петте задължителни изисквания, НАП би следвало да издаде удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство и да го връчи, независимо дали е било изискано от работодателя и/или работника. Формуляр А1 за командировка в чужбина се издава в срок до 30 дни, ако са изпълнени горепосочените изисквания.

Удостоверение А1 доказва, че за работата в чужбина командированият работник остава осигурен в България. Съответно освобождава лицето/работодателя от задължения за осигуровки по законодателството на приемащата държава-членка. Чуждите институции са длъжни да се съобразяват с формуляра. Бланката на Удостоверение А1 можете да разгледате и изтеглите тук.

Осигуровки

За осигурени в България работници, които са командировани в рамките на предоставяне на услуги в ЕС, осигурителните вноски се дължат върху доходите от трудова дейност, но върху не по-малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. „Минимални ставки на заплащане” са определените от националното законодателство и/или от практиката на приемащата държава-членка. Информация относно наличие на минимални ставки на заплащане в другите държави-членки и техният размер се предоставя от ИА ГИТ.

За осигурени в България работници, командировани в рамките на предоставяне на услуги в държава от ЕС, в която не се прилагат минимални ставки на заплащане, осигуровките се дължат върху доходите от трудова дейност, но върху не по-малко от минималните осигурителни прагове по българското законодателство и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Ако не са изпълнени всички или част от петте задължителни изисквания за издаване на Удостоверение А1, НАП постановява отказ. Осигурителните вноски за командированите работници се внасят по законодателството на приемащата държава-членка (основно правило).

error: